സഹായം Reading Problems? Click here


ഇടുക്കി ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 29001-St. George`s H S Kalayanthani
29001-idk-dp-2019-1.png
2 29004-St. Augustine`s H. S. S. Karimkunnam
29004-idk-dp-2019-1.png
29004-idk-dp-2019-2.png
29004-idk-dp-2019-3.png
3 29005-St. Joseph`s H S S Karimannoor
29005-idk-dp-2019-1.png
29005-idk-dp-2019-2.png
29005-idk-dp-2019-3.png
4 29006-St. Sebastian`s H S Neyyassery
5 29010-Govt. H. S. S. Kudayathoor
29010-idk-dp-2019-1.png
29010-idk-dp-2019-2.png
6 29014-St.Mary's Higher Secondary School Arakulam
29014-idk-dp-2019-1.png
29014-idk-dp-2019-2.png
29014-idk-dp-2019-3.png
7 29017-S. G. H. S. S. Vazhathope
29017-idk-dp-2019-1.png
29017-idk-dp-2019-2.png
29017-idk-dp-2019-3.png
8 29020-St. Mary`s Higher Sec. School Kaliyar
9 29021-S N M High School Vannappuram
29021-idk-dp-2019-1.png
29021-idk-dp-2019-2.png
29021-idk-dp-2019-3.png
10 29022-Govt. Higher Secondary School Mullaringad
29022-idk-dp-2019-1.png
29022-idk-dp-2019-2.png
29022-idk-dp-2019-3.png
11 29025-Govt. Higher Secondary School Thodupuzha
29025-idk-dp-2019-1.png
29025-idk-dp-2019-2.png
12 29026-St. Sebastian`s H S Thodupuzha
13 29027-St. George`s H S Muthalakodam
29027-idk-dp-2019-1.png
29027-idk-dp-2019-2.png
29027-idk-dp-2019-3.png
14 29028-Sacred Heart Girls H S Muthalakodam
29028-idk-dp-2019-1.png
29028-idk-dp-2019-2.png
29028-idk-dp-2019-3.png
15 29029-St. George`s H S Kallanickal
29029-idk-dp-2019-1.png
29029-idk-dp-2019-2.png
16 29030-M K N M H S Kumaramangalam
29030-idk-dp-2019-1.png
29030-idk-dp-2019-2.png
29030-idk-dp-2019-3.png
17 29031-St. Rita`s High School Paynkulam
18 29032-S. T. H. S. Thudanganadu
19 29034-St. Sebastian`s H S S Vazhithala
29034-idk-dp-2019-1.png
29034-idk-dp-2019-2.png
20 29035-St. Sebastian`s H S Thokkupara
29035-idk-dp-2019-1.png
29035-idk-dp-2019-2.png
29035-idk-dp-2019-3.png
21 29037-Govt. H. S. S. Kunchithanny
22 29038-Govt. H. S. S. Vellathooval
23 29039-S N D P V H S S Adimali
24 29040-Fathima Matha Girls H S S Koompanpara
29040-idk-dp-2019-1.png
29040-idk-dp-2019-2.png
29040-idk-dp-2019-3.png
25 29041-Govt. High School Adimali
29041-idk-dp-2019-1.png
29041-idk-dp-2019-2.png
29041-idk-dp-2019-3.png
26 29042-St. George`s High School Parathode
27 29043-Govt. H S S Rajakkad
29043-idk-dp-2019-1.png
29043-idk-dp-2019-2.png
29043-idk-dp-2019-3.png
28 29044-S N V H S S N R City
29044-idk-dp-2019-1.png
29044-idk-dp-2019-2.png
29044-idk-dp-2019-3.png
29 29045-Govt. V H S S Deviyar Colony
29045-idk-dp-2019-1.png
29045-idk-dp-2019-2.png
29045-idk-dp-2019-3.png
30 29046-Carmel Matha High School Mankadavu
29046-idk-dp-2019-1.png
29046-idk-dp-2019-2.png
29046-idk-dp-2019-3.png
31 29048-St .George`s High School Udumbannoor
29048-idk-dp-2019-1.png
29048-idk-dp-2019-2.png
29048-idk-dp-2019-3.png
32 29050-Govt. H. S. Muttom
29050-idk-dp-2019-1.png
29050-idk-dp-2019-2.png
29050-idk-dp-2019-3.png
33 29051-Govt. High School Panickankudy
34 29053-Govt. High School Kanjikuzhy
29053-idk-dp-2019-1.png
29053-idk-dp-2019-2.png
29053-idk-dp-2019-3.png
35 29054-S. N. H. S. S. Nankicity
36 29055-S. T. H. S. Punnayar
29055-idk-dp-2019-1.png
29055-idk-dp-2019-2.png
29055-idk-dp-2019-3.png
37 29058-Govt. High School Mukkudam
29058-idk-dp-2019-1.png
29058-idk-dp-2019-2.png
29058-idk-dp-2019-3.png
38 29059-St. Sebastian`s H S Pottankad
39 29060-Govt. H S Bison Valley
29060-idk-dp-2019-1.png
29060-idk-dp-2019-2.png
29060-idk-dp-2019-3.png
40 29061-St. Marys High School Mankulam
41 29068-GOVT. HIGH SCHOOL ARIKUZHA
29068-idk-dp-2019-1.png
29068-idk-dp-2019-2.png
29068-idk-dp-2019-3.png
42 29071-GHS Kallar Vattiyar
29071-idk-dp-2019-1.png
29071-idk-dp-2019-2.png
29071-idk-dp-2019-3.png
43 29501-TECHNICAL HS ADIMALI
29501-idk-dp-2019-1.png
29501-idk-dp-2019-2.png
44 29502-TECHNICAL HS VANNAPURAM
29502-idk-dp-2019-1.png
29502-idk-dp-2019-2.png
29502-idk-dp-2019-3.png
45 29504-TECHNICAL HSS MUTTOM
29504-idk-dp-2019-1.png
29504-idk-dp-2019-2.png
29504-idk-dp-2019-3.png
46 30001-G. V. H. S. S. Munnar
47 30006-L. F. G. H. S . Munnar
30006-idk-dp-2019-1.png
30006-idk-dp-2019-2.png
48 30007-Govt. Tribal H S Kannampady
49 30009-G. H. S. S. Marayoor
50 30010-S. H. H. S. Kanthalloor
51 30012-Govt. H.S.S. KALLAR
52 30016-M.M.H.S. Nariyampara
30016-idk-dp-2019-1.png
30016-idk-dp-2019-2.png
30016-idk-dp-2019-3.png
53 30017-St.Joseph`s H.S.S Peruvanthanam
30017-idk-dp-2019-1.png
30017-idk-dp-2019-2.png
54 30019-St.Mary`s H.S.S. Vellaramkunnu
55 30020-SGHSS Kattappana
30020-idk-dp-2019-1.png
30020-idk-dp-2019-2.png
30020-idk-dp-2019-3.png
56 30022-Govt. VHSS TTI Kumily
57 30023-NSPHSS Puttady
58 30024-SAHS Vandanmedu
30024-idk-dp-2019-1.png
30024-idk-dp-2019-2.png
30024-idk-dp-2019-3.png
59 30027-Panchayat HSS Elappara
60 30029-St.Sebastian`s HSS Cheenthalar
61 30030-Panchayat HSS Vandiperiyar
62 30033-MBVHSS Senapathy
63 30036-St.Philomina`s H.S.S Upputhara
30036-idk-dp-2019-1.png
30036-idk-dp-2019-2.png
30036-idk-dp-2019-3.png
64 30037-Govt. Tribal H S Valakodu Cheenthalar
65 30038-Govt. High School Anakkara
66 30040-GVHSS Nedumkandam
30040-idk-dp-2019-1.png
30040-idk-dp-2019-2.png
30040-idk-dp-2019-3.png
67 30043-STHSS Erattayar
30043-idk-dp-2019-1.png
30043-idk-dp-2019-2.png
30043-idk-dp-2019-3.png
68 30045-DHS Kuzhitholu
69 30047-NSSHSS Koottar
30047-idk-dp-2019-1.png
30047-idk-dp-2019-2.png
30047-idk-dp-2019-3.png
70 30050-SXHSS Chemmannar
30050-idk-dp-2019-1.png
30050-idk-dp-2019-2.png
71 30051-CHS Calvarymount
72 30052-STHSS Thankamany
73 30053-SJHSS Vellayamkudy
30053-idk-dp-2019-1.png
30053-idk-dp-2019-2.png
30053-idk-dp-2019-3.png
74 30054-St. Mary`s High School Vazhavara
30054-idk-dp-2019-1.png
30054-idk-dp-2019-2.png
30054-idk-dp-2019-3.png
75 30055-SMHS Mariyapuram
30055-idk-dp-2019-1.png
30055-idk-dp-2019-2.png
30055-idk-dp-2019-3.png
76 30056-VHS Vimalagiri
77 30057-SMHS Marykulam
30057-idk-dp-2019-1.png
30057-idk-dp-2019-2.png
30057-idk-dp-2019-3.png
78 30058-St. Joseph`s High School Chinnar
79 30059-St.Antony`s H.S. Mundakkayam East
80 30062-GHS Chempakappara
81 30063-Govt. H S S Thoprankudy
82 30064-SMHSS Murickassery
30064-idk-dp-2019-1.png
30064-idk-dp-2019-2.png
30064-idk-dp-2019-3.png
83 30065-M A I High School Murukady
30065-idk-dp-2019-1.png
30065-idk-dp-2019-2.png
30065-idk-dp-2019-3.png
84 30066-GTHS Kattappana
30066-idk-dp-2019-1.png
30066-idk-dp-2019-2.png
30066-idk-dp-2019-3.png
85 30068-Govt.H.S.S Amaravathy
86 30069-F. M. H. S . Chinnakanal
87 30074-MESHSS Vandanmedu
88 30077-GHS CHINNAKANAL
30077-idk-dp-2019-1.png
30077-idk-dp-2019-2.png
89 30079-GHS THANKAMANY
90 30081-GHS VANCHIVAYAL
91 30082-GHS PAMBANAR
30082-idk-dp-2019-1.png
30082-idk-dp-2019-2.png
30082-idk-dp-2019-3.png
92 30083-GHS UDUMBANCHOLA
30083-idk-dp-2019-1.png
30083-idk-dp-2019-2.png
30083-idk-dp-2019-3.png
93 30084-Gandhiji English Medium Govt High School
30084-idk-dp-2019-1.png
94 30501-TECHNICAL HSS KUTTIKANAM
30501-idk-dp-2019-1.png
30501-idk-dp-2019-2.png
30501-idk-dp-2019-3.png
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി_ഡിജിറ്റൽ_പൂക്കളം&oldid=665596" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്