സഹായം Reading Problems? Click here


കോട്ടയം ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 31035-S K V Govt H S S Neendoor
31035-ktm-dp-2019-1.png
31035-ktm-dp-2019-2.png
31035-ktm-dp-2019-3.png
2 31037-St Paul`s Girl`s H S Vettimukal
3 31038-N S S H S S Kidangoor
31038-ktm-dp-2019-1.png
31038-ktm-dp-2019-2.png
31038-ktm-dp-2019-3.png
4 31039-St Mary`s H S S Kidangoor
31039-ktm-dp-2019-1.png
31039-ktm-dp-2019-2.png
31039-ktm-dp-2019-3.png
5 31040-Holy Cross H S S Cherpunkal
31040-ktm-dp-2019-1.png
31040-ktm-dp-2019-2.png
31040-ktm-dp-2019-3.png
6 31041-St Thomas Girl`s H S Punnathura
7 31058-O.L.L.H.S.S. Uzhavoor
31058-ktm-dp-2019-1.png
31058-ktm-dp-2019-2.png
31058-ktm-dp-2019-3.png
8 31059-Sreekrishna V H S S Kurichithanam
9 31060-St. Thomas H S Marangattupilly
31060-ktm-dp-2019-1.png
31060-ktm-dp-2019-2.png
31060-ktm-dp-2019-3.png
10 31065-St.Augustines`s H .S. S. Ramapuram
11 31066-S H Girl`s H. S. Ramapuram
12 31067-St.Sebastian`s H. S. S. Kadanad
13 31070-St John`s H. S. Kurumannu
14 31071-M.D.C.M.S H.S. Erumapramattom
15 31074-Alphonsa Girl`s H. S. Vakakkadu
31074-ktm-dp-2019-1.png
31074-ktm-dp-2019-2.png
31074-ktm-dp-2019-3.png
16 31075-St.Antony`s H S S Plassanal
17 31076-S.H.G.H.S Bharananganam
31076-ktm-dp-2019-2.png
18 31078-St.Michael's H S S Pravithanam
19 31079-K T J M H S Idamattam
31079-ktm-dp-2019-1.png
20 31083-St.John Nephumsian`s H S S Kozhuvanal
31083-ktm-dp-2019-1.png
31083-ktm-dp-2019-2.png
31083-ktm-dp-2019-3.png
21 31085-St.Thomas H S S Pala
31085-ktm-dp-2019-2.png
22 31086-Mahatma Gandhi Govt H S S Pala
31086-ktm-dp-2019-1.png
31086-ktm-dp-2019-2.png
31086-ktm-dp-2019-3.png
23 31087-St.Mary`s Girl`s H S S Pala
24 32003-Muslim Girls HSS Erattupetta
32003-ktm-dp-2019-1.png
32003-ktm-dp-2019-2.png
32003-ktm-dp-2019-3.png
25 32005-LF HS Chemmalamattom
26 32009-Muslim HSS Kangazha
32009-ktm-dp-2019-1.png
32009-ktm-dp-2019-2.png
32009-ktm-dp-2019-3.png
27 32011-JJ Murphy Memorial HSS Yendayar
32011-ktm-dp-2019-1.png
32011-ktm-dp-2019-2.png
32011-ktm-dp-2019-3.png
28 32012-St. George's HS Koottickal
29 32013-SMV HSS Poonjar
32013-ktm-dp-2019-1.png
32013-ktm-dp-2019-2.png
32013-ktm-dp-2019-3.png
30 32014-St. Antony's HSS Poonjar
31 32015-St. Mary's HSS Teekoy
32015-ktm-dp-2019-1.png
32015-ktm-dp-2019-2.png
32015-ktm-dp-2019-3.png
32 32019-St. Paul's HS Valiakumaramangalam
32019-ktm-dp-2019-1.png
32019-ktm-dp-2019-2.png
32019-ktm-dp-2019-3.png
33 32020-St. EPHREM'S HS Chirackadavu
32020-ktm-dp-2019-1.png
32020-ktm-dp-2019-2.png
32020-ktm-dp-2019-3.png
34 32022-St. Augustine's HS Peringulam
35 32024-St.Thomas HSS Erumely
36 32025-Santhome HS Kanamala
32025-ktm-dp-2019-1.png
32025-ktm-dp-2019-2.png
32025-ktm-dp-2019-3.png
37 32028-St. Joseph's HS Koovappally
32028-ktm-dp-2019-1.png
32028-ktm-dp-2019-2.png
32028-ktm-dp-2019-3.png
38 32030-ST. DOMINIC'S HSS Kanjirapally
39 32033-Assumption HS Palampra
32033-ktm-dp-2019-1.png
32033-ktm-dp-2019-2.png
32033-ktm-dp-2019-3.png
40 32035-St. Mary's GHS Kanjirappally
32035-ktm-dp-2019-1.png
32035-ktm-dp-2019-2.png
32035-ktm-dp-2019-3.png
41 32037-CCM HSS Karikattoor
32037-ktm-dp-2019-1.png
32037-ktm-dp-2019-2.png
32037-ktm-dp-2019-3.png
42 32038-NSS HSS Karukachal
32038-ktm-dp-2019-3.png
43 32040-CMS HS Nedumgadappally
32040-ktm-dp-2019-1.png
32040-ktm-dp-2019-2.png
32040-ktm-dp-2019-3.png
44 32041-St. George HS Manimala
45 32042-CMS HS Mundakayam
32042-ktm-dp-2019-1.png
32042-ktm-dp-2019-2.png
32042-ktm-dp-2019-3.png
46 32043-Holy Family HS Inchiyani
47 32044-St. Joseph's GHS Mundakayam
32044-ktm-dp-2019-1.png
32044-ktm-dp-2019-2.png
32044-ktm-dp-2019-3.png
48 32045-Govt. VHSS Murikkumvayal
32045-ktm-dp-2019-1.png
32045-ktm-dp-2019-2.png
32045-ktm-dp-2019-3.png
49 32046-St. John The Baptist's HSS Nedumkunnam
32046-ktm-dp-2019-1.png
32046-ktm-dp-2019-2.png
32046-ktm-dp-2019-3.png
50 32048-St. Theresa's GHS Nedumkunnam
32048-ktm-dp-2019-1.png
32048-ktm-dp-2019-2.png
32048-ktm-dp-2019-3.png
51 32049-Gracy Memorial HS Parathode
32049-ktm-dp-2019-1.png
32049-ktm-dp-2019-2.png
32049-ktm-dp-2019-3.png
52 32052-SRV NSS VHSS Chirackadavu
32052-ktm-dp-2019-1.png
32052-ktm-dp-2019-2.png
32052-ktm-dp-2019-3.png
53 32053-SVRV NSS HSS Vazhoor
54 32054-St. Paul's HS Vazhoor
55 32058-CKM HSS Koruthodu
32058-ktm-dp-2019-1.png
32058-ktm-dp-2019-2.png
32058-ktm-dp-2019-3.png
56 32060-KJCM HS Pulikkallu
57 32061-Vaver Memorial HS Erumely
58 32065-Govt. HSS Panamattom
59 33002-St.Thomas H S Anickadu
33002-ktm-dp-2019-1.png
33002-ktm-dp-2019-2.png
60 33003-St.Marys Girls H S Athirampuzha
33003-ktm-dp-2019-1.png
33003-ktm-dp-2019-2.png
33003-ktm-dp-2019-3.png
61 33004-St.Aloysiou's HSS Athirampuzha
33004-ktm-dp-2019-1.png
33004-ktm-dp-2019-2.png
62 33005-NSS BHS PERUNNA
63 33007-NSS GHS PERUNNA
64 33009-SBHSS CHANGANACHERRY
33009-ktm-dp-2019-1.png
33009-ktm-dp-2019-2.png
33009-ktm-dp-2019-3.png
65 33013-ST.ANNE`S GHS CHANGANACHERY
33013-ktm-dp-2019-2.png
66 33014-ST.JOSEPHS GHS CHANGANACHERRY
33014-ktm-dp-2019-1.png
33014-ktm-dp-2019-2.png
33014-ktm-dp-2019-3.png
67 33016-GOVT. HSS THRIKODITHANAM
33016-ktm-dp-2019-1.png
68 33021-ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM
33021-ktm-dp-2019-1.png
33021-ktm-dp-2019-2.png
33021-ktm-dp-2019-3.png
69 33022-AVHS KURICHY
33022-ktm-dp-2019-1.png
33022-ktm-dp-2019-2.png
33022-ktm-dp-2019-3.png
70 33023-N.S.S.H.S. Chingavanam
33023-ktm-dp-2019-1.png
33023-ktm-dp-2019-2.png
33023-ktm-dp-2019-3.png
71 33024-ST.GEORGE VHSS KAIPUZHA
72 33025-Mt. Carmel H.S.S. Kottayam
33025-ktm-dp-2019-1.png
33025-ktm-dp-2019-2.png
33025-ktm-dp-2019-3.png
73 33026-ST. ALOYSIUS H. S. MANALUMKAL
74 33028-NSSHSS KARAPUZHA
75 33032-SNDPHSS KILIROOR
33032-ktm-dp-2019-1.png
33032-ktm-dp-2019-2.png
33032-ktm-dp-2019-3.png
76 33033-CMSCHSS KOTTAYAM
33033-ktm-dp-2019-1.png
33033-ktm-dp-2019-2.png
33033-ktm-dp-2019-3.png
77 33037-M.D.S.H.S.S. Kottayam
78 33040-Holy Family H.S.S. Kottayam
79 33043-St. Joseph's C.G.H.S.S. Kottayam
80 33045-Baker Memorial Girl's HSS Kottayam
33045-ktm-dp-2019-1.png
33045-ktm-dp-2019-2.png
33045-ktm-dp-2019-3.png
81 33046-St. Anne's G.H.S.S. Kottayam
82 33047-St. Thomas Girls H S Puthanangady
83 33049-DVVHSS.KUMARANALOOR
33049-ktm-dp-2019-1.png
33049-ktm-dp-2019-2.png
84 33051-GOVT.VHSS KUMARAKOM
85 33052-GHSS CHENGALAM
33052-ktm-dp-2019-1.png
33052-ktm-dp-2019-2.png
86 33053-SKMHSS KUMARAKOM
87 33054-ST.PETERS HSS KURUMPANADAM
88 33055-ST.SHANTAL`S HS MAMMOOD
89 33056-St.Ephrem's H S S Mannanam
33056-ktm-dp-2019-1.png
33056-ktm-dp-2019-2.png
33056-ktm-dp-2019-3.png
90 33058-ST.PHILOMINAS GHS ARPOOKKARA
91 33064-MGMNSS HS LAKKATTOOR
92 33065-Amrita High School Moolavattom
93 33066-C.M.S.H.S. Pallom
33066-ktm-dp-2019-1.png
33066-ktm-dp-2019-2.png
33066-ktm-dp-2019-3.png
94 33069-GHS MEENADOM
95 33070-B.I.G.H.S. Pallom
33070-ktm-dp-2019-1.png
33070-ktm-dp-2019-2.png
33070-ktm-dp-2019-3.png
96 33078-JM HSS VAKATHANAM
33078-ktm-dp-2019-1.png
33078-ktm-dp-2019-3.png
97 33080-ST.TERESA`S HSS VAZHAPPALLY
98 33083-Little Flower HS Kanjiramattom
33083-ktm-dp-2019-1.png
33083-ktm-dp-2019-2.png
99 33086-ST.JOSEPHS GHS PAIPPAD
33086-ktm-dp-2019-1.png
33086-ktm-dp-2019-2.png
100 33087-Mattakkara Higher Secondary School Mattakkara
33087-ktm-dp-2019-1.png
33087-ktm-dp-2019-2.png
33087-ktm-dp-2019-3.png
101 33088-NSSHS KOTHALA
33088-ktm-dp-2019-1.png
33088-ktm-dp-2019-2.png
102 33089-IJBCGHS MANARKAD
33089-ktm-dp-2019-1.png
33089-ktm-dp-2019-2.png
33089-ktm-dp-2019-3.png
103 45001-St.Michaels HSS Kudavechoor
45001-ktm-dp-2019-1.png
45001-ktm-dp-2019-2.png
45001-ktm-dp-2019-3.png
104 45002-Govt DVHS Vechoor
45002-ktm-dp-2019-2.png
45002-ktm-dp-2019-3.png
105 45004-NSS HS Vechoor
45004-ktm-dp-2019-1.png
45004-ktm-dp-2019-2.png
45004-ktm-dp-2019-3.png
106 45006-St.LTGHSS Vaikom
45006-ktm-dp-2019-1.png
45006-ktm-dp-2019-2.png
45006-ktm-dp-2019-3.png
107 45007-SMSN HSS Vaikom
45007-ktm-dp-2019-1.png
45007-ktm-dp-2019-2.png
45007-ktm-dp-2019-3.png
108 45008-Govt Boys HSS Vaikom
45008-ktm-dp-2019-1.png
45008-ktm-dp-2019-2.png
45008-ktm-dp-2019-3.png
109 45009-Govt Girls HSS Vaikom
45009-ktm-dp-2019-1.png
45009-ktm-dp-2019-2.png
45009-ktm-dp-2019-3.png
110 45011-Govt HSS Kulasekharamangalam
45011-ktm-dp-2019-1.png
45011-ktm-dp-2019-2.png
111 45012-St.Marys HS vallakom
45012-ktm-dp-2019-1.png
45012-ktm-dp-2019-2.png
45012-ktm-dp-2019-3.png
112 45013-Infant Jesus HS Vadayar
45013-ktm-dp-2019-1.png
45013-ktm-dp-2019-2.png
45013-ktm-dp-2019-3.png
113 45015-AJJMGHSS Thalayolaparambu
45015-ktm-dp-2019-1.png
45015-ktm-dp-2019-2.png
114 45016-VHSS Brahmamangalam
45016-ktm-dp-2019-1.png
45016-ktm-dp-2019-3.png
115 45017-KMHS Mevelloor
45017-ktm-dp-2019-1.png
45017-ktm-dp-2019-2.png
45017-ktm-dp-2019-3.png
116 45018-Rev Fr.GMVHSS Karikkode
45018-ktm-dp-2019-1.png
45018-ktm-dp-2019-2.png
45018-ktm-dp-2019-3.png
117 45020-Govt HSS Peruva
45020-ktm-dp-2019-1.png
45020-ktm-dp-2019-2.png
45020-ktm-dp-2019-3.png
118 45022-St.Michaels HSS Kaduthuruthy
45022-ktm-dp-2019-1.png
45022-ktm-dp-2019-2.png
45022-ktm-dp-2019-3.png
119 45023-HOLY GHOST BOYS' HIGH SCHOOL MUTTUCHI
45023-ktm-dp-2019-1.png
45023-ktm-dp-2019-2.png
45023-ktm-dp-2019-3.png
120 45024-St.Agnes HS Muttuchira
45024-ktm-dp-2019-1.png
45024-ktm-dp-2019-2.png
45024-ktm-dp-2019-3.png
121 45026-HS Ayamkudy
45026-ktm-dp-2019-1.png
45026-ktm-dp-2019-2.png
45026-ktm-dp-2019-3.png
122 45027-SMV NSS HSS Kallara
45027-ktm-dp-2019-1.png
45027-ktm-dp-2019-2.png
45027-ktm-dp-2019-3.png
123 45028-St.Thomas HS Kallara
45028-ktm-dp-2019-1.png
124 45029-St.Xaviers VHSS Kuruppantahara
125 45032-Govt VHSS Kanakkary
45032-ktm-dp-2019-1.png
45032-ktm-dp-2019-2.png
45032-ktm-dp-2019-3.png
126 45033-St.Johns HS Kanjirathanam
45033-ktm-dp-2019-1.png
45033-ktm-dp-2019-2.png
45033-ktm-dp-2019-3.png
127 45034-Emmanuels HSS Kothanalloor
45034-ktm-dp-2019-1.png
45034-ktm-dp-2019-2.png
128 45050-St.Marys GHS Kuravilangad
45050-ktm-dp-2019-1.png
45050-ktm-dp-2019-2.png
45050-ktm-dp-2019-3.png
129 45051-St.Marys HSS Kuravilangad
45051-ktm-dp-2019-1.png
45051-ktm-dp-2019-2.png
45051-ktm-dp-2019-3.png
130 45053-VBSN HSS Neezhoor
45053-ktm-dp-2019-1.png
45053-ktm-dp-2019-2.png
45053-ktm-dp-2019-3.png
131 45054-St.Annes HSS Kurianad
45054-ktm-dp-2019-1.png
45054-ktm-dp-2019-2.png
45054-ktm-dp-2019-3.png
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോട്ടയം_ഡിജിറ്റൽ_പൂക്കളം&oldid=665579" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്