സഹായം Reading Problems? Click here


"കോഴിക്കോട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 6: വരി 6:
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed caption="ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019">-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed caption="ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019">-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
file:16001-dm.png|[[:file:16001-KKD-BEMHSS vatakara-2019.pdf|'''ഇതളുകൾ''']]<br>[[16001|ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വടകര]]
+
file:16001-dm.png|[[:file:16001-KKD-BEMHSS vatakara-2019.pdf|'''ഇതളുകൾ''']]<br>----<br>[[16001|ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വടകര]]
file:16002-dm.png|[[:file:16002_kkd_navaram_staghs-2019.pdf|'''നവരം@വിരൽതുമ്പിൽ''']]<br>[[16002|സെന്റ് ആന്റണീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. വടകര]]
+
file:16002-dm.png|[[:file:16002_kkd_navaram_staghs-2019.pdf|'''നവരം@വിരൽതുമ്പിൽ''']]<br>----<br>[[16002|സെന്റ് ആന്റണീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. വടകര]]
file:16003-dm.png|[[:file:16003-kkd-MUMvhss vatakara.pdf|'''അതിജീവനം'']]<br>[[16003|എം.യു.എം. വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വടകര]]
+
file:16003-dm.png|[[:file:16003-kkd-MUMvhss vatakara.pdf|'''അതിജീവനം'']]<br>----<br>[[16003|എം.യു.എം. വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വടകര]]
file:16004-dm.png|[[:file:16004-KKD-SanskritHSS Vatakara.pdf|'''മയിൽപ്പീലി'']]<br>[[16004|ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വടകര]]
+
file:16004-dm.png|[[:file:16004-KKD-SanskritHSS Vatakara.pdf|'''മയിൽപ്പീലി'']]<br>----<br>[[16004|ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വടകര]]
file:16006-dm.png|[[:file:16006-kkd-ghss vadakara-2019.pdf|'''മഞ്ഞുതുള്ളി'']]<br>[[16006|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുത്തൂർ വടകര]]
+
file:16006-dm.png|[[:file:16006-kkd-ghss vadakara-2019.pdf|'''മഞ്ഞുതുള്ളി'']]<br>----<br>[[16006|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുത്തൂർ വടകര]]
file:16007-dm.png|[[:file:16007-KKD-GHSSCHORODE-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]<br>[[16007|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചോറോട്]]
+
file:16007-dm.png|[[:file:16007-KKD-GHSSCHORODE-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]<br>----<br>[[16007|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചോറോട്]]
file:16008-dm.png|[[:file:16008-KKD-emjay vhss villiappally-2019.pdf|'''Insignia''']]<br>[[16008|എം.ജെ.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വില്യാപ്പള്ളി]]
+
file:16008-dm.png|[[:file:16008-KKD-emjay vhss villiappally-2019.pdf|'''Insignia''']]<br>----<br>[[16008|എം.ജെ.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വില്യാപ്പള്ളി]]
file:16009-dm.png|[[:file:16009-KKD-JNMHSS Puthupanam.pdf|'''ഓല മാഗസിൻ''']]<br>[[16009|ജെ.എൻ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പണം]]
+
file:16009-dm.png|[[:file:16009-KKD-JNMHSS Puthupanam.pdf|'''ഓല മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[16009|ജെ.എൻ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പണം]]
file:16010-dm.png|[[:file:16010-kkd-memunda hss-2019.pdf|'''പട്ടം പറത്തുന്നവർ''']]<br>[[16010|മേമുണ്ട എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
+
file:16010-dm.png|[[:file:16010-kkd-memunda hss-2019.pdf|'''പട്ടം പറത്തുന്നവർ''']]<br>----<br>[[16010|മേമുണ്ട എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
file:16011-dm.png|[[:file:16011-KKD-Gvhss Madappally-2019.pdf|'''ഞാറ്''']]<br>[[16011|ഇി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടപ്പള്ളി]]
+
file:16011-dm.png|[[:file:16011-KKD-Gvhss Madappally-2019.pdf|'''ഞാറ്''']]<br>----<br>[[16011|ഇി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടപ്പള്ളി]]
file:16012-dm.png|[[:file:16012-KKD-CAMPUS DRONE-2019.pdf|'''Campus Drone''']]<br>[[16012|ഇി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടപ്പള്ളി]]
+
file:16012-dm.png|[[:file:16012-KKD-CAMPUS DRONE-2019.pdf|'''Campus Drone''']]<br>----<br>[[16012|ഇി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടപ്പള്ളി]]
file:16014-dm.png|[[:file:16014-KKD-gvhss meppayur-2019.pdf|'''Zenith''']]<br>[[16014|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മേപ്പയൂർ]]
+
file:16014-dm.png|[[:file:16014-KKD-gvhss meppayur-2019.pdf|'''Zenith''']]<br>----<br>[[16014|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മേപ്പയൂർ]]
file:16016-dm.png|[[:file:16016-KKD-Avala Kuttoth-2019.pdf|'''അക്ഷരപീടിക''']]<br>[[16016|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആവളകുട്ടോത്ത്]]
+
file:16016-dm.png|[[:file:16016-KKD-Avala Kuttoth-2019.pdf|'''അക്ഷരപീടിക''']]<br>----<br>[[16016|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആവളകുട്ടോത്ത്]]
file:16032-dm.png|[[:file:16032-KKD-KRHS Purameri-kavanodayam-2019.pdf|'''കവനോദയം''']]<br>[[16032|കടത്തനാട് രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ പുറമേരി]]
+
file:16032-dm.png|[[:file:16032-KKD-KRHS Purameri-kavanodayam-2019.pdf|'''കവനോദയം''']]<br>----<br>[[16032|കടത്തനാട് രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ പുറമേരി]]
file:16032-dm.png|[[:file:16032-KKD-KRHS Purameri-kavanodayam-2019.pdf|'''കവനോദയം''']]<br>[[16032|കടത്തനാട് രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ പുറമേരി]]
+
file:16032-dm.png|[[:file:16032-KKD-KRHS Purameri-kavanodayam-2019.pdf|'''കവനോദയം''']]<br>----<br>[[16032|കടത്തനാട് രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ പുറമേരി]]
file:16034-dm.png|[[:file:16034-KKD-TIM Nadadpuram-2019.pdf|'''Digital Magazine 2019''']]<br>[[16034|ടി.ഐ.എം. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നാദാപുരം]]
+
file:16034-dm.png|[[:file:16034-KKD-TIM Nadadpuram-2019.pdf|'''Digital Magazine 2019''']]<br>----<br>[[16034|ടി.ഐ.എം. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നാദാപുരം]]
file:16035-dm.png|[[:file:16035-KKD-MIMHSS PERODE-2019.pdf|'''പൂമ്പാറ്റ''']]<br>[[16035|എം.ഐ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പേരോട്]]
+
file:16035-dm.png|[[:file:16035-KKD-MIMHSS PERODE-2019.pdf|'''പൂമ്പാറ്റ''']]<br>----<br>[[16035|എം.ഐ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പേരോട്]]
file:16036-dm.png|[[:file:16036-KKD-KPMSMHSS ARIKKULAM-2019pdf.pdf|'''മുദ്ര''']]<br>[[16036|കെ.പി.എം.എസ്.എം.ഹൈസ്കൂള്.അരിക്കുളം]]
+
file:16036-dm.png|[[:file:16036-KKD-KPMSMHSS ARIKKULAM-2019pdf.pdf|'''മുദ്ര''']]<br>----<br>[[16036|കെ.പി.എം.എസ്.എം.ഹൈസ്കൂള്.അരിക്കുളം]]
file:16039-dm.png|[[:file:16039-KKD-ഇരിങ്ങണ്ണൂർ .എച്ച് എസ്.എസ്-ജ്വാല-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>[[16039|ഇരിങ്ങണ്ണൂർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്]]
+
file:16039-dm.png|[[:file:16039-KKD-ഇരിങ്ങണ്ണൂർ .എച്ച് എസ്.എസ്-ജ്വാല-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>----<br>[[16039|ഇരിങ്ങണ്ണൂർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്]]
file:16040-dm.png|[[:file:16040-KKD-GHSS Kallachi-Little dream-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ഡ്രീംസ്''']]<br>[[16040|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കല്ലാച്ചി]]
+
file:16040-dm.png|[[:file:16040-KKD-GHSS Kallachi-Little dream-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ഡ്രീംസ്''']]<br>----<br>[[16040|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കല്ലാച്ചി]]
file:16041-dm.png|[[:file:16041-KKD-GHSS Valayam-vibrant-2019.pdf|'''വൈബ്രന്റ്''']]<br>[[16041|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വളയം]]
+
file:16041-dm.png|[[:file:16041-KKD-GHSS Valayam-vibrant-2019.pdf|'''വൈബ്രന്റ്''']]<br>----<br>[[16041|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വളയം]]
file:16042-dm.png|[[:file:16042-KKD-SIHSS Ummathoor-2019.pdf|'''SIDMAG''']]<br>[[16042|എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്. ഉമ്മത്തൂർ]]
+
file:16042-dm.png|[[:file:16042-KKD-SIHSS Ummathoor-2019.pdf|'''SIDMAG''']]<br>----<br>[[16042|എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്. ഉമ്മത്തൂർ]]
file:16044-dm.png|[[:file:16044-KKD-Digital Ditty-SJHSS Vilangad-2019.pdf|'''Digital Ditty''']]<br>[[16044|സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്.എസ്സ്.വിലങ്ങാട്]]
+
file:16044-dm.png|[[:file:16044-KKD-Digital Ditty-SJHSS Vilangad-2019.pdf|'''Digital Ditty''']]<br>----<br>[[16044|സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്.എസ്സ്.വിലങ്ങാട്]]
file:16046-dm.png|[[:file:16046-KKD-GVHSS KOYILANDY-2019.pdf|'''digisala''']]<br>[[16046|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ബോയ്സ് കൊയിലാണ്ടി]]
+
file:16046-dm.png|[[:file:16046-KKD-GVHSS KOYILANDY-2019.pdf|'''digisala''']]<br>----<br>[[16046|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ബോയ്സ് കൊയിലാണ്ടി]]
file:16047-dm.png|[[:file:16047-KKD-GGHSS KOYILANDY-2019.pdf|'''Digima''']]<br>[[16047|ജി.ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊയിലാണ്ടി]]
+
file:16047-dm.png|[[:file:16047-KKD-GGHSS KOYILANDY-2019.pdf|'''Digima''']]<br>----<br>[[16047|ജി.ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊയിലാണ്ടി]]
file:16048-dm.png|[[:file:16048-KKD-GMVHSS KOYILANDY-2019.pdf|'''അക്ഷരതീരം''']]<br>[[16048|ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊയിലാണ്ടി]]
+
file:16048-dm.png|[[:file:16048-KKD-GMVHSS KOYILANDY-2019.pdf|'''അക്ഷരതീരം''']]<br>----<br>[[16048|ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊയിലാണ്ടി]]
file:16054-dm.png|[[:file:16054-KKD-THIRUVANGOOR HSS-2019.pdf|'''ഏടുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ''']]<br>[[16054|തിരുവങ്ങൂർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
+
file:16054-dm.png|[[:file:16054-KKD-THIRUVANGOOR HSS-2019.pdf|'''ഏടുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ''']]<br>----<br>[[16054|തിരുവങ്ങൂർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
file:16055-dm.png|[[:file:16055-kkd-gvhssp nilav-2019.pdf|'''നിലാവ്''']]<br>[[16055|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പയ്യോളി]]
+
file:16055-dm.png|[[:file:16055-kkd-gvhssp nilav-2019.pdf|'''നിലാവ്''']]<br>----<br>[[16055|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പയ്യോളി]]
file:16056-dm.png|[[:file:16056-KKD-ghssmaniyur-2019.pdf|'''ബൈനോക്കുലർ'']]<br>[[16056|ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, മണിയൂർ]]
+
file:16056-dm.png|[[:file:16056-KKD-ghssmaniyur-2019.pdf|'''ബൈനോക്കുലർ'']]<br>----<br>[[16056|ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, മണിയൂർ]]
file:16057-dm.png|[[:file:16057-KKD-GVHSS ATHOLI-2019.pdf|'''ഉദയം''']]<br>[[16057|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അത്തോളി]]
+
file:16057-dm.png|[[:file:16057-KKD-GVHSS ATHOLI-2019.pdf|'''ഉദയം''']]<br>----<br>[[16057|ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അത്തോളി]]
file:16059-dm.png|[[:file:16059-kkd-snhss thiruvallur-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ക്ലിക്ക്''']]<br>[[16059|ശാന്തിനികേതൻ എച്ച്.എസ്സ്.തിരുവള്ളൂർ]]
+
file:16059-dm.png|[[:file:16059-kkd-snhss thiruvallur-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ക്ലിക്ക്''']]<br>----<br>[[16059|ശാന്തിനികേതൻ എച്ച്.എസ്സ്.തിരുവള്ളൂർ]]
file:16060-dm.png|[[:file:16060-KKD-RHS ayanchery-2019.pdf|'''കുട്ടികൂട്ടം''']]<br>[[16060|റഹ്മാനിയ എച്ച്.എസ്സ്. ആയഞ്ചേരി]]
+
file:16060-dm.png|[[:file:16060-KKD-RHS ayanchery-2019.pdf|'''കുട്ടികൂട്ടം''']]<br>----<br>[[16060|റഹ്മാനിയ എച്ച്.എസ്സ്. ആയഞ്ചേരി]]
file:16061-dm.png|[[:file:16061-KKD-NHS Vattoli-Kuttippattam-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>[[16061|നാഷണൽ എച്. എസ്. എസ് .വട്ടോളി]]
+
file:16061-dm.png|[[:file:16061-KKD-NHS Vattoli-Kuttippattam-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[16061|നാഷണൽ എച്. എസ്. എസ് .വട്ടോളി]]
file:16062-dm.png|[[:file:16062-KKD-kpeshs-kayakkody-2019.pdf|'''ഇതളുകൾ''']]<br>[[16062|കെ.പി.ഇ.എസ്.ഹൈസ്കൂൾ. കായക്കൊടി]]
+
file:16062-dm.png|[[:file:16062-KKD-kpeshs-kayakkody-2019.pdf|'''ഇതളുകൾ''']]<br>----<br>[[16062|കെ.പി.ഇ.എസ്.ഹൈസ്കൂൾ. കായക്കൊടി]]
file:16063-dm.png|[[:file:16063-KKD-sanskrit h s vattoli-2019.pdf|'''SANS-KITE''']]<br>[[16063|സംസ്കൃതം എച്. എസ്.വട്ടോളി]]
+
file:16063-dm.png|[[:file:16063-KKD-sanskrit h s vattoli-2019.pdf|'''SANS-KITE''']]<br>----<br>[[16063|സംസ്കൃതം എച്. എസ്.വട്ടോളി]]
file:16064-dm.png|[[:file:16064-KKD-RNMHS-ചിത്രശലഭങ്ങൾ-2019.pdf|'''ചിത്രശലങ്ങൾ''']]<br>[[16064|ആർ.എൻ.എം.എച്. എസ്. എസ് .നരിപ്പറ്റ]]
+
file:16064-dm.png|[[:file:16064-KKD-RNMHS-ചിത്രശലഭങ്ങൾ-2019.pdf|'''ചിത്രശലങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[16064|ആർ.എൻ.എം.എച്. എസ്. എസ് .നരിപ്പറ്റ]]
file:16065-dm.png|[[:file:16065-KKD-smhs mka magazine-2019.pdf|'''മരുതം''']]<br>[[16065|സെന്റ് മേരീസ് എച്. എസ്. എസ് .മരുതോങ്കര]]
+
file:16065-dm.png|[[:file:16065-KKD-smhs mka magazine-2019.pdf|'''മരുതം''']]<br>----<br>[[16065|സെന്റ് മേരീസ് എച്. എസ്. എസ് .മരുതോങ്കര]]
file:16066-dm.png|[[:file:16066-KKD-hfhs padathukadave-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>[[16066|എച്. എഫ്.എച്.എസ്. എസ്, പടത്തുകടവ്]]
+
file:16066-dm.png|[[:file:16066-KKD-hfhs padathukadave-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[16066|എച്. എഫ്.എച്.എസ്. എസ്, പടത്തുകടവ്]]
file:16068-dm.png|[[:file:16068-KKD-GHSSKtdy-kunnikkurumani-2019.pdf|'''കുന്നിക്കുരുമണി''']]<br>[[16068|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. കുറ്റ്യാടി]]
+
file:16068-dm.png|[[:file:16068-KKD-GHSSKtdy-kunnikkurumani-2019.pdf|'''കുന്നിക്കുരുമണി''']]<br>----<br>[[16068|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. കുറ്റ്യാടി]]
file:16069-dm.png|[[:file:16069-KKD-Vadakkumbad HS-padavukal-2019.pdf|'''പടവുകൾ''']]<br>[[16069|വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പാലേരി]]
+
file:16069-dm.png|[[:file:16069-KKD-Vadakkumbad HS-padavukal-2019.pdf|'''പടവുകൾ''']]<br>----<br>[[16069|വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പാലേരി]]
file:16071-dm.png|[[:file:16071-KKD-C K G M H S S CHINGAPURAM-little dews-2019.pdf|'''Little Dews''']]<br>[[16071|സി.കെ.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചിങ്ങപുരം]]
+
file:16071-dm.png|[[:file:16071-KKD-C K G M H S S CHINGAPURAM-little dews-2019.pdf|'''Little Dews''']]<br>----<br>[[16071|സി.കെ.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചിങ്ങപുരം]]
file:16073-dm.png|[[:file:16073-KKD-Velam HSS-ഉണർവ്-2019.pdf|'''ഉണർവ്‍''']]<br>[[16073|വേളം. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. ചേരാപുരം]]
+
file:16073-dm.png|[[:file:16073-KKD-Velam HSS-ഉണർവ്-2019.pdf|'''ഉണർവ്‍''']]<br>----<br>[[16073|വേളം. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. ചേരാപുരം]]
file:16074-dm.png|[[:file:16074-KKD-btmhss22019.pdf|'''ചുവടുകൾ''']]<br>[[16074|ബി.ടി.എം. എച്ച്.എസ്സ്. തുറയൂർ]]
+
file:16074-dm.png|[[:file:16074-KKD-btmhss22019.pdf|'''ചുവടുകൾ''']]<br>----<br>[[16074|ബി.ടി.എം. എച്ച്.എസ്സ്. തുറയൂർ]]
file:16076-dm.png|[[:file:16076-KKD-AJJMHS-kalimuttam-2019.pdf|'''കളിമുറ്റം''']]<br>[[16076|എ.ജെ.ജെ.എം.എഛ്.എസ്.എസ്.ചാത്തങ്കോട്ട്നട]]
+
file:16076-dm.png|[[:file:16076-KKD-AJJMHS-kalimuttam-2019.pdf|'''കളിമുറ്റം''']]<br>----<br>[[16076|എ.ജെ.ജെ.എം.എഛ്.എസ്.എസ്.ചാത്തങ്കോട്ട്നട]]
file:16077-dm.png|[[:file:16077-KKD-KMHSS Kottakkal.pdf|'''ജ്വലനം']]<br>[[16077|കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ]]
+
file:16077-dm.png|[[:file:16077-KKD-KMHSS Kottakkal.pdf|'''ജ്വലനം']]<br>----<br>[[16077|കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ]]
file:16079-dm.png|[[:file:16079-KKD-Vanimel CrescentHS--2019.pdf|'''Digibrew''']]<br>[[16079|ക്രസെന്റ് എച്ച്.എസ്സ്.വാണിമേൽ]]
+
file:16079-dm.png|[[:file:16079-KKD-Vanimel CrescentHS--2019.pdf|'''Digibrew''']]<br>----<br>[[16079|ക്രസെന്റ് എച്ച്.എസ്സ്.വാണിമേൽ]]
file:16082-dm.png|[[:file:16082-KKD-GHS vanmugham-2019.pdf|'''ചാറ്റൽമഴ''']]<br>[[16082|ജി.എച്ച്.എസ്. വൻമുഖം]]
+
file:16082-dm.png|[[:file:16082-KKD-GHS vanmugham-2019.pdf|'''ചാറ്റൽമഴ''']]<br>----<br>[[16082|ജി.എച്ച്.എസ്. വൻമുഖം]]
file:16083-dm.png|[[:file:16083-KKD-ghs kavilumpara-2019.pdf|'''ചിറകുകൾ''']]<br>[[16083|ജി.എച്ച്.എസ് കാവിലും പാറ]]
+
file:16083-dm.png|[[:file:16083-KKD-ghs kavilumpara-2019.pdf|'''ചിറകുകൾ''']]<br>----<br>[[16083|ജി.എച്ച്.എസ് കാവിലും പാറ]]
file:16084-dm.png|[[:file:16084-KKD-ghs cheruvannoor-2019.pdf|'''കലിക''']]<br>[[16084|ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ]]
+
file:16084-dm.png|[[:file:16084-KKD-ghs cheruvannoor-2019.pdf|'''കലിക''']]<br>----<br>[[16084|ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ]]
file:16501-dm.png|[[:file:16501-KKD-gthsv-2019.pdf|'''മഴവില്ല്']]<br>[[16501|ജി.ടി.എച്ച്.എസ്സ്. വടകര]]
+
file:16501-dm.png|[[:file:16501-KKD-gthsv-2019.pdf|'''മഴവില്ല്']]<br>----<br>[[16501|ജി.ടി.എച്ച്.എസ്സ്. വടകര]]
file:16502-dm.png|[[:file:16502-KKD-gths payyoli-2019.pdf|'''നക്ഷത്രജാലകം''']]<br>[[16502|ജി.ടി.എച്ച്.എസ്സ്. പയ്യോളി]]
+
file:16502-dm.png|[[:file:16502-KKD-gths payyoli-2019.pdf|'''നക്ഷത്രജാലകം''']]<br>----<br>[[16502|ജി.ടി.എച്ച്.എസ്സ്. പയ്യോളി]]
file:17001-dm.png|[[:file:17001-kkd-ggbhss.pdf|'''THINK POT''']]<br>[[17001|ഗവ. ഗണപത് ബോയ്‌സ് എച്. എസ്. എസ് ചാലപ്പുറം]]
+
file:17001-dm.png|[[:file:17001-kkd-ggbhss.pdf|'''THINK POT''']]<br>----<br>[[17001|ഗവ. ഗണപത് ബോയ്‌സ് എച്. എസ്. എസ് ചാലപ്പുറം]]
file:17003-dm.png|[[:file:17003-kkd-gvhss-2019.pdf|'''SARGA''']]<br>[[17003|ജി. വി. എച്. എസ്. എസ് മീഞ്ചന്ത]]
+
file:17003-dm.png|[[:file:17003-kkd-gvhss-2019.pdf|'''SARGA''']]<br>----<br>[[17003|ജി. വി. എച്. എസ്. എസ് മീഞ്ചന്ത]]
file:17004-dm.png|[[:file:17004-kkd-gvhss-2019.pdf|'''ചിറകുകൾ''']]<br>[[17004|ജി. വി. എച്. എസ്. എസ് പയ്യാനക്കൽ]]
+
file:17004-dm.png|[[:file:17004-kkd-gvhss-2019.pdf|'''ചിറകുകൾ''']]<br>----<br>[[17004|ജി. വി. എച്. എസ്. എസ് പയ്യാനക്കൽ]]
file:17005-dm.png|[[:file:17005-kkd-ghss-2019.pdf|'''ASPIRE''']]<br>[[17005|ജി.എച്. എസ്. എസ് ആഴ്‌ചവട്ടം]]
+
file:17005-dm.png|[[:file:17005-kkd-ghss-2019.pdf|'''ASPIRE''']]<br>----<br>[[17005|ജി.എച്. എസ്. എസ് ആഴ്‌ചവട്ടം]]
file:17006-dm.png|[[:file:17006-KKD-pantheerankave hs-2019.pdf|'''വർണ്ണചിറകുകൾ''']]<br>[[17006|പന്തീരാങ്കാവ് എച്ച് എസ്.എസ്]]
+
file:17006-dm.png|[[:file:17006-KKD-pantheerankave hs-2019.pdf|'''വർണ്ണചിറകുകൾ''']]<br>----<br>[[17006|പന്തീരാങ്കാവ് എച്ച് എസ്.എസ്]]
file:17007-dm.png|[[:file:17007-kkd-ghsskinassery-2019.pdf|'''magazine''']]<br>[[17007|ജി.എച്.എസ്.എസ് കിണാശ്ശേരി]]
+
file:17007-dm.png|[[:file:17007-kkd-ghsskinassery-2019.pdf|'''magazine''']]<br>----<br>[[17007|ജി.എച്.എസ്.എസ് കിണാശ്ശേരി]]
file:17008-dm.png|[[:file:17008-KKD-RKMHSS KOZHIKODE-2019.pdf|'''ആരവം''']]<br>[[17008|ആർ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മീഞ്ചന്ത]]
+
file:17008-dm.png|[[:file:17008-KKD-RKMHSS KOZHIKODE-2019.pdf|'''ആരവം''']]<br>----<br>[[17008|ആർ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മീഞ്ചന്ത]]
file:17010-dm.png|[[:file:17010-KKD-GVHSS for Girls Nadakkav-നിറം-2019.pdf|'''നിറം''']]<br>[[17010|ജി. വി. എച്. എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ്]]
+
file:17010-dm.png|[[:file:17010-KKD-GVHSS for Girls Nadakkav-നിറം-2019.pdf|'''നിറം''']]<br>----<br>[[17010|ജി. വി. എച്. എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ്]]
file:17011-dm.png|[[:file:17011-KKD-providencegirlshss-AURORA-2019.pdf|'''AURORA''']]<br>[[17011|പ്രോവിഡൻസ് ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
+
file:17011-dm.png|[[:file:17011-KKD-providencegirlshss-AURORA-2019.pdf|'''AURORA''']]<br>----<br>[[17011|പ്രോവിഡൻസ് ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
file:17012-dm.png|[[:file:17012-KKD-SVC-Mind Bytes-2019.pdf|'''MIND BYTES''']]<br>[[17012|സെന്റ്. വിൻസന്റ് കോളനി ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
+
file:17012-dm.png|[[:file:17012-KKD-SVC-Mind Bytes-2019.pdf|'''MIND BYTES''']]<br>----<br>[[17012|സെന്റ്. വിൻസന്റ് കോളനി ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
file:17014-dm.png|[[:file:17014-KKD-stmicheal girls-2019.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>[[17014|സെന്റ്. മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്.എസ്. എസ് വെസ്റ്റ്ഹിൽ]]
+
file:17014-dm.png|[[:file:17014-KKD-stmicheal girls-2019.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>----<br>[[17014|സെന്റ്. മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്.എസ്. എസ് വെസ്റ്റ്ഹിൽ]]
file:17015-dm.png|[[:file:17015-KKD-ghskaraparamba-2019.pdf|'''ചിത്രശലഭങ്ങൾ''']]<br>[[17015|ജി. എച്. എസ്. എസ് കാരപ്പറമ്പ്]]
+
file:17015-dm.png|[[:file:17015-KKD-ghskaraparamba-2019.pdf|'''ചിത്രശലഭങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[17015|ജി. എച്. എസ്. എസ് കാരപ്പറമ്പ്]]
file:17016-dm.png|[[:file:17016-kkd-bemghss-2019.pdf|'''magazine''']]<br>[[17016|ബി. ഇ. എം. ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കേട്]]
+
file:17016-dm.png|[[:file:17016-kkd-bemghss-2019.pdf|'''magazine''']]<br>----<br>[[17016|ബി. ഇ. എം. ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കേട്]]
file:17017-dm.png|[[:file:17017-kkd-genpath-2019.pdf|'''GAEN-PATH''']]<br>[[17017|ഗവ. ഗണപത് മോഡൽ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് ചാലപ്പുറം]]
+
file:17017-dm.png|[[:file:17017-kkd-genpath-2019.pdf|'''GAEN-PATH''']]<br>----<br>[[17017|ഗവ. ഗണപത് മോഡൽ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് ചാലപ്പുറം]]
file:17018-dm.png|[[:file:17018-kkd-sjbhss-2019.pdf|'''''']]<br>[[17018|സെന്റ്. ജോസഫ്‌സ് ബോയ്സ് എച്. എസ്. എസ്]]
+
file:17018-dm.png|[[:file:17018-kkd-sjbhss-2019.pdf|'''''']]<br>----<br>[[17018|സെന്റ്. ജോസഫ്‌സ് ബോയ്സ് എച്. എസ്. എസ്]]
file:17020-dm.png|[[:file:17020-KKD-stjosephs anglo indian hs-വസന്തം-2019.pdf|'''വസന്തം''']]<br>[[17020|സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
+
file:17020-dm.png|[[:file:17020-KKD-stjosephs anglo indian hs-വസന്തം-2019.pdf|'''വസന്തം''']]<br>----<br>[[17020|സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് ആംഗ്ലോ ഇൻഡ്യൻ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
file:17021-dm.png|[[:file:17021-kkd-gmhss-2019.pdf|'''e-DRIZZLE''']]<br>[[17021|ഗവ. മോഡൽ എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട്]]
+
file:17021-dm.png|[[:file:17021-kkd-gmhss-2019.pdf|'''e-DRIZZLE''']]<br>----<br>[[17021|ഗവ. മോഡൽ എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട്]]
file:17022-dm.png|[[:file:17022-kkd-mmvhss-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ റോയ്‌സ്''']]<br>[[17022|എം. എം, വി. എച്.എസ്. എസ് പരപ്പിൽ]]
+
file:17022-dm.png|[[:file:17022-kkd-mmvhss-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ റോയ്‌സ്''']]<br>----<br>[[17022|എം. എം, വി. എച്.എസ്. എസ് പരപ്പിൽ]]
file:17035-dm.png|[[:file:17035-KKD-GHSS BEYPORE-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>[[17035|ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ]]
+
file:17035-dm.png|[[:file:17035-KKD-GHSS BEYPORE-2019.pdf|'''മൊഴി''']]<br>----<br>[[17035|ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ]]
file:17037-dm.png|[[:file:17037-kkd-gachuthanghss-2019.pdf|'''അച്യുതം''']]<br>[[17037|ഗവ. അച്ചുതൻ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കേട്]]
+
file:17037-dm.png|[[:file:17037-kkd-gachuthanghss-2019.pdf|'''അച്യുതം''']]<br>----<br>[[17037|ഗവ. അച്ചുതൻ ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കേട്]]
file:17038-dm.png|[[:file:17038-kkd-mcchss-2019.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>[[17038|എം. സി. സി. എച്. എസ്. എസ് കാലികറ്റ്]]
+
file:17038-dm.png|[[:file:17038-kkd-mcchss-2019.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>----<br>[[17038|എം. സി. സി. എച്. എസ്. എസ് കാലികറ്റ്]]
file:17048-dm.png|[[:file:17048-kkd-jdti-2019.pdf|'''തളിര്''']]<br>[[17048|ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
+
file:17048-dm.png|[[:file:17048-kkd-jdti-2019.pdf|'''തളിര്''']]<br>----<br>[[17048|ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.]]
file:17052-dm.png|[[:file:17052-KKD-savio hss kozhikode-2019.pdf|'''സാവിയോ.കോം''']]<br>[[17052|സാവിയോ എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.]]
+
file:17052-dm.png|[[:file:17052-KKD-savio hss kozhikode-2019.pdf|'''സാവിയോ.കോം''']]<br>----<br>[[17052|സാവിയോ എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.]]
file:17054-dm.png|[[:file:17054-KKD-kuttikkattoor-Tharjjani-2019.pdf|'''തർജ്ജനി''']]<br>[[17054|കുറ്റിക്കാട്ടൂർ എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.]]
+
file:17054-dm.png|[[:file:17054-KKD-kuttikkattoor-Tharjjani-2019.pdf|'''തർജ്ജനി''']]<br>----<br>[[17054|കുറ്റിക്കാട്ടൂർ എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.]]
file:17055-dm.png|[[:file:17055-KKD-cmcbhs-spark-2019.pdf|'''Spark''']]<br>[[17055|സി.എം.സി.ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ]]
+
file:17055-dm.png|[[:file:17055-KKD-cmcbhs-spark-2019.pdf|'''Spark''']]<br>----<br>[[17055|സി.എം.സി.ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ]]
file:17056-dm.png|[[:file:17056-KKD-CMC Girls HS-2019.pdf|'''GROUPE DE FILLS''']]<br>[[17056|സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ]]
+
file:17056-dm.png|[[:file:17056-KKD-CMC Girls HS-2019.pdf|'''GROUPE DE FILLS''']]<br>----<br>[[17056|സി.എം.സി.ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ]]
file:17058-dm.png|[[:file:17058-KKD-pvshs-2019.pdf|'''Little Thought''']]<br>[[17058|പി.വി.എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എരഞ്ഞിക്കൽ]]
+
file:17058-dm.png|[[:file:17058-KKD-pvshs-2019.pdf|'''Little Thought''']]<br>----<br>[[17058|പി.വി.എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എരഞ്ഞിക്കൽ]]
file:17059-dm.png|[[:file:17059-KKD-ghss mcc-2019.pdf|'''സൊളാസ്‌റ്റ''']]<br>[[17059|മെഡിക്കൽ കോളജ് എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.]]
+
file:17059-dm.png|[[:file:17059-KKD-ghss mcc-2019.pdf|'''സൊളാസ്‌റ്റ''']]<br>----<br>[[17059|മെഡിക്കൽ കോളജ് എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.]]
file:17062-dm.png|[[:file:17062-KKD-GHSS Peringalam-ലിറ്റിൽ ഡ്രീംസ്-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ഡ്രീംസ്''']]<br>[[17062|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങളം]]
+
file:17062-dm.png|[[:file:17062-KKD-GHSS Peringalam-ലിറ്റിൽ ഡ്രീംസ്-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ഡ്രീംസ്''']]<br>----<br>[[17062|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങളം]]
file:17073-dm.png|[[:file:17073-KKD-akkr boys hs-വിരൽ കൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോൾ-2019.pdf|'''വിരൽകൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോൾ''']]<br>[[17073|എ.കെ.കെ.ആർ. ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്.]]
+
file:17073-dm.png|[[:file:17073-KKD-akkr boys hs-വിരൽ കൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോൾ-2019.pdf|'''വിരൽകൊണ്ടുതൊട്ടപ്പോൾ''']]<br>----<br>[[17073|എ.കെ.കെ.ആർ. ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്.]]
file:17074-dm.png|[[:file:17074-KKD-akkrhs kozhikode-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[17074|എ.കെ.കെ.ആർ. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.]]
+
file:17074-dm.png|[[:file:17074-KKD-akkrhs kozhikode-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[17074|എ.കെ.കെ.ആർ. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.]]
file:17075-dm.png|[[:file:17075-KKD-GGVHSS Feroke-mugulam-2019.pdf|'''മുകുളം''']]<br>[[17075|ഇി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫറൂക്ക്]]
+
file:17075-dm.png|[[:file:17075-KKD-GGVHSS Feroke-mugulam-2019.pdf|'''മുകുളം''']]<br>----<br>[[17075|ഇി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫറൂക്ക്]]
file:17076-dm.png|[[:file:17076-KKD-FarookHSS Farookcollege-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[17076|ഫറൂക്ക് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ]]
+
file:17076-dm.png|[[:file:17076-KKD-FarookHSS Farookcollege-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[17076|ഫറൂക്ക് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ]]
file:17078-dm.png|[[:file:17078-KKD-UHHSS Chaliyam-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[17078|യു.എച്ച്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചാലിയം]]
+
file:17078-dm.png|[[:file:17078-KKD-UHHSS Chaliyam-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[17078|യു.എച്ച്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചാലിയം]]
file:17079-dm.png|[[:file:17079-KKD-SEVAMANDIR POST BASIC HSS-2019.pdf|'''കയ്യൊപ്പുകൾ''']]<br>[[17079|സേവാമന്ദിർ പോസ്റ്റ് ബേസിക്ക് സ്കൂൾ]]
+
file:17079-dm.png|[[:file:17079-KKD-SEVAMANDIR POST BASIC HSS-2019.pdf|'''കയ്യൊപ്പുകൾ''']]<br>----<br>[[17079|സേവാമന്ദിർ പോസ്റ്റ് ബേസിക്ക് സ്കൂൾ]]
file:17081-dm.png|[[:file:17081-KKD- GHSS Kakkodi-Nerkazhcha-2019.pdf|'''നേർക്കാഴ്ച''']]<br>[[17081|ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി]]
+
file:17081-dm.png|[[:file:17081-KKD- GHSS Kakkodi-Nerkazhcha-2019.pdf|'''നേർക്കാഴ്ച''']]<br>----<br>[[17081|ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി]]
file:17083-dm.png|[[:file:17083-kkd-ghss mavoor-2019.pdf|'''ഡിജി സൈൻ''']]<br>[[17083|ജി.എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.മാവൂർ]]
+
file:17083-dm.png|[[:file:17083-kkd-ghss mavoor-2019.pdf|'''ഡിജി സൈൻ''']]<br>----<br>[[17083|ജി.എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ്.മാവൂർ]]
file:17086-dm.png|[[:file:17086-KKD-CMM HS Thalakkulathur-Little blooms-2019.pdf|'''Little Blooms''']]<br>[[17086|സി.എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തലക്കുളത്തൂർ]]
+
file:17086-dm.png|[[:file:17086-KKD-CMM HS Thalakkulathur-Little blooms-2019.pdf|'''Little Blooms''']]<br>----<br>[[17086|സി.എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തലക്കുളത്തൂർ]]
file:17091-dm.png|[[:file:17091-KKD-HIHSS-2019.pdf|'''Magazine''']]<br>[[17091|ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം എച്. എസ്. എസ്]]
+
file:17091-dm.png|[[:file:17091-KKD-HIHSS-2019.pdf|'''Magazine''']]<br>----<br>[[17091|ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം എച്. എസ്. എസ്]]
file:17092-dm.png|[[:file:17092-KKD-calicut girlshs-little bytes-2019.pdf|'''Little Bytes''']]<br>[[17092|കാലികറ്റ് ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
+
file:17092-dm.png|[[:file:17092-KKD-calicut girlshs-little bytes-2019.pdf|'''Little Bytes''']]<br>----<br>[[17092|കാലികറ്റ് ഗേൾസ് എച്. എസ്. എസ്]]
file:17093-dm.png|[[:file:17093-kkd-gvhss cheruvannur 2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[17093|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെറുവണ്ണൂർ]]
+
file:17093-dm.png|[[:file:17093-kkd-gvhss cheruvannur 2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[17093|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെറുവണ്ണൂർ]]
file:17097-dm.png|[[:file:17097-KKD-CM HSS MANNUR-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ റൈറ്റ്സ്''']]<br>[[17097|സി.എം.എച്ച്. എസ്സ്. മണ്ണൂർ]]
+
file:17097-dm.png|[[:file:17097-KKD-CM HSS MANNUR-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ റൈറ്റ്സ്''']]<br>----<br>[[17097|സി.എം.എച്ച്. എസ്സ്. മണ്ണൂർ]]
file:17107-dm.png|[[:file:17107-KKD-SNTrust HS-I frame DigiMagzine-2019.pdf|'''I Frame Digi Magazine''']]<br>[[17107|എസ്.എൻ ട്രസ്റ്റ്സ് എച്ച്. എസ്.എസ് ചേളന്നൂർ]]
+
file:17107-dm.png|[[:file:17107-KKD-SNTrust HS-I frame DigiMagzine-2019.pdf|'''I Frame Digi Magazine''']]<br>----<br>[[17107|എസ്.എൻ ട്രസ്റ്റ്സ് എച്ച്. എസ്.എസ് ചേളന്നൂർ]]
file:17110-dm.png|[[:file:17110-KKD-ems magazine-2019.pdf|'''കിനാവുകൾ ചിറകടിക്കുമ്പോൾ''']]<br>[[17110|ഇ എം ജി ച്ച് എസ് എസ് പെരുമണ്ണ]]
+
file:17110-dm.png|[[:file:17110-KKD-ems magazine-2019.pdf|'''കിനാവുകൾ ചിറകടിക്കുമ്പോൾ''']]<br>----<br>[[17110|ഇ എം ജി ച്ച് എസ് എസ് പെരുമണ്ണ]]
file:17111-dm.png|[[:file:17111-KKD-GHS NALLALAM-2019.pdf|'''DIURNA''']]<br>[[17111|ജി.എച്ച്.എസ്. നല്ലളം]]
+
file:17111-dm.png|[[:file:17111-KKD-GHS NALLALAM-2019.pdf|'''DIURNA''']]<br>----<br>[[17111|ജി.എച്ച്.എസ്. നല്ലളം]]
file:17501-dm.png|[[:file:17501-KKD-Technical HS-എഴുത്തോല അറിവിന്റെ കിത്താബ്-2019.pdf|'''എഴുത്തോല''']]<br>[[17501|ടെക്‌നിക്കൽ എച്. എസ് കോഴിക്കോട്]]
+
file:17501-dm.png|[[:file:17501-KKD-Technical HS-എഴുത്തോല അറിവിന്റെ കിത്താബ്-2019.pdf|'''എഴുത്തോല''']]<br>----<br>[[17501|ടെക്‌നിക്കൽ എച്. എസ് കോഴിക്കോട്]]
file:47017-dm.png|[[:file:47017-KKD-STMHSS Kallanode-2019.pdf|'''കൈറ്റ്സ്''']]<br>[[47017|സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ് കല്ലാനോട്]]
+
file:47017-dm.png|[[:file:47017-KKD-STMHSS Kallanode-2019.pdf|'''കൈറ്റ്സ്''']]<br>----<br>[[47017|സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ് കല്ലാനോട്]]
file:47018-dm.png|[[:file:47018-KKD-SGHSS Kulathuvayal-2019.pdf|'''അതിജീവനത്തിന്റെ പാഠപുസ്തകം''']]<br>[[47018|സെന്റ് ജോർജ്ജ് എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ് കുളത്തുവയൽ]]
+
file:47018-dm.png|[[:file:47018-KKD-SGHSS Kulathuvayal-2019.pdf|'''അതിജീവനത്തിന്റെ പാഠപുസ്തകം''']]<br>----<br>[[47018|സെന്റ് ജോർജ്ജ് എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ് കുളത്തുവയൽ]]
file:47019-dm.png|[[:file:47019-KKD-GHSS Kayanna-2019.pdf|'''കനവ്''']]<br>[[47019|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കായണ്ണ]]
+
file:47019-dm.png|[[:file:47019-KKD-GHSS Kayanna-2019.pdf|'''കനവ്''']]<br>----<br>[[47019|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കായണ്ണ]]
file:47020-dm.png|[[:file:47020-KKD-NHSS Vakayad-2019.pdf|'''മഷിത്തണ്ടുകൾ''']]<br>[[47020|നടുവണ്ണൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് വാകയാട്]]
+
file:47020-dm.png|[[:file:47020-KKD-NHSS Vakayad-2019.pdf|'''മഷിത്തണ്ടുകൾ''']]<br>----<br>[[47020|നടുവണ്ണൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് വാകയാട്]]
file:47021-dm.png|[[:file:47021-KKD-GHSS Naduvannur-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]<br>[[47021|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് നടുവണ്ണൂർ]]
+
file:47021-dm.png|[[:file:47021-KKD-GHSS Naduvannur-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]<br>----<br>[[47021|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് നടുവണ്ണൂർ]]
file:47022-dm.png|[[:file:47022-KKD-NHSS-Thaliru.pdf|'''തളിര്''']]<br>[[47022|നന്മണ്ട എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്]]
+
file:47022-dm.png|[[:file:47022-KKD-NHSS-Thaliru.pdf|'''തളിര്''']]<br>----<br>[[47022|നന്മണ്ട എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്]]
file:47023-dm.png|[[:file:47023-KKD-"THE SPROUTS" GHSS Sivapuram-2019.pdf|'''SPROUTS''']]<br>[[47023|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം]]
+
file:47023-dm.png|[[:file:47023-KKD-"THE SPROUTS" GHSS Sivapuram-2019.pdf|'''SPROUTS''']]<br>----<br>[[47023|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ശിവപുരം]]
file:47025-dm.png|[[:file:47025-KKD-DIGITAL MAGAZIN Pavandoor-2019.pdf|'''INSIGHT''']]<br>[[47025|പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്]]
+
file:47025-dm.png|[[:file:47025-KKD-DIGITAL MAGAZIN Pavandoor-2019.pdf|'''INSIGHT''']]<br>----<br>[[47025|പാവണ്ടൂർ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്]]
file:47026-dm.png|[[:file:47026-kkd- Velamcode.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>[[47026|സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്. എസ്സ്. വേളംകോട്]]
+
file:47026-dm.png|[[:file:47026-kkd- Velamcode.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>----<br>[[47026|സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്. എസ്സ്. വേളംകോട്]]
file:47027-dm.png|[[:file:47027-KKD-GHSS Avitanallur-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[47027|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് അവിടനല്ലൂർ]]
+
file:47027-dm.png|[[:file:47027-KKD-GHSS Avitanallur-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[47027|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് അവിടനല്ലൂർ]]
file:47028-dm.png|[[:file:47028-KKD-GGHSSbalussery-2019.pdf|'''SIGNATURE''']]<br>[[47028|ജി.ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ബാലുശ്ശേരി]]
+
file:47028-dm.png|[[:file:47028-KKD-GGHSSbalussery-2019.pdf|'''SIGNATURE''']]<br>----<br>[[47028|ജി.ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ബാലുശ്ശേരി]]
file:47029-dm.png|[[:file:47029-KKD-ghss poonoor emagazine-2019.pdf|'''അകമെരിയുന്ന വാക്ക്''']]<br>[[47029|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പൂനൂർ]]
+
file:47029-dm.png|[[:file:47029-KKD-ghss poonoor emagazine-2019.pdf|'''അകമെരിയുന്ന വാക്ക്''']]<br>----<br>[[47029|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പൂനൂർ]]
file:47030-dm.png|[[:file:47030-KKD-VHSS Koothali-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[47030|കൂത്താളി വി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൂത്താളി]]
+
file:47030-dm.png|[[:file:47030-KKD-VHSS Koothali-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[47030|കൂത്താളി വി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൂത്താളി]]
file:47031-dm.png|[[:file:47031-KKD-PHSS Perambra-2019.pdf|'''ഉണർവ്‍-2019''']]<br>[[47031|പേരാമ്പ്ര എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പേരാമ്പ്ര]]
+
file:47031-dm.png|[[:file:47031-KKD-PHSS Perambra-2019.pdf|'''ഉണർവ്‍-2019''']]<br>----<br>[[47031|പേരാമ്പ്ര എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പേരാമ്പ്ര]]
file:47037-dm.png|[[:file:47037-KKD-STT HSS Koorachund-2019.pdf|'''VIBRANT KITES''']]<br>[[47037|സെന്റ് തോമസ് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൂരാച്ചുണ്ട്]]
+
file:47037-dm.png|[[:file:47037-KKD-STT HSS Koorachund-2019.pdf|'''VIBRANT KITES''']]<br>----<br>[[47037|സെന്റ് തോമസ് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൂരാച്ചുണ്ട്]]
file:47039-dm.png|[[:file:47039-KKD-VENAPPARA HS-ZENITH.pdf|'''Zenith''']]<br>[[47039|ഹോളി ഫാമിലി എച് എസ് വേനപ്പാറ]]
+
file:47039-dm.png|[[:file:47039-KKD-VENAPPARA HS-ZENITH.pdf|'''Zenith''']]<br>----<br>[[47039|ഹോളി ഫാമിലി എച് എസ് വേനപ്പാറ]]
file:47040-dm.png|[[:file:47040-KKD-SHHSS THIRUVAMBADY.pdf|'''Heart Beats''']]<br>[[47040|സേക്രട് ഹാർട് എച് എസ് തിരുവമ്പാടി]]
+
file:47040-dm.png|[[:file:47040-KKD-SHHSS THIRUVAMBADY.pdf|'''Heart Beats''']]<br>----<br>[[47040|സേക്രട് ഹാർട് എച് എസ് തിരുവമ്പാടി]]
file:47041-dm.png|[[:file:47041-KKD-PUNNAKKAL HS.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>[[47041|സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എച് എസ് പുന്നക്കൽ]]
+
file:47041-dm.png|[[:file:47041-KKD-PUNNAKKAL HS.pdf|'''Digital Magazine''']]<br>----<br>[[47041|സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എച് എസ് പുന്നക്കൽ]]
file:47042-dm.png|[[:file:47042-KKD-GHSS NEELESWARAM-2019.pdf|'''The Breeze''']]<br>[[47042|ജി എച് എസ് എസ് നീലേശ്വരം]]
+
file:47042-dm.png|[[:file:47042-KKD-GHSS NEELESWARAM-2019.pdf|'''The Breeze''']]<br>----<br>[[47042|ജി എച് എസ് എസ് നീലേശ്വരം]]
file:47045-dm.png|[[:file:47045-kkd-fmhss koombara-2019.pdf|'''ഇളം തെന്നലിന് പറയാനുള്ളത്''']]<br>[[47045|ഫാത്തിമബി എച് എസ് കൂമ്പാറ]]
+
file:47045-dm.png|[[:file:47045-kkd-fmhss koombara-2019.pdf|'''ഇളം തെന്നലിന് പറയാനുള്ളത്''']]<br>----<br>[[47045|ഫാത്തിമബി എച് എസ് കൂമ്പാറ]]
file:47046-dm.png|[[:file:47046-KKD-KAKKADAMPOYIL HS.pdf|'''Kudos''']]<br>[[47046|സെന്റ് മേരീസ് എച് എസ് കക്കാടംപോയിൽ]]
+
file:47046-dm.png|[[:file:47046-KKD-KAKKADAMPOYIL HS.pdf|'''Kudos''']]<br>----<br>[[47046|സെന്റ് മേരീസ് എച് എസ് കക്കാടംപോയിൽ]]
file:47047-dm.png|[[:file:47047-KKD-koodaranhi reflection.pdf|'''റിഫ്ലക്ഷൻ''']]<br>[[47047|സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എച് എസ് കൂടരഞ്ഞി]]
+
file:47047-dm.png|[[:file:47047-KKD-koodaranhi reflection.pdf|'''റിഫ്ലക്ഷൻ''']]<br>----<br>[[47047|സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എച് എസ് കൂടരഞ്ഞി]]
file:47049-dm.png|[[:file:47049-KKD-Palora.pdf|'''പാലോറ''']]<br>[[47049|പാലോറ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്]]
+
file:47049-dm.png|[[:file:47049-KKD-Palora.pdf|'''പാലോറ''']]<br>----<br>[[47049|പാലോറ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്]]
file:47050-dm.png|[[:file:47050-KKD-Kokkallur-Mizhi.pdf|'''മിഴി''']]<br>[[47050|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കോക്കല്ലൂർ]]
+
file:47050-dm.png|[[:file:47050-KKD-Kokkallur-Mizhi.pdf|'''മിഴി''']]<br>----<br>[[47050|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കോക്കല്ലൂർ]]
file:47058-dm.png|[[:file:47058-KKD-GHSS-Kolathur.pdf|'''DIGITAL AGE''']]<br>[[47058|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കുളത്തൂർ]]
+
file:47058-dm.png|[[:file:47058-KKD-GHSS-Kolathur.pdf|'''DIGITAL AGE''']]<br>----<br>[[47058|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കുളത്തൂർ]]
file:47060-dm.png|[[:file:47060-KKD-KHSSKUNNAMANGALAM-2019.pdf|'''Info front''']]<br>[[47060|കുന്ദമംഗലം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്]]
+
file:47060-dm.png|[[:file:47060-KKD-KHSSKUNNAMANGALAM-2019.pdf|'''Info front''']]<br>----<br>[[47060|കുന്ദമംഗലം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്]]
file:47061-dm.png|[[:file:47061-kkd-mhsskood-2019.pdf|'''കൂട്''']]<br>[[47061|മർക്കസ്സ് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കാരന്തൂർ]]
+
file:47061-dm.png|[[:file:47061-kkd-mhsskood-2019.pdf|'''കൂട്''']]<br>----<br>[[47061|മർക്കസ്സ് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കാരന്തൂർ]]
file:47063-dm.png|[[:file:47063-KKD-GHSS Payambra-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>[[47063|ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പയമ്പ്ര]]
+
file:47063-dm.png|[[:file:47063-KKD-GHSS Payambra-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[47063|ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പയമ്പ്ര]]
file:47064-dm.png|[[:file:47064-kkd-flash-2019.pdf|'''ഫ്ളാഷ്''']]<br>[[47064|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊടുവള്ളി]]
+
file:47064-dm.png|[[:file:47064-kkd-flash-2019.pdf|'''ഫ്ളാഷ്''']]<br>----<br>[[47064|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കൊടുവള്ളി]]
file:47066-dm.png|[[:file:47066-kkd-Mukkom hs-thoolika9.pdf|'''തൂലിക''']]<br>[[47066|മുക്കം ഹൈസ്കൂൾ മുക്കം]]
+
file:47066-dm.png|[[:file:47066-kkd-Mukkom hs-thoolika9.pdf|'''തൂലിക''']]<br>----<br>[[47066|മുക്കം ഹൈസ്കൂൾ മുക്കം]]
file:47068-dm.png|[[:file:47068-kkd-chennamanallur hs.pdf|'''Mosaic''']]<br>[[47068|ചേന്ദമംഗല്ലൂർ എച് എസ് ]]
+
file:47068-dm.png|[[:file:47068-kkd-chennamanallur hs.pdf|'''Mosaic''']]<br>----<br>[[47068|ചേന്ദമംഗല്ലൂർ എച് എസ് ]]
file:47069-dm.png|[[:file:47069-KKD-GHSSNAYARKUZHI-CHUVADU-2019.pdf|'''ചുവട്''']]<br>[[47069|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് നായർകുഴി]]
+
file:47069-dm.png|[[:file:47069-KKD-GHSSNAYARKUZHI-CHUVADU-2019.pdf|'''ചുവട്''']]<br>----<br>[[47069|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് നായർകുഴി]]
file:47070-dm.png|[[:file:47070-KKD-SMHS Koodathai-2019.pdf|'''Tech Campus''']]<br>[[47070|സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. കൂടത്തായ്]]
+
file:47070-dm.png|[[:file:47070-KKD-SMHS Koodathai-2019.pdf|'''Tech Campus''']]<br>----<br>[[47070|സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. കൂടത്തായ്]]
file:47071-dm.png|[[:file:47071-kkd- magazine Kattippara.pdf|'''The Updater''']]<br>[[47071|ഹോളി ഫാമിലി എച്ച്. എസ്സ്. കട്ടിപ്പാറ]]
+
file:47071-dm.png|[[:file:47071-kkd- magazine Kattippara.pdf|'''The Updater''']]<br>----<br>[[47071|ഹോളി ഫാമിലി എച്ച്. എസ്സ്. കട്ടിപ്പാറ]]
file:47072-dm.png|[[:file:47072-kkd-gvhsstmy-digitalmagazine-2019.pdf|'''e ഞങ്ങൾ''']]<br>[[47072|ജി. വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് താമരശ്ശേരി]]
+
file:47072-dm.png|[[:file:47072-kkd-gvhsstmy-digitalmagazine-2019.pdf|'''e ഞങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[47072|ജി. വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് താമരശ്ശേരി]]
file:47075-dm.png|[[:file:47075-KKD-STJHS Chempanoda-2019.pdf|'''കയ്യൊപ്പ്''']]<br>[[47075|സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. ചെമ്പനോട]]
+
file:47075-dm.png|[[:file:47075-KKD-STJHS Chempanoda-2019.pdf|'''കയ്യൊപ്പ്''']]<br>----<br>[[47075|സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. ചെമ്പനോട]]
file:47080-dm.png|[[:file:47080-kkd-recgvhss-കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ-2019.pdf|'''കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ''']]<br>[[47080|ആർ.ഇ.സി.ജി.വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ചാത്തമംഗലം]]
+
file:47080-dm.png|[[:file:47080-kkd-recgvhss-കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ-2019.pdf|'''കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[47080|ആർ.ഇ.സി.ജി.വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് ചാത്തമംഗലം]]
file:47084-dm.png|[[:file:47084-kkd-magazine Kannoth -2019.pdf|'''ROBOX''']]<br>[[47084|സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. കണ്ണോത്ത്]]
+
file:47084-dm.png|[[:file:47084-kkd-magazine Kannoth -2019.pdf|'''ROBOX''']]<br>----<br>[[47084|സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. കണ്ണോത്ത്]]
file:47085-dm.png|[[:file:47085-KKD-SJHS Pullurampara-2019.pdf|'''സർഗ്ഗസ്പർശം''']]<br>[[47085|സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച് എസ് പുല്ലൂരാംപാറ]]
+
file:47085-dm.png|[[:file:47085-KKD-SJHS Pullurampara-2019.pdf|'''സർഗ്ഗസ്പർശം''']]<br>----<br>[[47085|സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച് എസ് പുല്ലൂരാംപാറ]]
file:47087-dm.png|[[:file:47087-KKD-mkhmmo mukkam.pdf|'''Hash Tag''']]<br>[[47087|എം കെ എച് എം എം ഒ എച് എസ് മുക്കം]]
+
file:47087-dm.png|[[:file:47087-KKD-mkhmmo mukkam.pdf|'''Hash Tag''']]<br>----<br>[[47087|എം കെ എച് എം എം ഒ എച് എസ് മുക്കം]]
file:47088-dm.png|[[:file:47088-kkd- Puduppady.pdf|'''ഓർക്കൂട്ട്''']]<br>[[47088|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പുതുപ്പാടി]]
+
file:47088-dm.png|[[:file:47088-kkd- Puduppady.pdf|'''ഓർക്കൂട്ട്''']]<br>----<br>[[47088|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് പുതുപ്പാടി]]
file:47089-dm.png|[[:file:47089-kkd-marachillakal-2019.pdf|'''മരച്ചില്ലകൾ''']]<br>[[47089|എം കെ എച് എം എം ഒ എച് എസ് മണാശ്ശേരി]]
+
file:47089-dm.png|[[:file:47089-kkd-marachillakal-2019.pdf|'''മരച്ചില്ലകൾ''']]<br>----<br>[[47089|എം കെ എച് എം എം ഒ എച് എസ് മണാശ്ശേരി]]
file:47090-dm.png|[[:file:47090-kkd-LITTLE KITES MAGAZINE Engappuzha-2019.pdf|'''പൂമൊട്ട്''']]<br>[[47090|എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഈങ്ങാപുഴ]]
+
file:47090-dm.png|[[:file:47090-kkd-LITTLE KITES MAGAZINE Engappuzha-2019.pdf|'''പൂമൊട്ട്''']]<br>----<br>[[47090|എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഈങ്ങാപുഴ]]
file:47094-dm.png|[[:file:47094-kkd-flash-2019.pdf|'''Flash''']]<br>[[47094|ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. നരിക്കുനി]]
+
file:47094-dm.png|[[:file:47094-kkd-flash-2019.pdf|'''Flash''']]<br>----<br>[[47094|ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. നരിക്കുനി]]
file:47095-dm.png|[[:file:47095-KKD-Chakkalakkal HSS-2019.pdf|'''Flying with Kites''']]<br>[[47095|ചക്കാലക്കൽ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് മടവൂർ]]
+
file:47095-dm.png|[[:file:47095-KKD-Chakkalakkal HSS-2019.pdf|'''Flying with Kites''']]<br>----<br>[[47095|ചക്കാലക്കൽ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് മടവൂർ]]
file:47096-dm.png|[[:file:47096-kkd-ghsspannur-2019.pdf|'''e ജാലകം''']]<br>[[47096|ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പന്നൂർ]]
+
file:47096-dm.png|[[:file:47096-kkd-ghsspannur-2019.pdf|'''e ജാലകം''']]<br>----<br>[[47096|ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പന്നൂർ]]
file:47098-dm.png|[[:file:47098-kkd-ptmhs-2019.pdf|'''ഋതം''']]<br>[[47098|പി ടി എം എച് എസ് കൊടിയത്തൂർ]]
+
file:47098-dm.png|[[:file:47098-kkd-ptmhs-2019.pdf|'''ഋതം''']]<br>----<br>[[47098|പി ടി എം എച് എസ് കൊടിയത്തൂർ]]
file:47099-dm.png|[[:file:47099-KKD-MJHSS ELETTIL.pdf|'''Icon''']]<br>[[47099|എം.ജെ.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. എളേറ്റിൽ]]
+
file:47099-dm.png|[[:file:47099-KKD-MJHSS ELETTIL.pdf|'''Icon''']]<br>----<br>[[47099|എം.ജെ.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. എളേറ്റിൽ]]
file:47102-dm.png|[[:file:47102-kkd-mghs karanthur-2019.pdf|'''വിളക്കുമാടം''']]<br>[[47102|മർക്കസ്സ് ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. കാരന്തൂർ]]
+
file:47102-dm.png|[[:file:47102-kkd-mghs karanthur-2019.pdf|'''വിളക്കുമാടം''']]<br>----<br>[[47102|മർക്കസ്സ് ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. കാരന്തൂർ]]
file:47103-dm.png|[[:file:47103-kkd-ghsskaruvanpoyil-2019.pdf|'''ഗഗനം''']]<br>[[47103|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. കരുവംപൊയിൽ]]
+
file:47103-dm.png|[[:file:47103-kkd-ghsskaruvanpoyil-2019.pdf|'''ഗഗനം''']]<br>----<br>[[47103|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. കരുവംപൊയിൽ]]
file:47106-dm.png|[[:file:47106-kkd- toolika Kodanchery.pdf|'''തൂലിക''']]<br>[[47106|സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോടഞ്ചേരി]]
+
file:47106-dm.png|[[:file:47106-kkd- toolika Kodanchery.pdf|'''തൂലിക''']]<br>----<br>[[47106|സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോടഞ്ചേരി]]
file:47107-dm.png|[[:file:47107-KKD-GVHSS Balussery-2019.pdf|'''വല്മീകം''']]<br>[[47107|ജി. വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. ബാലുശ്ശേരി]]
+
file:47107-dm.png|[[:file:47107-KKD-GVHSS Balussery-2019.pdf|'''വല്മീകം''']]<br>----<br>[[47107|ജി. വി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. ബാലുശ്ശേരി]]
file:47108-dm.png|[[:file:47108-KKD-stjohnshsnellypoyil.pdf|'''മഷിത്തണ്ട്''']]<br>[[47108|സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്. എസ്സ്.നെല്ലിപൊയിൽ]]
+
file:47108-dm.png|[[:file:47108-KKD-stjohnshsnellypoyil.pdf|'''മഷിത്തണ്ട്''']]<br>----<br>[[47108|സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്. എസ്സ്.നെല്ലിപൊയിൽ]]
file:47109-dm.png|[[:file:47109-kkd-ghss parambil-2019.pdf|'''നിലാവ്''']]<br>[[47109|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്.പറമ്പിൽ]]
+
file:47109-dm.png|[[:file:47109-kkd-ghss parambil-2019.pdf|'''നിലാവ്''']]<br>----<br>[[47109|ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്.പറമ്പിൽ]]
file:47110-dm.png|[[:file:47110-KKD-Nochad HSS-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>[[47110|നൊച്ചാട് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് നൊച്ചാട്]]
+
file:47110-dm.png|[[:file:47110-KKD-Nochad HSS-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>----<br>[[47110|നൊച്ചാട് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് നൊച്ചാട്]]
file:47111-dm.png|[[:file:47111-KKD-AMHSS Poovambayi-2019.pdf|'''വർണ്ണപ്പട്ടം''']]<br>[[47111|എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി]]
+
file:47111-dm.png|[[:file:47111-KKD-AMHSS Poovambayi-2019.pdf|'''വർണ്ണപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[47111|എ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായി]]
file:47116-dm.png|[[:file:47116-kkd-ghss cheruvadi.pdf|'''e-മൊഴി''']]<br>[[47116|ജി എച് എസ് എസ് ചെറുവാടി]]
+
file:47116-dm.png|[[:file:47116-kkd-ghss cheruvadi.pdf|'''e-മൊഴി''']]<br>----<br>[[47116|ജി എച് എസ് എസ് ചെറുവാടി]]
file:47118-dm.png|[[:file:47118-KKD-GHSS Vengappatta-2019.pdf|'''വിരൽതുമ്പിൽ''']]<br>[[47118|ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. വെങ്ങപ്പറ്റ ]]
+
file:47118-dm.png|[[:file:47118-KKD-GHSS Vengappatta-2019.pdf|'''വിരൽതുമ്പിൽ''']]<br>----<br>[[47118|ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. വെങ്ങപ്പറ്റ ]]
file:47119-dm.png|[[:file:47119-kkd-magazine,raroth.pdf|'''BEYOND The digi mag''']]<br>[[47119|ജി.എം.എച്ച്.എസ് രാരോത്ത്]]
+
file:47119-dm.png|[[:file:47119-kkd-magazine,raroth.pdf|'''BEYOND The digi mag''']]<br>----<br>[[47119|ജി.എം.എച്ച്.എസ് രാരോത്ത്]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
</div>
 
</div>

11:49, 21 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.