കൊല്ലം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 39001 ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട ‍ജാലകം
2 39002 ഡോ.സി.റ്റി.ഇ.എം.ആർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ശാസ്താംകോട്ട ‍ചിലങ്കകൾ
3 39004 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശാസ്താംകോട്ട വൈഖരി
4 39005 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട് പതംഗ്
5 39006 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂർ പ്രയാണം
6 39007 എച്ച്.എസ്സ്. അർക്കന്നൂർ Little Techies
7 39008 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ വർണ്ണപ്പകിട്ട്
8 39009 എ.ഇ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ഇരുമ്പനങ്ങാട് രാജദീപം
9 39010 വി.എസ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എഴുകോൺ സ്പന്ദനം
10 39011 എസ്സ്.എൻ.ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് കടയ്ക്കോട് e - മഷി
11 39012 ജി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കൊട്ടാരക്കര ശൃംഗം
12 39014 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരം വെളിച്ചം
13 39016 സെന്റ്.മേരീസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,കിഴക്കേക്കര അക്ഷരമലരുകൾ
14 39017 സെന്റ്.ഗ്രിഗോറിയസ്.എച്ച്.എസ്സ്.കൊട്ടാരക്കര ലിറ്റിൽ ബീഡ്സ്
15 39019 എസ്സ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്സ് തൃക്കണ്ണമംഗൽ കാഴ്ച
16 39020 കെ.ആർ‍‍‍.ജി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓടനാവട്ടം ഈ വിരൽത്തുമ്പത്ത്
17 39021 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .മുട്ടറ കുട്ടി.കോം
18 39022 വി.എം.എച്ച്.എസ്സ് അമ്പലപ്പുറം അക്ഷരത്തണൽ
19 39026 കെ.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഇടവട്ടം സൃഷ്ടി
20 39027 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട് വരമൊഴി
21 39029 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് . പൂയപ്പള്ളി നാദം
22 39030 എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊട്ടറ ജ്വാല
23 39036 കെ.എൻ.എൻ.എം വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പവിത്രേശ്വരം ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ്സ്
24 39038 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പട്ടാഴി spectrum 1
25 39040 എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്,വാളകം വിസ്മയം വിരൽത്തുമ്പിൽ
26 39041 സെന്റ്.ജോൺസ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,ഉമ്മന്നൂർ വിസ്മയ
27 39042 ആർ.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വാളകം ഉണ്മ
28 39043 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് . വെട്ടിക്കവല ദീപം
29 39044 എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചെങ്ങമനാട് ലിറ്റിൽ ട്രംപറ്റ്
30 39045 എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടവട്ടം Tech pulse
31 39046 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പോരുവഴി കുട്ടി.com
32 39047 വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള ശംഖൊലി 2019
33 39049 എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം ഗീതാഞ്ജലി 2019
34 39050 എം.റ്റി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,പുലമൺ Magazine
35 39052 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട് സഫലം
36 39053 ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. നെടുവത്തൂർ Double click
37 39054 റ്റി.വി.റ്റി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വെളിയം Fly with digital Light
38 39061 വിവേകാനന്ദ എച്ച്.എസ്സ്. ഫോർ ഗേൾസ് കടമ്പനാട് വിവേകം 2019
39 39080 ജി.എച്ച്.എസ്. ചക്കുവരയ്ക്കൽ തണൽ
40 40001 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം
41 40004 ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് അറിവിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം
42 40005 സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് എച്ച് എസ് എസ് പത്തനാപുരം ഡിജി വിസ്ത
43 40009 മൗണ്ട് ടാബോർ ഹൈസ്കൂൾ പത്തനാപുരം ഡിജിറ്റൽ ഏജ്
44 40011 ഗേൾസ് എച്ച് എസ് പുനലൂർ IP സകല
45 40013 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്സ് ആര്യങ്കാവ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്
46 40015 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുനലൂർ തുള്ളി
47 40016 എ. എം. എം.എച്ച് എസ്സ് കരവാളൂർ ജ്വാല
48 40020 എൻ. എസ്സ്. വി.എച്ച് എസ്സ് വാളക്കോട് കലിക
49 40021 ചെമ്മന്തൂർ എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ ദ്യശ്യം
50 40022 വി.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പോരേടം സ്മരണിക-2019
51 40023 ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം E-മഷി
52 40026 എം. ടി. എച്ച് എസ്സ് ചണ്ണപ്പേട്ട റിഫ്ലക്ഷൻ
53 40030 ബി. എം. ജി.എച്ച് എസ്സ് കുളത്തൂപുഴ ഐ റ്റി ക്ലബ്
54 40031 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കടയ്ക്കൽ അക്ഷരത്തണൽ
55 40032 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുമ്മിൾ തളിർ
56 40033 എം. എം. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നിലമേൽ സമന്വയം
57 40034 എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ മലർ
58 40035 എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ സ്പന്ദനം
59 40038 എ.പി.പി എം.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ആവണീശ്വരം വിദ്യാജാലകം
60 40044 സെന്റ് ഗോരററി എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പുനലൂർ ഗൊറേറ്റിൻ
61 40045 സി. പി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുറ്റിക്കാട് logon
62 40047 എടമൺ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വാനമ്പാടി
63 40048 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം ഡൂഡിൽ
64 40049 ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ മലയാളമഞ്ജരി
65 41001 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭൂതക്കുളം Little Dreams
66 41002 ചെമ്പകശ്ശേരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഭൂതക്കുളം പൂമൊട്ടുകൾ
67 41003 എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ് ചാത്തന്നുർ login
68 41005 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ആ‍ദിച്ചനല്ലൂർ കളിപ്പെടി
69 41006 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ one touch
70 41007 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ നെടുങ്ങോലം RHYTHM 2018-19
71 41008 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ഉളിയനാട് ഇതളുകൾ
72 41010 അമൃത എസ് എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി പടവുകൾ 2018-19
73 41011 എഴിപ്പുറം എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി മഴവിലല്
74 41012 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ e-കൂട്ടുകാരൻ
75 41014 ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ മനം നിറച്ച കവിതകൾ
76 41015 എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ ജാലിക.കോം
77 41016 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് അമൃത വർഷിണി
78 41017 ഗവ വൊക്കേ‍ഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ സാഗര
79 41019 എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന ചെപ്പ്
80 41020 ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ ധ്രുവം
81 41021 കെ പി എസ് പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ് കല്ലട Tech era
82 41022 സെന്റ് മാർഗരേറ്റ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞിരകോട് La Prima
83 41023 ശിവറാം എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരിക്കോട് കുഞ്ഞിച്ചിറകുകൾ
84 41025 സി വി കെ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഈസ്റ്റ് കല്ലട വൈഖരി
85 41027 ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം വിരൽത്തുമ്പ്
86 41028 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം ജാലകം
87 41029 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട് തിരമൊഴി
88 41030 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ സ്പാർക്ക്
89 41031 ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി പട്ടം
90 41032 ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി സിംഫണി
91 41033 ജെ എഫ് കെ എം വി എച്ച് എസ് എസ് അയണിവേലിക്കുളങ്ങര മിറർ
92 41034 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല മഴവില്ല്
93 41035 ആദിത്യവിലാസം ഗവ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ തഴവ ആദിത്യകിരണം
94 41036 ആദിത്യവിലാസം ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തഴവ ഇ - ശലഭം
95 41037 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തൊടിയൂർ തൂവൽ
96 41038 കോട്ടപ്പുറം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പരവൂർ പറവകൾ
97 41039 സി എഫ് എച്ച് എസ് കൊട്ടിയം പറന്ന് പറന്ന് പറന്ന്
98 41040 എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ
99 41041 എം ജി ഡി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കുണ്ടറ School days
100 41042 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ Magic wings
101 41048 എച്ച്. എസ്. എസ്. മയ്യനാട് കുഞ്ഞിചിറകുകൾ
102 41049 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ ധ്വനി
103 41050 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി സംസ്‌കൃതി
104 41052 ഗവ.എച്ച്. എസ്. പള്ളിമൺ പ്രതീക്ഷ
105 41053 എസ്. എൻവി.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ്. പരവൂർ ചിത്രശലഭം
106 41054 എൻ.എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. പ്രാക്കുളം ഇ - വസന്തം
107 41055 ഗവ.എച്ച്. എസ്. അഷ്ടമുടി വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയങ്ങൾ
108 41056 ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം മഴവില്ല്
109 41057 ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്.വെസ്റ്റ് കൊല്ലം ദ്യുതി 2019
110 41059 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട്. കച്ഛപി
111 41060 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പെരിനാട്. ദളം2019
112 41061 എസ്.എൻ.വി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കരുവ സ്പന്ദനം
113 41062 ക്രേവൻ‍ എൽ‍‍‍‍.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലം വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ
114 41063 റ്റി.കെ. ഡി.എം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉളിയക്കോവിൽ ഇ-തൾ
115 41064 സെന്റ്. അലോഷ്യസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം അലോകൈറ്റ്സ്
116 41065 മീനാക്ഷിവിലാസം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. പേരൂർ നിലാവ് 2018-19
117 41066 ക്രിസ്തുരാജ്.എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം The second Thoght
118 41067 വി.വി. വി.എച്ച്.എസ് എസ്. അയത്തിൽ നവ ജ്യോതി
119 41068 വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം ചെപ്പ്
120 41069 ഗവ. മോ‍ഡൽ. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം മഞ്ജീരം
121 41071 എസ്. എൻ.ഡി. പി. വൈ.എച്ച്. എസ്. എസ്.നീരാവിൽ മഴവില്ല്
122 41072 സെന്റ്. ജോസഫ്സ്. എച്ച്.എസ് . ശക്തികുളങ്ങര. സ്പന്ദനം
123 41073 സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര The Cocoon
124 41074 എച്ച്.എസ് .ഫോർ ബോയ്സ്. തേവലക്കര സൃഷ്‌ടി
125 41075 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ Little KITES
126 41076 സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള അക്ഷരാത്മിക
127 41077 എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ്. തേവലക്കര ടെക് വേൾഡ്
128 41078 ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വാളത്തുംഗൽ ഇ ഭാവന
129 41079 സെന്റ്. ജോൺസ്. എച്ച്.എസ് . ഇരവിപുരം. പട്ടം പോലെ
130 41080 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് . വാളത്തുംഗൽ ഉജ്ജ്വലം
131 41081 ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വള്ളിക്കീഴ് കുട്ടിപ്പട്ടം
132 41082 ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം. ചെരാത്
133 41084 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര രജതം
134 41085 ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളമണൽ കുട്ടിപ്പട്ടം
135 41086 വി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളിമൺ മിഴിച്ചെപ്പ്
136 41087 നിത്യസഹായമാതാ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കൊട്ടിയം ചങ്ങാതി
137 41088 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പരവൂർ അഡ് വേഴ് സറിയ
138 41089 എസ്. എൻ. എസ്.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇളമ്പള്ളൂർ Techno Kites
139 41090 ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം. നവധ്വനി
140 41091 എച്ച്. എസ്.പാവുമ്പ. പട്ടം
141 41093 ബി ജെ എസ് എം വി എച്ച് എസ് എസ് മടത്തിൽ നിനവ്
142 41094 എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ മികവ് 19
143 41096 എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് മൈലാപ്പൂർ digital dreams
144 41097 എം എസ് എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തിനാംകുളം കനവ്
145 41098 ഗവ.മോ‍ഡൽ വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കരുനാഗപ്പള്ളി പ്രയാണം
146 41099 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ചിറക്കര ഗ്രാവിയർ
147 41100 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ പട്ടം
148 41101 റ്റി.കെ. എം എച്ച്. എസ്. എസ്. കരിക്കോട് Tech Height
149 41102 എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൊല്ലം Shadow
150 41104 എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തന്നൂർ വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയം
151 41109 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ പണയിൽ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
152 41111 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ മാരിവില്ല്
153 41112 ഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻത്തുറ തപസ്യ
154 39024 ഡി.വി.എൻ.എസ്സ്.എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ് പൂവറ്റൂർ പടവുകൾ
155 39028 റ്റി.ഇ.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് മൈലോട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
156 39033 ഐ.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. മഞ്ഞക്കാല സ്പന്ദനം
157 39035 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പുത്തൂർ Butterflies
158 39048 എം.റ്റി.ഡി.എം.എച്ച്.എസ്സ്, മാലൂർ സ്മൃതിജാലകം
159 39055 എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്, കുണ്ടറ Soul
160 39060 കെ.ആർ‍‍‍.കെ.പി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കടമ്പനാട് ദളങ്ങൾ
161 39259 ജി.എച്ച്.എസ്. തലച്ചിറ 'Edupack
162 39003 ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് .ശാസ്താംകോട്ട നവദീപം
163 39023 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കുളക്കട ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം
164 40008 ജി. ഡി. എച്ച് എസ്സ് പിറവന്തൂർ 'മുദ്ര
165 40010 ബോയ്സ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ 'ജാലകം
166 40027 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഏരൂർ 'ZEITGEIST
167 40036 ആൾ സെയിന്റ്സ് എച്ച് എസ്സ് പുത്തയം 'വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയം
168 40037 എം എം. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വിളക്കുടി മാഗസിൻ
169 40049 ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ 'മലയാള മഞ്ജരി
170 40049 ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്.തലവൂർ 'മാസിക
171 40052 എസ്സ് എൻ. ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ 'നിലാവ്
172 41360 ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട് 'മഞ്ചാടിക്കുന്ന്
173 39034 എസ്സ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് താമരക്കുടി 'ഉണർവ്വ്
174 39039 എം.റ്റി.ഡി.എം.എച്ച്.എസ്സ്, മാലൂർ 'മാസിക
175 39501 ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, എഴുകോൺ 'മാസിക
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=631980" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്