സഹായം Reading Problems? Click here


വയനാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 15001 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് തലപ്പുഴ നിറനിലാവ്
2 15002 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് വാളാട് കതിര്
3 15003 ഫാദർ ജികെഎംഎച്ച്എസ് കണിയാരം ഓളങ്ങൾ
4 15005 സേക്രഡ്ഹാർട്ട്എച്ച്എസ്എസ് ദ്വാരക HEART CONVERSE-2K19
5 15006 ഗവ.വിഎച്ച്എസ്എസ് മാനന്തവാടി സർഗ്ഗ.കോം
6 15008 സെന്റ്ജോസഫ്സ് എച്ച്എസ്എസ് കല്ലോടി THE IMPRINTS
7 15009 ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ,കാട്ടിക്കുളം ശംഖൊലി
8 15010 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് തൃശ്ശിലേരി പാനീസ്
9 15011 സെന്റ്കാതറിൻസ് എച്ച്എസ് പയ്യമ്പള്ളി കാഴ്ച്ച 2019
10 15012 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് ആറാട്ടുതറ കുട്ടിപട്ടങ്ങളുടെ ലോകം
11 15013 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് നീർവാരം സർഗായനം
12 15014 സെന്റ്തോമസ് എച്ച്എസ്എസ് നടവയൽ FORBEZ @ SANTHOM
13 15015 എംടിഡിഎംഎച്ച് തൊണ്ടർനാട് ലിറ്റിൽ ചിപ്പ്
14 15016 ഗവ.മോഡൽ എച്ച്എസ്എസ് വെള്ളമുണ്ട തുടിച്ചെത്തം
15 15017 ഡബ്ല്യുഒഎച്ച്എസ്എസ് പിണങ്ങോട് EXPLORA
16 15018 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ ഇലത്താളം
17 15019 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് തരിയോട് കുട്ടിപട്ടങ്ങളുടെ ലോകം
18 15020 നിർമ്മല എച്ച്എസ് തരിയോട് മയിൽപ്പീലി
19 15021 ഗവ.എച്ച്എസ് അച്ചൂർ നിലീനം
20 15022 എസ്​കെഎംജെ എച്ച്എസ്എസ് കല്പറ്റ QUEST
21 15024 ഡബ്ല്യു.ഒ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടിൽ TEEN INK
22 15025 ആർസിഎച്ച്എസ് ചുണ്ടേൽ പട്ടം
23 15026 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് വൈത്തിരി തളിര്
24 15027 ഗവ.വിഎച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറ്റ DELTA
25 15028 സർവോദയാ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഏച്ചോം തണൽ
26 15029 ലൂർദ്ദ്മാതാഎച്ച്എസ് പള്ളിക്കുന്ന് BLAZE
27 15030 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കണിയാമ്പറ്റ എഴുത്തിടം
28 15031 ഗവ. എച്ച് എസ് കരിങ്കുറ്റി സെൽഫി
29 15032 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ TALENT
30 15033 സി എം എസ് എച്ച് എസ് അരമ്പറ്റ POSSUMUS
31 15034 ഗവ. എച്ച് എസ് മേപ്പാടി ചിറക്
32 15035 സെന്റ്. ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ മേപ്പാടി നിലാവ്
33 15036 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വെളളാർല താളിയോല
34 15037 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസ് മുളളൻകൊല്ലി CAMPUS CHRONICLE
35 15038 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പെരിക്കല്ലൂർ സ്പന്ദനം@2019
36 15039 ദേവീവിലാസം എച്ച് എസ് വേലിയമ്പം ചില്ല
37 15040 വിജയ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുല്പളളി പരിണാമം.com
38 15041 ജയശ്രീ എച്ച് എസ് എസ് കല്ലുവയൽ സൗഹൃദം
39 15042 ഗവ. എച്ച് എസ് ഇരുളത്ത് മഴ
40 15043 ഗവ. എച്ച് എസ് ചേനാട് പട്ടം
41 15044 നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ കബനിഗിരി മഴ വരുമ്പോൾ
42 15047 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വകേരി നൂലില്ലാപട്ടം
43 15048 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി സംഹിത
44 15050 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ് പൂതാടി ടെക് ഓഫ്
45 15051 അസംപ്ഷൻ എച്ച് എസ് ബത്തേരി ചിത്രപതംഗം
46 15053 ഗവ.സർവജന വി എച്ച് എസ് എസ് ബത്തേരി നിലാവ്
47 15054 ഗവ. എച്ച് എസ് ഓടപ്പളളം HAPPEN BITES
48 15055 ഗവ. എച്ച് എസ് പനങ്കണ്ടി DREAMS
49 15056 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മൂലങ്കാവ് ചില്ല
50 15057 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അമ്പലവയൽ മഴവില്ല്
51 15058 ഗവ. എച്ച് എസ് കല്ലൂർ നാലുമണിപൂവ്
52 15059 ഗവ. എം എച്ച് എസ് എസ് ചീരാൽ PIXELS
53 15060 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ആനപ്പാറ മൽഹാർ
54 15061 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പനമരം E-മഷി
55 15068 ഗവ. എം ആർ എസ് പൂക്കോട് ഹെക്കി കൂട്ട
56 15069 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തരുവണ E-WINGS
57 15071 ഗവ. എച്ച് എസ് പരിയാരം മഴയായ് പെയ്തതും മഞ്ഞായ് ഉരുകിയതും
58 15073 ഗവ. എച്ച് എസ് കാപ്പിസെറ്റ് പുലരി
59 15074 ഗവ. എച്ച് എസ് പേരിയ പെരിയ
60 15076 ഗവ. എച്ച് എസ് വാളേരി അക്ഷരപൂക്കൾ
61 15077 ഗവ. എച്ച് എസ് കുഞ്ഞോം ഡിജിറ്റോല
62 15078 ഗവ. എച്ച് എസ് വാളവയൽ ICON
63 15079 ഗവ. എച്ച് എസ് നെല്ലറച്ചാൽ മൊഴിച്ചെപ്പ്
64 15081 ഗവ. എച്ച് എസ് കോട്ടത്തറ നമ്പുകൾ
65 15082 ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി ഈ വിധം മൗനങ്ങൾ പെയ്യുമ്പോൾ
66 15083 ഗവ. എച്ച് എസ് തൃക്കൈപ്പറ്റ E-തളുകൾ
67 15084 ഗവ. എച്ച് എസ് വാരാമ്പറ്റ ഇടവഴിയിലൂടെ
68 15085 ഗവ. എച്ച് എസ് പുളിഞ്ഞാൽ നിറവ്
69 15086 ഗവ. എച്ച് എസ് ബീനാച്ചി കുട്ടിപട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം
70 15088 ഗവ. എച്ച് എസ് കുറുമ്പാല നീലാബരി
71 15089 ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ ഐനയൺ
72 15501 ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ബത്തേരി ടെക് ടോക്കീസ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=വയനാട്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=619096" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്