സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണൂർ/എഇഒ കണ്ണൂർ സൗത്ത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കണ്ണൂർഡിഇഒ കണ്ണൂർകണ്ണൂർ നോർത്ത്കണ്ണൂർ സൗത്ത്പാപ്പിനിശ്ശേരി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
schoolcode school_name Name in Malayalam Category
13210 ATTADAPPA SOUTH U P S ആറ്റടപ്പ സൗത്ത് യു.പി.എസ് Aided
13211 BAVODE EAST U P S ബാവോഡ് ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് Aided
13212 CHERUMAVILAYI U P S ചെറുമാവിലായി യു.പി.എസ് Aided
13213 IVERKULAM GRAMEENA PATASALA U P ഐവർകുളം ഗ്രാമീണ പാഠശാല Aided
13214 KADAMBOOR EAST U P S കടമ്പൂർ ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് Aided
13215 KADAMBOOR NORTH U P S കടമ്പൂർ നോർത്ത് യു.പി.എസ് Aided
13216 KIZHUNNA SOUTH U P S കിഴുന്ന സൗത്ത് യു.പി.എസ് Aided
13217 KOONHANCODE U P S കൂനങ്കോട് യു.പു.എസ് Aided
13218 MURINGERI U P S മുരിങ്ങേരി യു.പി.എസ് Aided
13219 MUZHAPILLANGAD U P SCHOOL മുഴപ്പിലങ്ങാട് യു.പി.എസ് Aided
13220 MUZHAPPILANGAD SOUTH U P SCHOOL മുഴപ്പിലങ്ങാട് സൗത്ത് യു.പി.എസ് Aided
13221 NARICKODE U P S നരീക്കോട് യു.പി.എസ് Aided
13222 OORPAZHASSIKAVU U P S ഊർപഴശ്ശിക്കാവ് യി.പി.എസ് Aided
13223 PODUVACHERI CENTRAL U P S പൊതുവാച്ചേരി സെൻട്രൽ യു.പി.എസ് Aided
13224 SANKARA VILASAM G P U P S MAKRERI ശങ്കരവിലാസം ജി.യു.പി.എസ് Aided
13225 THOTTADA WEST U P S തോട്ടട വെസ്റ്റ് യു.പി Aided
13226 MAVILAYI U P S മാവിലായി യു.പി.എസ് Aided
13227 AES English Medium School, Anjarakkandy എ.ഇ.എസ്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അഞ്ചരക്കണ്ടി Unaided Recognised
13228 Angel Nursery and UP School എയ്ഞ്ചൽ നഴ്സറി എന്റ് യു.പി.എസ് Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
schoolcode school_name Name in Malayalam Category
13156 G L P S MUZHAPPILANGAD ഗവ. എൽ പി എസ് , മുഴപ്പിലങ്ങാട് Government
13151 ADOOR EAST L P S ആഡൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13152 ATTADAPPA L P S ആറ്റടപ്പ എൽ പി എസ് Aided
13153 ATTADAPPA NO II L P S ആറ്റടപ്പ നം. 2 എൽ പി എസ് Aided
13154 BALIKALAYAM L P S ബാലികാലയം എൽ പി എസ് Aided
13155 CHIRAKKUTHAZHA L P S ചിറക്കുതാഴ എൽ പി എസ് Aided
13157 KADAMBOOR SOUTH L P S കടമ്പൂർ സൗത്ത് എൽ പി എസ് Aided
13158 KAMETH L P S കാമത്ത് എൽ പി എസ് Aided
13159 KIZHUNNA CENTRAL L P S കിഴുന്ന സെൻട്രൽ എൽ പി എസ് Aided
13160 KIZHUNNA L P S കിഴുന്ന എൽ പി എസ് Aided
13161 KOTTAM EAST LPS കോട്ടം ഈസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13162 KUTTIKKAKAM LPS കുറ്റിക്കകം എൽ പി എസ് Aided
13163 KUTTIKKAKAM SOUTH L P S കുറ്റിക്കകം സൗത്ത് എൽ പി എസ് Aided
13164 Mavilayi North LPS മാവിലായി നോർത്ത് എൽ പി എസ് Aided
13165 MAMBA SARASWATHI VILASAM L P S മാമ്പ സരസ്വതിവിലാസം എൽ പി എസ് Aided
13166 MAMMAKUNNU MOPLA L P S മമ്മാക്കുന്ന് മാപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
13167 MAVILAYI LPS മാവിലായി എൽ പി എസ് Aided
13168 Mavilayi South LPS മാവിലായി സൗത്ത് എൽ പി എസ് Aided
13169 MITAVILODE L P S മിടാവിലോട് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13170 MUNDALLORE MAPILA LPS മുണ്ടല്ലൂർ മാപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
13171 MUNDALLORE WEST LPS മുണ്ടല്ലൂർ വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13172 MUZHAPPALA L P S മുഴപ്പാല എൽ പി എസ് Aided
13173 MUZHAPPILANGAD WEST L P SCHOOL മുഴപ്പിലങ്ങാട് വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13174 ORIKARA L P S ഓരിക്കര എൽ പി എസ് Aided
13175 PALERI L P S പാലേരി എൽ പി എസ് Aided
13176 PERALASSERY SHANMUGHAVILASAM L P S പെരളശ്ശേരി ഷൺമുഖവിലാസം എൽ പി എസ് Aided
13177 THOTTADA NORTH L P തോട്ടട നോർത്ത് എൽ പി എസ് Aided
13178 UDUNGOT ACHUTHAVILASAM L P S ഉടുങ്ങോട്ട് അച്ചുതവിലാസം എൽ പി എസ് Aided
13179 VADAKKUMPAD CENTRAL L P S വടക്കുമ്പാട് സെൻട്രൽ എൽ പി എസ് Aided
13180 VADAKKUMPAD L P S വടക്കുമ്പാട് എൽ പി എസ് Aided
13181 Vidyavinodini L. P. School വിദ്യാവിനോദിനി എൽ പി എസ് Aided
13182 ADOOR WEST L P S ആടൂർ വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13183 ANJARAKANDY L P SCHOOL അഞ്ചരക്കണ്ടി എൽ പി എസ് Aided
13184 ANJARAKANDY MOPILA L P SCHOOL അഞ്ചരക്കണ്ടി മാപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
13185 BAVODE LPS ബാവോട് എൽ പി എസ് Aided
13186 CHALA DEVI VILASAM L P S ചാല ദേവീവിലാസം എൽ പി എസ് Aided
13187 Chala Patinharakkara L P S ചാല പടിഞ്ഞാറേക്കര എൽ പി എസ് Aided
13188 EZHARA MOPILA L P S ഏഴര മാപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
13189 KADACHIRA L P S കാടാച്ചിറ എൽ പി എസ് Aided
13190 KADAMBORE DEVI VILASAM L P S കടമ്പൂർ ദേവീവിലാസം എൽ പി എസ് Aided
13191 KOTTAM L P S കോട്ടം എൽ പി എസ് Aided
13192 KOTTUR MOPILA L P S കോട്ടൂർ മാപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
13193 Kuttikkakam North LPS കുറ്റിക്കകം നോർത്ത് എൽ പി എസ് Aided
13194 Makkreri L P S മക്രേരി എൽ പി എസ് Aided
13195 MAMBA CENTRAL L P S മാമ്പ സെൻട്രൽ എൽ പി എസ് Aided
13196 MAMBA EAST L P S മാമ്പ ഈസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13197 MAMBA L P S മാമ്പ എൽ പി എസ് Aided
13198 MAMBA MAPILLA L P S മാമ്പ മാപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
13199 MAMBA WEST L P S മാമ്പ വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13200 MAUNATHUL ISLAM L P S മൗനത്തുൽ ഇസ്ലാം എൽ പി എസ് Aided
13201 MAVILAYI CENTRAL L P S മാവിലായി സെൻട്രൽ എൽ പി എസ് Aided
13202 MUNDALLORE NEW L P S മുണ്ടല്ലൂർ ന്യൂ എൽ പി എസ് Aided
13203 Mundallore Ramavilasam L P S മുണ്ടല്ലൂർ രാമവിലാസം എൽ പി എസ് Aided
13204 MUNDAYODE L P S മുണ്ടയോട് എൽ പി എസ് Aided
13205 MURINGERI NORTH L P S മുരിങ്ങേരി നോർത്ത് എൽ പി എസ് Aided
13206 MUZHAPPILANGAD EAST L P SCHOOL മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഈസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13207 MUZHAPPILANGAD L P S മുഴപ്പിലങ്ങാട് എൽ പി എസ് Aided
13208 PALERI WEST L P S പാലേരി വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
13209 PODUVACHERI RAMARVILASAM L P S പൊതുവാച്ചേരി രാമവിലാസം എൽ പി എസ് Aided


"https://schoolwiki.in/index.php?title=കണ്ണൂർ/എഇഒ_കണ്ണൂർ_സൗത്ത്&oldid=1051919" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്