കണ്ണൂർ/എഇഒ പാപ്പിനിശ്ശേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കണ്ണൂർഡിഇഒ കണ്ണൂർകണ്ണൂർ നോർത്ത്കണ്ണൂർ സൗത്ത്പാപ്പിനിശ്ശേരി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
13657 GMUPS KATTAMPALLY ഗവ. മുസ്ലീം യു പി സ്കൂൾ, കാട്ടാമ്പള്ളി Government
13658 GUPS CHALAD ഗവ. യു പി സ്കൂൾ ,ചാലാട് Government
13659 GUPS PAPPINISSERI WEST ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, പാപ്പിനിശ്ശേരി വെസ്റ്റ് Government
13660 GUPS PUZHATHI ഗവ. യു പി സ്കൂൾ ,പുഴാതി Government
13651 AARON UPS PAPPINISSERI ആറോൺ യു പി സ്കൂൾ,പാപ്പിനിശ്ശേരി‍‍ ‍‍ Aided
13652 AZHIKODE NORTH UPS അഴീക്കോട് നോർത്ത് യു പി സ്കൂൾ‍‍ Aided
13653 AZHIKODE SOUTH UPS അഴീക്കോട് സൗത്ത് യു പി സ്കൂൾ Aided
13654 AZHKODE WEST UPS അഴീക്കോട് വെസ്റ്റ് യു പി സ്കൂൾ Aided
13655 CHENGINIPPADI UPS ചെങ്ങിനിപ്പടി യു പി സ്കൂൾ Aided
13656 DESASEVA UPS KANNAADIPARAMBA ദേശസേവ യു പി സ്കൂൾ Aided
13661 IRINAVE UPS ഇരിണാവ് യു പി സ്കൂൾ Aided
13662 KALLIASSERI SOUTH UPS കല്ല്യാശ്ശേരി സൗത്ത് യു പി സ്കൂൾ Aided
13663 KAMALA NEHRU UPS കമലാ നെഹ്റു യു പി സ്കൂൾ Aided
13664 KORJAN UPS കോർജാൻ യു പി സ്കൂൾ Aided
13665 KOTTAKKUNNU UPS കോട്ടക്കുന്ന് യു പി സ്കൂൾ Aided
13666 NARATH UPS നാറാത്ത് യു പി സ്കൂൾ Aided
13667 PKVSMUPS IRINAVE പി കെ വി എസ് എം യു പി സ്കൂൾ Aided
13668 PUZHATHI CENTRAL UPS പുഴാതി സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂൾ Aided
13669 PUZHATHI NORTH UPS പുഴാതി നോർത്ത് യു പി സ്കൂൾ Aided
13670 RADHA VILASAM UPS രാധാവിലാസം യു പി സ്കൂൾ Aided
13671 RAJA`S UPS CHIRAKKAL രാജാസ് യു പി സ്കൂൾ Aided
13672 RAMAJAYAM UPS AZHIKODE രാമജയം യു പി സ്കൂൾ Aided
13673 RAMAGURU UPS രാമഗുരു യു പി സ്കൂൾ Aided
13674 RKUPS VALAPATTANAM ആർ കെ യു പി സ്കൂൾ ,വളപട്ടണം Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
13606 GFLPS AZHIKODE ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ,അഴീക്കോട് Government
13607 GLPS KALLIASSERI ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ , കല്ല്യാശ്ശേരി Government
13608 GMLPS AZHIKOD ഗവ. മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ , അഴീക്കോട് Government
13609 GMLPS PAPPINISSERI ഗവ. മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ , പാപ്പിനിശ്ശേരി Government
13610 GWLPS PAPPINISSERI ഗവ. വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂൾ , പാപ്പിനിശ്ശേരി Government
13633 GMLPS CHALAD ഗവ. മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ , ചാലാട് Government
13634 GMLPS MANGADAVU ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മാങ്കടവ് Government
13635 GWLPS CHERUVAKKARA ഗവ. വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂൾ, ചെറുവാക്കര Government
13636 GWLPS PUZHATHI ഗവ. വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂൾ‍ , പുഴാതി Government
13601 AKLIYATH LPS AZHIKODE അക്ലിയത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ‍, അഴീക്കോട് Aided
13602 ATHAZHAKKUNNU M L P S Kottali അത്താഴക്കുന്ന് മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ, കൊറ്റാളി Aided
13603 AZHIKODE CENTRAL LPS അഴീക്കോട് സെൻട്രൽ എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13604 AZHIKODE EAST LPS അഴീക്കോട് ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13605 CHALAD NORTH LPS ചാലാട് നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13611 IRANAVU HINDU LPS ഇരിണാവ് ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13612 KALLIASSERI KANNAPURAM LPS കല്ല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13613 KANNADIPARAMBA LPS കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13614 KAPPAKADAVU JAMA ATHLPS കപ്പക്കടവ് ജമാ അത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13615 KIFAYATHUL ISLAM LPS കിഫായത്തുൽ ഇസ്ലാം എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13616 KUNNAVIL LPS കുന്നാവിൽ എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13617 NARATH MLPS നാറാത്ത് മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13618 PULLEEPPY MLPS പുലീപ്പി മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13619 PUTHIYATHERU MLPS പുതിയതെരു മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13620 PUTHUCHERI LPS പുതുച്ചേരി എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13621 SUBULUSSALAM LPS സുബുലുസ്സലാം എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13624 SVLPS PUZHATHI എസ് വി എൽ പി സ്കൂൾ, പുഴാതി Aided
13625 ALAVIL NORTH LPS അലവിൽ നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13626 ARAMKOTTAM LPS ആറാംകോട്ടം എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13627 AROLI CENTRAL LPS അരോളി സെൻട്രൽ എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13628 AZHIKODE LPS അഴീക്കോട് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13629 CHALAD CENTRAL LPS ചാലാട് സെൻട്രൽ എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13630 CHALAD WEST LPS ചാലാട് വെസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13631 DARUL IMAN MLPS K.KANNAPURAM ദാറുൽ ഇമാൻ മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ , കെ കണ്ണപുരം Aided
13632 EDACHERI LPS ഇടച്ചേരി എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13637 HIDAYATHUL ISLAM MLPS AZHIKODE ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം എംഎൽ പി സ്കൂൾ, അഴീക്കോട് Aided
13638 IZZATHUL ISLAM MADRASSA LPS PALLIKUNNU ഇസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ്സ എൽ പി സ്കൂൾ ,പള്ളിക്കുന്ന് Aided
13639 KADALAYI LPS കടലായി എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13640 KALLIASSERI CENTRAL LPS കല്ല്യാശ്ശേരി സെൻട്രൽ എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13641 MANGAD EAST LPS മാങ്ങാട് ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13642 MANGAT LPS മാങ്ങാട് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13643 MATHODAM LPS മാതോടം എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13644 NARATH EAST LPS നാറാത്ത് ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13645 PALLERI MLPS പള്ളേരി മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13646 PAPPINISSERI LPS പാപ്പിനിശ്ശേരി എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13647 PAPPINISSERI WEST LPS പാപ്പിനിശ്ശേരി വെസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13648 PULLEEPPI HINDU ALPS പുലീപ്പി ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13649 PUTHIYAPARAMBA LPS പുതിയാപ്പറമ്പ് എൽ പി സ്കൂൾ Aided
13650 RAMAVILASAM LPS രാമവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ Aided