തിരുവനന്തപുരം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 42001 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട് ധ്വനി
2 42002 പി.എച്ച്.എം.കെ.എച്ച്.എസ്. പനവൂർ EUPHORIA
3 42003 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര IT-ഡൈജസ്റ്റ്
4 42004 ഗവൺമെൻറ് . റ്റി. എച്ച്.എസ്. മീനാങ്കൽ ഗ്രാമോദയം
5 42005 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട് E-DROPS
6 42006 ജി.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. ആറ്റിങ്ങൽ KITE MAGAZINE
7 42007 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംകോട് ചിത്ര ജാലകം
8 42008 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ നിറകതിർ
9 42011 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് ഇളമ്പ അക്ഷരായനം
10 42013 എസ്.സി.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് നിറവ്
11 42014 എസ്.എസ് .വി.ജി എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് വിസ്മയം 2020
12 42015 പി.എൻ.എം.ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് . കൂന്തല്ലൂർ വിസ്മയജാലകം
13 42016 എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ ദർപ്പണം
14 42018 ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പിൽ ഹരിതം
15 42019 എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ Little Wizards
16 42021 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി കമനീയം കാവ്യലോകം
17 42022 സെൻറ്. ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചുതെങ്ങ് AURA
18 42023 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ തിളക്കം
19 42024 ആർ.ആർ.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ ജ്യോതിസ്
20 42025 ഗവ. എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ്. കിളിമാനൂർ ഇന്ന്
21 42027 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് മിതൃമല തൂലിക
22 42028 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ പ്രതിധ്വനി
23 42029 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. നന്ദിയോട് ഇ-മധുരം
24 42030 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി സഫലം-2020
25 42031 ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇളവട്ടം OPEN KITES
26 42032 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട് നവോദയം
27 42033 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം -OUTLINE-
28 42034 ഗവ. എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ്. നാവായിക്കുളം ഡിജിമാഗ്
29 42035 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഞെക്കാട് RIGHT CLICK 2.0
30 42036 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ ലിറ്റിൽ സ്പാർക്
31 42037 ഗവൺമെൻറ് .വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. നെടുമങ്ങാട് ദലങ്ങൾ
32 42039 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ വൈഖരി
33 42040 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ മിടിപ്പിൻ വർണ്ണങ്ങൾ
34 42041 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉഴമലയ്ക്കൽ Untitled
35 42042 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട് ഡിജിറ്റൽ ബീഡ്സ്
36 42044 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട് Literati Bytes
37 42046 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്..എസ്.എസ്. നെടുങ്ങണ്ട ebook
38 42047 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പകൽക്കുറി Digital Magazine
39 42048 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. മടവൂർ Digital Magazine
40 42049 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ ധ്വനി
41 42050 വി.എച്ച്.എസ്. കരവാരം മഷിത്തണ്ട്
42 42051 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് ശംഖൊലി
43 42052 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം മയൂഖം
44 42053 ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല വൈഖരി
45 42054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് തുഷാരം
46 42055 മുളമന വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ആനാകുടി. വെളിച്ചം
47 42056 ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം Vision
48 42057 ജി.എം.എച്ച്.എസ്. നടയറ പുലരി
49 42058 ഗവൺമെന്റ്. മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വർക്കല THE JOURNEY OF KITES
50 42059 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിതുര കടലാസ്സ് പച്ചയിൽ കിളികൾ കൊത്തിയപ്പോൾ
51 42061 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തൊളിക്കോട് മാനസം
52 42062 വി.കെ.കാണി ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പനയ്ക്കോട് TECH INSIGHT
53 42063 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടൂർ CLICK TO LIFE
54 42064 ആർ.ആർ.വി.ഗേൾസ് .എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ പട്ടം
55 42065 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. തട്ടത്തുമല ഷൈനിംഗ് റേയസ്
56 42066 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരകുളം കൂടെ ...
57 42067 ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല ഹൃദ്യം 2020
58 42068 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ചെരുന്നിയൂർ വർണ്ണപ്പൊട്ടുകൾ
59 42069 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്, നാഗരുർ-നെടുംമ്പറമ്പ് കലിക
60 42070 ജനത എച്ച് എസ് തേംമ്പാമൂട് വർണം
61 42071 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ ശലഭം
62 42072 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് അഴൂർ കൈയ്യൊപ്പ്
63 42073 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്‌ പനയറ e-തൂലിക
64 42074 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർ നിനവ്
65 42075 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കൊടുവഴന്നൂർ വരകളും വർണ്ണങ്ങളും
66 42076 ഗവൺമെൻറ്, റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഇടിഞ്ഞാർ പൊൻതൂവൽ
67 42085 ജി.എച്ച്.എസ്. അയിലം ഹരിതാക്ഷരങ്ങൾ
68 42086 ജി.എച്ച്.എസ്. ജവഹർകോളനി എവർഗ്രീൻ
69 42088 ജി.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർക്കോണം കാഴ്ച്ച
70 42501 ഗവൺമെൻറ്, ടെക്നിക്കൽ.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് എഴുത്തോല
71 43002 ഗവ. എച്ച് എസ് വെയിലൂർ സ്പർശം
72 43003 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് പിരപ്പൻകോട് FLY FORWARD
73 43004 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തോന്നക്കൽ ഉണർവ്വ്
74 43005 മുസ്ലീം എച്ച്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ് കണിയാപുരം Chillujalakam
75 43006 മുസ്ലീം ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം OPEN N' SAVE
76 43007 സെന്റ് വിൻസന്റ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കണിയാപുരം പട്ടം
77 43008 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കഴക്കൂട്ടം ഓർമ്മത്താളുകൾ
78 43010 എച്ച് എസ് എസ് പള്ളിത്തുറ കടൽത്തീരം
79 43012 സെന്റ് മിഖായേൽസ് എച്ച് എസ് കഠിനംകുളം MICHAELS KITES
80 43014 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കന്യാകുളങ്ങര ധ്വനി
81 43015 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് നെടുവേലി ഒരുമ
82 43017 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് അയിരൂർപാറ തൂലിക
83 43018 എൽ വി എച്ച് എസ് പോത്തൻകോട് പവിഴമല്ലി
84 43022 എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് ചെമ്പഴന്തി അറിവ്
85 43027 സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ KUTTYPATTOM@2020
86 43031 സെൻറ് ഗോരേറ്റീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് നാലാഞ്ചിറ Puthiya Keralam
87 43034 സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടം LYCEUM
88 43035 ഗവ, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം Creations 2019-20
89 43038 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ് ചെരാത്
90 43040 ഗവ, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പേരൂർക്കട ഈ തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം
91 43042 സാൽവേഷൻ ആർമി.എച്ച്.എസ്. എസ് കവടിയാർ ബോധി
92 43047 സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം ജാലകം
93 43054 സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടുകാട് Cyberkids
94 43059 ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ എച്ച്.എസ്. ഓർമ്മച്ചെപ്പ്
95 43061 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് വലിയതുറ TWINKLING STARS
96 43062 ഹാജി സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. വള്ളക്കടവ് LITTLE TECH
97 43064 സെൻറ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ് വർണ്ണ വിസ്മയം
98 43065 സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് പൂന്തുറ ഇലകൊഴിയും മുമ്പേ
99 43066 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസ് പൂന്തുറ Notice board
100 43067 ബി എൻ വി വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവല്ലം പുലരി
101 43068 വി ആന്റ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം പ്രയാണം
102 43069 ഗവ.എച്ച് എസ് വാഴമുട്ടം ചെപ്പ്
103 43070 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കമലേശ്വരം തളിര്
104 43072 ഗവ. വി.ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മണക്കാട് ഡിജിറ്റൽ കാർത്തിക
105 43075 ഗവ. എച്ച് എസ് പാപ്പനംകോട് സ്നേഹദീപം
106 43076 ഗവ. ജി എച്ച് എസ് എസ് കരമന THE ALTAIR
107 43078 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുന്നമൂട് മഴവില്ല്
108 43083 എസ് എം വി മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തുപരം നിറച്ചാർത്ത്
109 43084 ഗവ. മോഡൽ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൈക്കാട് DIGI SPECTRUM
110 43085 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൺഹിൽ COTTON ENOXA
111 43087 എ എം എച്ച് എസ് എസ് തിരുമല തണൽ
112 43109 എസ് എ എം എം ആർ എസ് വെള്ളയാണി ദർശനം 2020
113 44001 എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരുമാനൂർ റാന്തൽ
114 44002 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്. എസ് പൂവാർ തനിമ
115 44003 വിമല ഹൃദയ എച്ച്.എസ്. വിരാലി ടുവേഴ്സ് ടുമാറോ
116 44005 എൻ.കെ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ധനുവച്ചപുരം മഴവില്ല്
117 44006 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ധനുവച്ചപുരം ജാലകം
118 44008 പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം പട്ടങ്ങൾ
119 44011 ലിയോ XIII എച്ച്.എസ്. എസ് പുല്ലുവിള LEO LIFE
120 44012 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് കാഞ്ഞിരംകുളം നവനാദം
121 44013 സെൻറ് ക്രിസോസ്റ്റംസ് എച്ച്.എസ്. നെല്ലിമൂട് SHADOW KITES
122 44014 സെൻറ് ഹെലൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ലൂർദുപുരം HELENITES VOICE
123 44015 പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്. കാരക്കോണം അറോറ
124 44016 വി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വെള്ളറട മൊഴിമുത്തുകൾ
125 44017 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ് അമ്പൂരി Santhome Times
126 44018 പി.ആർ ഡബ്ള്യൂ. എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടാക്കട വിപഞ്ചിക
127 44019 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തുമ്മൽ മഴതുള്ളി
128 44020 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പൂവച്ചൽ ഉഷസ്
129 44021 ഗവൺമെൻറ്, വി.&എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തൂർ ഹാൻസ് സ്റ്റോക്ക്
130 44022 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മലയിൻകീഴ് Perspective
131 44024 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ് നാദം
132 44025 സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പേയാട് Digital Magazine
133 44026 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ പുലരി
134 44027 ഡി.വി.എം.എൻ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മാറനല്ലൂർ TWINKLE KITES
135 44028 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.കണ്ടല TECH BUZZ
136 44029 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം ദ്യുതി
137 44030 എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്. പൂഴനാട് TECH EXPO
138 44031 ജെ.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒറ്റശേഖരമംഗലം തൂലിക
139 44032 ന്യൂ എച്ച്.എസ്.എസ് നെല്ലിമൂട് ലിറ്റിൽ വോയ്സ്
140 44033 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടുകാൽ DREAM STREAM
141 44034 വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നേമം ജാലകം
142 44035 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകുര pixel
143 44037 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെയ്യാറ്റിൻകര തിളക്കം
144 44040 ഈവൻസ് എച്ച്.എസ് പാറശാല മുകുളങ്ങൾ
145 44041 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് & എച്ച്.എസ്. എസ് പാറശാല അക്ഷര്യ
146 44042 സാമുവൽ എൽ.എം.എസ്. എച്ച്.എസ്. പാറശാല മാജിക് കൈറ്റ്സ്
147 44044 ഗവൺമെൻറ്, കെ.വി.എച്ച്.എസ്. അയിര ലിറ്റിൽ സ്ററാർസ്
148 44045 പി.റ്റി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മരുതൂർക്കോണം സ്മൃതി
149 44046 വി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ബോയിസ് വെങ്ങാനൂർ സർഗ്ഗവീണ
150 44047 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്സ് വിഴിഞ്ഞം ദീപ്തം
151 44049 എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് വെങ്ങാനൂർ സൂര്യതേജസ്സ്
152 44050 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ ഉഷസ്സ്
153 44051 സെൻറ് ജോൺസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉണ്ടൻകോട് സമന്വയം ‍ഡോട്ട് കോം
154 44053 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് നെയ്യാർഡാം DAWN OF HOPE
155 44054 ഹൈസ്ക്കൂൾ വാവോട് കളിച്ചെപ്പ്
156 44055 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വീരണകാവ് കാഴ്ച
157 44056 വിക്ടറി ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. നേമം KITECH
158 44057 എം.സി. എച്ച്.എസ്. എസ് കോട്ടുകാൽകോണം നിധി
159 44058 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ് കൃഷ്ണപുരം വർണചിത്രങ്ങൾ
160 44059 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ബാലരാമപുരം തൃഷ്ണ
161 44060 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പരുത്തിപ്പള്ളി ഒരുമ
162 44061 സെന്റ മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കമുകിൻകോട് അക്ഷരശ്രീ
163 44062 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് മൈലച്ചൽ ജ്വാല
164 44063 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴാറൂർ മയിൽപീലി താളുകൾ
165 44064 എൽ.എഫ്.എച്ച്.എസ്. അന്തിയൂർക്കോണം പൂക്കളം
166 44065 വിക്ടറി വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഓലത്താന്നി മയിൽപ്പീലി
167 44066 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര് വിൻഡോ.കോം
168 44067 സെന്റ് മാത്യൂസ് എച്ച്.എസ്. പൊഴിയൂർ മഞ്ഞുത്തുള്ളികൾ
169 44068 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പ്ളാവൂർ ഉണർവ്
170 44069 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പഴുതൂർ MIND SPARK
171 44070 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരവിള വനിക
172 44071 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ആനാവൂർ ആർദ്രവവം
173 44072 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറയൂർ DREAMS