കൊല്ലം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 39001 ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട വിപ‍ഞ്ചിക
2 39002 ഡോ.സി.റ്റി.ഇ.എം.ആർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ശാസ്താംകോട്ട ദർപ്പണം
3 39003 ജെ.എം.എച്ച്.എസ് ശാസ്താംകോട്ട വാകമരത്തണലിൽ
4 39004 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശാസ്താംകോട്ട സനാവ
5 39005 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട് തൂലിക
6 39006 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂർ സംഗണനി
7 39007 എച്ച്.എസ്സ്. അർക്കന്നൂർ ഇ-കോഡക്സ്
8 39008 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ ജ്വാല
9 39009 എ.ഇ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ഇരുമ്പനങ്ങാട് E-CHRONICLE
10 39011 എസ്സ്.എൻ.ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് കടയ്ക്കോട് ഇ-എഴുത്ത്
11 39012 ജി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കൊട്ടാരക്കര ശൃംഗം 2
12 39013 ഗവ. പി.വി.എച്ച്.എസ്സ് പെരുംകുളം മഴവില്ല്
13 39014 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരം സൗഹൃദം
14 39016 സെന്റ്.മേരീസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,കിഴക്കേക്കര നറുമലരുകൾ
15 39017 സെന്റ്.ഗ്രിഗോറിയസ്.എച്ച്.എസ്സ്.കൊട്ടാരക്കര സ്പന്ദനം
16 39019 എസ്സ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്സ് തൃക്കണ്ണമംഗൽ ഗണനം
17 39020 കെ.ആർ‍‍‍.ജി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓടനാവട്ടം വിരലറിവ്
18 39021 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .മുട്ടറ ന്യൂമാഗ്.കോം
19 39022 വി.എം.എച്ച്.എസ്സ് അമ്പലപ്പുറം അക്ഷര
20 39023 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് കുളക്കട പെറ്റൽസ്
21 39024 ഡി.വി.എൻ.എസ്സ്.എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ് പൂവറ്റൂർ മയിൽപ്പിലി
22 39026 കെ.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഇടവട്ടം ധ്വനി
23 39027 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട് വചസ്സ്
24 39028 റ്റി.ഇ.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് മൈലോട് നവമാലിക
25 39029 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് . പൂയപ്പള്ളി ലാന്റേൺ
26 39030 എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊട്ടറ തിര
27 39032 ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്.തലവൂർ കാഴച
28 39033 ഐ.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. മഞ്ഞക്കാല ധ്വനി
29 39034 എസ്സ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് താമരക്കുടി പുലരി
30 39035 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പുത്തൂർ മുകുളങ്ങൾ
31 39036 കെ.എൻ.എൻ.എം വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പവിത്രേശ്വരം പിക്സൽസ്
32 39038 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പട്ടാഴി സ്പെക്ടം 2
33 39039 എം.റ്റി.ഡി.എം.എച്ച്.എസ്സ്, മാലൂർ മാഗസിൻ
34 39040 എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്,വാളകം ഗാലക്സി
35 39041 സെന്റ്.ജോൺസ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,ഉമ്മന്നൂർ വിഷൻ 2020
36 39042 ആർ.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വാളകം കേരളീയം
37 39043 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് . വെട്ടിക്കവല വിപഞ്ചിക
38 39044 എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചെങ്ങമനാട് FLAMES
39 39045 എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടവട്ടം ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാർസ്
40 39046 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പോരുവഴി FOCUS@2020
41 39047 വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള ശംഖൊലി 2020
42 39048 എസ്സ്.വി.എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വെണ്ടാർ വൈഖരി
43 39049 എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം ഗീതാഞ്ജലി 2020
44 39050 എം.റ്റി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,പുലമൺ MTGHS
45 39051 സെന്റ്.ജോർജ്ജ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, ചൊവ്വള്ളൂർ മയിൽപ്പിലിത്താളുകൾ
46 39052 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട് മഷിപ്പേന
47 39053 ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. നെടുവത്തൂർ 3 D
48 39054 റ്റി.വി.റ്റി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വെളിയം വൈഖരി
49 39055 എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്, കുണ്ടറ കൈയ്യൊപ്പ്
50 39060 കെ.ആർ‍‍‍.കെ.പി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കടമ്പനാട് FLYING KITES 2019-20
51 39061 വിവേകാനന്ദ എച്ച്.എസ്സ്. ഫോർ ഗേൾസ് കടമ്പനാട് വിവേകം 2020
52 39080 ജി.എച്ച്.എസ്. ചക്കുവരയ്ക്കൽ വസന്തം
53 39259 ജി.എച്ച്.എസ്. തലച്ചിറ വിസ്മയം
54 40001 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ
55 40004 ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് ജാലകം
56 40005 സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് എച്ച് എസ് എസ് പത്തനാപുരം കാഴ്ച
57 40008 ജി. ഡി. എച്ച് എസ്സ് പിറവന്തൂർ വൈഖരി
58 40009 മൗണ്ട് ടാബോർ ഹൈസ്കൂൾ പത്തനാപുരം അംഗുലീ വിസ്മയം
59 40010 ബോയ്സ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ സ്ഫടികം
60 40011 ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ ജ്വാല
61 40013 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്സ് ആര്യങ്കാവ് ഡെസ്ക്ടോപ്
62 40015 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ വർണം
63 40016 എ. എം. എം.എച്ച് എസ്സ് കരവാളൂർ EDUPACK
64 40020 എൻ. എസ്സ്. വി.എച്ച് എസ്സ് വാളക്കോട് വിസ്മയം @ വിരൽതുമ്പിൽ
65 40021 ചെമ്മന്തൂർ എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ മലർ
66 40022 വി.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പോരേടം സ്മരണിക -2020
67 40023 ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം DITAL MAGAZINE2020
68 40026 എം. ടി. എച്ച് എസ്സ് ചണ്ണപ്പേട്ട CASCADE
69 40027 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഏരൂർ അക്ഷരാത്മിക
70 40030 ബി. എം. ജി.എച്ച് എസ്സ് കുളത്തൂപുഴ കനവുകൾ
71 40031 ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കടക്കൽ മഴവില്ല്
72 40032 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുമ്മിൾ വായനയുടെ വസന്തം
73 40033 എം. എം. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നിലമേൽ വിസ്മയം
74 40034 എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ വെളിച്ചം
75 40035 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ ധ്വനി
76 40036 ആൾ സെയിന്റ്സ് എച്ച് എസ്സ് പുത്തയം മഷിനിലാവ്
77 40037 എം എം. എച്ച് എസ്സ് വിളക്കുടി മഴവില്ല്
78 40038 എ.പി.പി എം.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ആവണീശ്വരം പ്രഗതി
79 40039 എ. കെ. എം. വി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് തടിക്കാട് അക്ഷരച്ചെപ്പ്
80 40041 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വയല നിലാവ്
81 40044 സെന്റ് ഗോരററി എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പുനലൂർ നിറക്കൂട്ട്
82 40045 സി.പി.എച്ച്.എസ് കുറ്റിക്കാട് Right Click
83 40047 എടമൺ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഹലോ
84 40048 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം പട്ടം
85 40049 ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ അക്ഷര നക്ഷത്രം
86 40052 എസ്സ് എൻ. ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ പുനർജ്ജനി
87 41001 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭൂതക്കുളം Little Dreams
88 41002 ചെമ്പകശ്ശേരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഭൂതക്കുളം സൃഷ്ടി
89 41003 എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ് ചാത്തന്നുർ ജാലകം
90 41005 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ആ‍ദിച്ചനല്ലൂർ കളിയോടം
91 41006 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ DIGIതാൾ
92 41007 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ നെടുങ്ങോലം RHYTHEM
93 41008 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഉളിയനാട് വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ
94 41010 അമൃത എസ് എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി ജാലകം
95 41011 എഴിപ്പുറം എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി മയിൽപ്പീലി
96 41012 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ Little thoughts
97 41014 ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ DIGITAL MAGAZINE
98 41015 എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ സാവന.com
99 41016 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് ഛായാമുഖി
100 41017 ഗവ വൊക്കേ‍ഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ ലക്ഷ്യ
101 41019 എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന ട്വിങ്കിൾ2020
102 41020 ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ മഴവില്ല്
103 41021 കെ പി എസ് പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ് കല്ലട Fingerprint
104 41022 സെന്റ് മാർഗരേറ്റ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞിരകോട് la prima
105 41023 ശിവറാം എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരിക്കോട് നീലത്താമര
106 41025 സി വി കെ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഈസ്റ്റ് കല്ലട നവസാഹിതി
107 41027 ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം അമ്പിളിവട്ടം
108 41028 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം DIGIറ്റോല
109 41029 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട് അമൃതാക്ഷരം
110 41030 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ ചെരാത്
111 41031 ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി പട്ടം
112 41032 ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി MARIPOSA
113 41033 ജെ എഫ് കെ എം വി എച്ച് എസ് എസ് അയണിവേലിക്കുളങ്ങര വൈഖരി
114 41034 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല മൺചിരാത്
115 41035 ആദിത്യവിലാസം ജി.ബി.എച്ച്.എസ്. തഴവ മൊഴിമുത്തുകൾ.com
116 41036 ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തഴവ e-മൊഴി
117 41037 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തൊടിയൂർ അരങ്ങ്
118 41038 കോട്ടപ്പുറം എച്ച് എസ്സ് പരവൂർ DIGITAL MAGAZINE
119 41039 സി എഫ് എച്ച് എസ് കൊട്ടിയം പറന്ന് പറന്ന് പറന്ന്
120 41040 എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല MAGAZINE
121 41041 എം ജി ഡി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കുണ്ടറ മഴവില്ല്
122 41042 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ FLYING KITES
123 41048 എച്ച്. എസ്. എസ്. മയ്യനാട് അടയാളങ്ങൾ
124 41049 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ ദളം
125 41052 ഗവ.എച്ച്. എസ്. പള്ളിമൺ പ്രതീക്ഷ
126 41053 എസ്. എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ്. പരവൂർ മിന്നാമിനുങ്ങ്
127 41054 എൻ.എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. പ്രാക്കുളം സഖേയ
128 41055 ഗവ.എച്ച്. എസ്. അഷ്ടമുടി കൈയൊപ്പുകൾ
129 41056 ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. &എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം വെളിച്ചം
130 41057 ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്.വെസ്റ്റ് കൊല്ലം WINGS
131 41059 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട്. ഡിജിമാഗ്
132 41060 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പെരിനാട്. മഹിതം
133 41061 എസ്.എൻ.വി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കരുവ ചാരുത
134 41062 ക്രേവൻ‍ എൽ‍‍‍‍.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലം കൈയൊപ്പുകൾ
135 41063 റ്റി.കെ. ഡി.എം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉളിയക്കോവിൽ നിർഭയ
136 41064 സെന്റ്. അലോഷ്യസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം അങ്കുരം
137 41065 മീനാക്ഷിവിലാസം ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പേരൂർ Little Hearts
138 41066 ക്രിസ്തുരാജ്.എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം ചെറുശലഭങ്ങൾ
139 41067 വി.വി. വി.എച്ച്.എസ് എസ്. അയത്തിൽ മാഗസിൻ
140 41068 വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
141 41069 ഗവ. മോ‍ഡൽ. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം CHASMENTA
142 41071 എസ്. എൻ.ഡി. പി. വൈ.എച്ച്. എസ്. എസ്.നീരാവിൽ DIGITAL VALLEY
143 41072 സെന്റ്. ജോസഫ്സ്. എച്ച്.എസ് . ശക്തികുളങ്ങര. ആചാര്യ
144 41073 സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര. സ്പന്ദനം2020
145 41075 ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ ധ്വനി
146 41076 സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള. രജതതാരകം
147 41077 എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ്. തേവലക്കര സ‍ർഗ2020
148 41079 സെന്റ്. ജോൺസ്. എച്ച്.എസ് . ഇരവിപുരം. വർണ്ണച്ചിറകുകൾ
149 41080 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് . വാളത്തുംഗൽ സ്പന്ദനം
150 41081 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കീഴ് വൈഖരി
151 41082 ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം. എന്റെ കേരളം
152 41084 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര. ഇമോജി
153 41085 ഗവ..എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളമണൽ. തരംഗം
154 41086 V.V.H.S.S വെള്ളിമൺ അക്ഷരദീപം
155 41087 നിത്യസഹായമാതാ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കൊട്ടിയം നിതാരാ
156 41088 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പരവൂർ പറവകൾ
157 41089 എസ്. എൻ. എസ്.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇളമ്പള്ളൂർ THE KITE MAKER
158 41090 ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം. Technica 20
159 41091 എച്ച്. എസ്.പാവുമ്പ. ചിറക്
160 41093 ബി ജെ എസ് എം വി എച്ച് എസ് എസ് മടത്തിൽ മിഴി
161 41094 എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ പിറവി20
162 41096 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൈലാപ്പൂർ വർണം
163 41097 എം എസ് എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തിനാംകുളം മഴത്തുള്ളികൾ
164 41098 ഗവ.മോഡൽ എച്ച്. എസ്.എസ്. കരുനാഗപ്പള്ളി ഫീനിക്സ്
165 41099 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ചിറക്കര ഉണർവ്
166 41100 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ മിഴികൾ
167 41101 റ്റി.കെ. എം എച്ച്. എസ്. എസ്. കരിക്കോട് Little Sparks
168 41102 എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൊല്ലം മഷിത്തണ്ട്
169 41104 എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തന്നൂർ വർണം
170 41109 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ പണയിൽ നിറവ്
171 41111 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ ചെപ്പ്
172 41360 ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട് MANJADIKUNNU
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ2020&oldid=693238" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്