കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2020

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 11001 എസ് .എ. പി. എച്ച് . എസ് . അഗൽപാടി Chiguru
2 11002 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ് നിറം
3 11003 ജി. എം.വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ് ചങ്ങായി
4 11005 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് Digi-era
5 11006 ജി.ജി. വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാസർഗോഡ് Infinity
6 11007 എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ ചികുരു
7 11009 ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂർ വിങ്ങ്സ്
8 11010 എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ് ഹൊലാപു
9 11011 എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ സ്വാഗത
10 11012 കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ് ഹണി
11 11013 ജി.എച്ച.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി ഇൻസൈറ്റ്
12 11014 ജി. എച്ച് എസ്.എസ്. ഷിരിയ ഹൊറൈസൺ
13 11015 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള ഈ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ
14 11016 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബംഗരമഞ്ചേശ്വർ ബംഗ്ര 2020
15 11017 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ കലരവ
16 11018 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ നഗർ മാഗസിൻ 2020
17 11019 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേകൂർ ബേകൂർ 2020
18 11020 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കുമ്പള MELANGE
19 11021 ടി.ഐ.എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാർമൂല ടച്ച്
20 11022 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലംപാടി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്
21 11024 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെർക്കള സെൻട്രൽ e-gate
22 11025 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി INSIGHT
23 11026 ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ ഉയരെ
24 11027 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക പൂക്കളം
25 11028 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ തൂലിക
26 11029 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ Moral
27 11030 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂർ Anupama
28 11031 ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി Dew Drops
29 11032 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ദേലംപാടി ದರ್ಪಣ
30 11033 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അംഗടിമൊഗർ The Mirror
31 11035 എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള ಚಿಲುಮೆ
32 11036 എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. എസ്. കാട്ടുകുക്കെ Srujana
33 11037 എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി Campus Sparks
34 11038 എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല Navjeevanam
35 11039 എം. എസ്. സി. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല നീർച്ചാൽ GoAhead
36 11040 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ ಸೃಜನ
37 11041 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. എട്നീർ പൊൻതൂവൽ
38 11043 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ Flying Kites
39 11044 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാറഡുക്ക Ezhuththani
40 11045 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂർ Butterfly
41 11046 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് കൊച്ചുപട്ടം
42 11047 സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട് മിറർ
43 11048 എസ്.ജി.കെ.എച്ച്. എസ് കൂഡ് ലു SINCHANA
44 11049 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പട്ള മുകുളം
45 11050 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചന്ദ്രഗിരി Glow Worms
46 11051 എസ് .ഡി. പി. എച്ച്. എസ്. ധർമ്മത്തടുക്ക മാഗസിൻ 2020
47 11052 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി ഡിജി ടാലന്റ്
48 11053 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ ഉൾക്കാഴ്ച്ച
49 11054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി ദളങ്ങളിൽ തെളിയുന്നത്
50 11055 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ കയ്യൊപ്പ്
51 11067 ജി എച്ച് എസ്‌ കടമ്പാർ ചിലുമെ 2019
52 11069 ജി.എച്ച്.എസ്‌. പെർഡാല Free Wings
53 11070 ജി എച്ച് എസ്‌ കൊടിയമ്മ Nature
54 11071 ജി.എച്ച്.എസ്‌. ഉദ്യാവർ ഉദ്യാവര 2020
55 11072 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ ഇ മാഗസിൻ
56 11073 ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട് കാശാവ് പാഠം
57 11484 ജി എച്ച് എസ്‌ സൂരമ്പൈൽ Inspired Thoughts
58 11501 ജി. ടി. എച്ച്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ മുകുളങ്ങൾ
59 12001 ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് PASSWORD
60 12002 എസ്. ആര്. എം. ജി. എച്ച്. ഡ്ബ്ല്യു. എച്ച്. എസ്. രാംനഗർ അക്ഷരം
61 12003 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെല്ല ഈസ്ററ് സ്പന്ദനം
62 12006 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.കാഞ്ഞങ്ങാട് Mirror
63 12008 ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ ഓളം
64 12009 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈക്കോട്ടുകടവ് സമന്വയം
65 12011 ജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കം സ്പാർക്ക്
66 12012 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കല്ല്യോട്ട് ചില്ല
67 12013 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദുമ കൈയ്യൊപ്പ്
68 12014 ഇക്ബാൽ ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, അജാനൂർ. ജ്യോതിർഗമയ
69 12016 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കുനിയ ‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
70 12017 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ ഇതളുകൾ
71 12018 എം പി.എസ്.ജി.വി എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെള്ളിക്കോത്ത് E ജാലകം മിഴി തുറക്കുമ്പോൾ
72 12019 യു.എൻ എച്ച്. എസ്. പുല്ലൂർ ധ്വനി
73 12020 ജി.എച്ച്. എസ്.രാവണേശ്വർ ഒലി
74 12021 ജി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട്ടോഡി We the People of India
75 12022 ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം Memory
76 12023 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബളാന്തോട് ജാലകം
77 12024 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട് നെറ്റ്-e-പട്ടം
787 12025 രാജാസ് ഹൈ സ്കൂൾ നീലേശ്വർ ജാലകം
79 12026 ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ ലിറ്റിൽ വിങ്സ്
80 12027 ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ പട്ടം 2020
81 12028 കരിമ്പിൽ ഹൈ സ്കൂൾ കുമ്പളപ്പള്ളി. നാരായം
82 12029 വ‌രക്കാട് എച്ച്. എസ്. വരക്കാട് മഴവില്ല്
83 12030 എം.കെ.എസ്. എച്ച്. എസ്. കുട്ടമത്ത്. ജാലകം
84 12031 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുട്ടമത്ത്. വർണ്ണത്തൂവൽ
85 12032 കെ. എം. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊഡക്കാട്ട് വാക്ക് പൂക്കുന്ന കാലം
86 12033 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. പിലിക്കോട് എഡ്യൂ ബ്ലൂം
87 12034 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തൃക്കരിപ്പൂർ ധ്വനി
887 12036 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. സൗത്ത് തൃക്കരിപൂർ വിരൽത്തുമ്പിൽ
898 12037 സി.എച്ച്.എം.കെ.എസ്.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോട്ടപുറം മിടുക്കിപ്പട്ടം
90 12038 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈക്കോട്ടുകടവ് ഖ്വാൻഡിൽ
91 12039 ജി.എഫ്.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചെറുവത്തൂർ ഓർമ്മച്ചെപ്പ്
92 12040 എം.ആർ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പടന്ന ഇതൾ
93 12041 ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നകടപ്പുറം തിര
94 12042 ജി.എച്ച്. എസ്. കാലിച്ചാനടുക്കം ഇ-മൊഴി
95 12043 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കയ്യൂർ ജാലകം
96 12044 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചായ്യോത്ത് പ്രിഡോറ
97 12045 സെന്റ് തോമാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തോമാപുരം ഹൃദയവാഹിനി
98 12047 സെന്റ് മേരീസ് എച്. എസ്. കടുമേനി കിനാവ്
99 12049 ജി. എച്ച്. എസ്. തായന്നൂർ 100 @ 2020
100 12050 ജി. എച്ച് എസ്. എസ്. പരപ്പ തളിര്
101 12051 സെന്റ് ജൂഡ്സ് .എച്. എസ്.എസ്. വെള്ളരിക്കുണ്ട് തൂലിക
102 12052 ജി.എച്ച്. എസ്.ബലാൽ ഷാഫ്റ്റ്
103 12053 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മാലോത് കസബ വിരൽത്തുമ്പ്
104 12054 ജി. എച്ച്. എസ്. കമ്പല്ലൂർ ജ്യോതിസ്
105 12055 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചീമേനി ഇ-താളുകൾ
106 12056 ജി.എച്ച്. എസ്.അമ്പലത്തറ Digital Magazine
107 12057 ജി.എച്ച്. എസ്.അട്ടെങ്ങാനം താളുകൾ
108 12058 ഡോ.അംബേഡ്കർ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത് ചങ്ങാതി
109 12059 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂർ വിബ്‍‍ജിയോർ
110 12060 ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട് പച്ച തൊട്ട് മഞ്ഞയായവർ
111 12061 ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ്, കാഞ്ഞങ്ങാട് ഓളങ്ങൾ
112 12067 ജി.എച്ച്. എസ്. പാണത്തൂർ Lit Bits
113 12069 ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് മരക്കാപ്പിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ
114 12070 ജി.എച്ച്.എസ്. ബാര നീലാകാശം നിറയെ പട്ടങ്ങൾ
115 12071 ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് Digital Wall
116 12072 ജി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ കാഞ്ഞിരച്ചോട്ടിൽ
117 12073 ജി.എച്ച്.എസ്. പുല്ലൂർ ഇരിയ കയ്യൊപ്പ്
118 12074 ജി.എച്ച്.എസ്. കൂളിയാട് നിലാവ്
119 12075 ജി.എച്ച്.എസ്. ബാനം മലർവാടി