സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോക്താവ്:Rojijoseph

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Rojijoseph
പ്രമാണം:Roji joseph.jpg
Nameറോജി ജോസഫ്
Current locationകാസറഗോഡ്
Education and employment
Occupationമാസ്റ്റർ ട്രൈനർ, കൈറ്റ് (ഐ.ടി.@സ്കൂൾ)
High schoolജി.എച്.എസ്.എസ്.അലംപാടി
Contact info
E-mailrojijknls@gmail.com
Mobile9495181958

ജില്ലാ പഠന ശിബിരം കാസറഗോഡ്

സ്കൂൾവിക്കി പഠനശിബിരം - കാസർഗോഡ്

ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ

code School Name in Malayalam finance_type_name level district edu_district_name sub_district_name
11075 Govt School for the Blind ഗവഃ സ്കൂൾ ഫോർ ദി ബ്ലൈന്റ് Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11401 G. L. P. S. Athurkuzhi ജി.എൽ.പി.എസ് അതൃക്കുഴി Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11402 G. L. P. S. Bavikkara ജി.എൽ.പി എസ്.ബാവിക്കര Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11403 G. L. P. S. Bedadka New ജി.എൽ.പി.എസ്. ബേഡഡുക്ക ന്യൂ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11404 G. L. P. S. Chandragiri ജി.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രഗിരി Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11405 G. L. P. S. Chathankai ജി.എൽ.പി.എസ്.ചാത്തങ്കൈ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11406 G. L. P. S. Chemnad East ജി.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മനാട് ഇൗസ്റ്റ് Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11407 G. L. P. S. Cherippady ജി.എൽ.പി.എസ്.ചെരിപ്പാടി‍‍‍ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11408 G. L. P. S. Eruthumkadavu ജി.എൽ.പി.എസ്.എരുത്തുംകടവ് Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11409 G. L. P. S. Kalanad New ജി.എൽ.പി.എസ്.കളനാട് ന്യൂ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11410 G. L. P. S. Kalanad Old ജി.എൽ.പി.എസ്.കളനാട് ഓൾഡ് Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11411 G. L. P. S. Kambar ജി.എൽ.പി.എസ്.കബ്ബാർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11412 G. W. L. P. S. Kasaragod ജി.ഡബ്ള്യൂ.എൽ.പി.എസ്.കാസർഗോഡ് Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11413 G. L. P. S. Kallukoottam ജി.എൽ.പി.എസ്.കല്ലുംകൂട്ടം Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11414 G. L. P. S. Kavugoli ജി.എൽ.പി.എസ്.കാവുഗോളി Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11415 G. L. P. S. Kolathur I ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊളത്തൂർ 1 Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11416 G. L. P. S. Kollampady ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊല്ലംപാടി Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11417 G. L. P. S. Kudlu ജി.എൽ.പി.എസ്.കുട്‌ലു Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11418 G. L. P. S. Kunduchi ജി.എൽ.പി.എസ്.കുണ്ടുച്ചി Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11419 G. J. B. S. Madhur ജി.ജെ.ബി.എസ്.മധൂർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11420 G. L. P. S. Manimoole ജി.എൽ.പി.എസ്.മാണിമൂല Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11421 G. L. P. S. Mundakai ജി.എൽ.പി.എസ്.മുണ്ടക്കൈ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11422 G. L. P. S. Panoor ജി.എൽ.പി.എസ്.പാനൂർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11423 G. L. P. S. Perumbala ജി.എൽ.പി.എസ്.പെരുമ്പള Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11424 G. M. L. P. S. Thalangara ജി.എൽ.പി.എസ്.തളങ്കര Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11425 G. L. P. S. Thalangara Padinhar ജി.എൽ.പി.എസ്.തളങ്കര പടി‍ഞ്ഞാർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11426 G. L. P. S. Tharanthattadka ജി.എൽ.പി.എസ്.താരൻതടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11427 G. L. P. S. Thavanath ജി.എൽ.പി.എസ്.തവനത്ത് Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11428 G. L. P. S. Thekkil East ജി.എൽ.പി.എസ്.തെക്കിൽ ഇൗസ്റ്റ് Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11429 G. L. P. S. Theruvath ജി.എൽ.പി.എസ്.തെരുവത്ത് Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11430 G. L P. S. Vavadukkam ജി.എൽ.പി.എസ്.വാവടുക്കം Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11431 A. L. P. S. Bethurpara എ.എൽ.പി.എസ്.ബേത്തൂർപാറ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11432 I. I. A. L. P. S. Chengala ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചെങ്കള Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11433 N. I. A. L. P. S. Deli എൻ ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ദേളി Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11434 A. L. P. S. Kallangai എ.എൽ.പി.എസ്.കല്ലങ്കൈ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11435 K. A. L. P. S. Kotoor കെ.എ.എൽ.പി.എസ് കോട്ടൂർ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11436 S. D. P. A. L. P. S. Malla എസ്.ഡി.പി.എ.എൽ.പി.എസ്.മല്ല Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11437 St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram സെൻ‌റ്.മേരീസ്.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മേരിപുരം Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11438 V. A. L. P. S. Pady വി..എ.എൽ.പി.എസ്.പാടി Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11439 T. I. A. L. P. S. Pallam ടി.എൈ.എ.എൽ.പി.എസ്.പള്ളം Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11440 B. A. H. M. A. L. P. S. Panarkulam ബി.എ.എച്ച്.എം.എ.എൽ.പി.എസ്.പാണാർകുളം Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11441 K.C.N.M.A.L P.S. Shankarmpady കെ.സി.എൻ.എം.എ.എൽ.പി.എസ്.ശങ്കരംപാടി Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11442 M. I. A. L. P. S. Thalangara എം.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.തളങ്കര Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11443 Chinmaya Vidyalaya L. P. S. Kasaragod ചിന്മയ വിദ്യാലയ എൽ പി സ്‌ക്കൂൾ കാസറഗോഡ് Unaided Recognised LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11444 Balabhavan L. P. School Kasaragod ബാലഭവൻ എൽ പി സ്‌ക്കൂൾ കാസറഗോഡ് Unaided Recognised LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11445 Lu lu L. P. School Melparamba ലു ലു എൽ പി സ്‌ക്കൂൾ മേൽപറമ്പ Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11446 G. L. P. S. Anangoor ജി.എൽ.പി.എസ്.അണങ്കൂർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11447 G. W. L. P. S. Shiribagilu ജി.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.എസ്.ഷിറിബാഗിലൂ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11448 I. I. A. L. P. S. Cheroor ഐ.ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്.ചേരൂർ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11449 P. A. L. P. S. Iriyanni പി.എ.എൽ.പി.എസ്.ഇരിയണ്ണി Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11450 G. F. U. P. S. Adkathubail ജി.എഫ്.യു.പി.എസ്.അടുക്കത്തുവയൽ Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11451 G. U. P. S. Adkathubail ജി.യു.പി.എസ്.അടുക്കത്തുവയൽ Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11452 G. U. P. S. Bendichal ജി.യു.പി.എസ്.ബെണ്ടിച്ചാൽ Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11453 G. U. P. S. Chemnad West ജി.യു.പി.എസ്.ചെമ്മനാട് വെസ്‌റ്റ് Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11454 G. U. P. S. Chembarika ജി യു പി എസ് ചെമ്പരിക്ക Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11455 G. U. P. S. Cherkala Mappila ജി യു പി എസ് ചെർക്കള മാപ്പിള Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11456 G. U. P. S. Hidayath Nagar ജി യു പി എസ് ഹിദായത്ത് നഗർ Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11457 G. U. P. S. Kanathur ജി യു പി എസ് കാനത്തൂർ Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11458 G. U. P. S. Kasaragod ജി യു പി എസ് കാസറഗോഡ് Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11459 G. F. U. P. S. Kizhur ജി യു പി എസ് കീഴൂർ Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11460 G. U. P. S. Kolathur II ജി യു പി എസ് കൊളത്തൂർ 11 Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11461 G. U. P. S. Koliyadukkam ജി യു പി എസ് കോളിയടുക്കം Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11462 G. U. P. S. Manadukkam ജി യു പി എസ് മാനടുക്കം Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11463 G. U. P. S. Mogral Puthur ജി യു പി എസ് മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11464 G. U. P. S. Muliyar Mappila ജി യു പി എസ് മുളിയാർ മാപ്പിള Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11465 G. U. P. S. Nullippady ജി യു പി എസ് നുള്ളിപ്പാടി Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11466 G. U. P. S. Thekkil Paramba ജി യു പി എസ് തെക്കിൽ പറമ്പ Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11467 G. U. P. S. Thekkil West ജി യു പി എസ് തെക്കിൽ വെസ്റ്റ് Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11468 D. I. E. T. Mayippady ഡയറ്റ് മായിപ്പാടി Government UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11469 P.T.M.A.U.P School Badira പി ടി എം എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ബദിര Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11470 A. U. P. S. Bovikkana എ യു പി എസ് ബോവിക്കാന Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11471 K. M. A. U. P. S. Kallakatta കെ എം എ യു പി എസ് കല്ലക്കട്ട Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11472 A. U. P. S. Kuttikkol എ യു പി എസ് കുറ്റിക്കോൽ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11473 A. U. P. S. Madonna എ.യു.പി.എസ്.മഡോണ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11474 A. U. P. S. Munnad എ യു പി എസ് മുന്നാട് Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11475 A. U. A.U.P. S. Nellikunnu എ യു എ യു പി എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11476 M. M. A. U. P. S. Thurthi എം എം എ യു പി എസ് തുരുത്തി Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11477 Cha-Cha U. P. School Chattanchal ച ച എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചട്ടഞ്ചാൽ Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11478 Al Ameen U. P. School Copa അൽ അമീൻ എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ കോപ്പ Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11480 Jama -Ath U. P. School Chemnad ജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ചെമ്മനാട് Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11481 R G E. M. U. P. School Kalanad ആർ ജി ഇ എം യു പി സ്‍‌ക്കൂൾ കളനാട് Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11482 A. U. P. S. Karivedakam എ യു പി എസ് കരിവേടകം Aided UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11483 C. R. A. L. P. S. Bepu സി ആർ എ എൽ പി എസ് ബേപു Aided LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11485 Kizhur Jamaath English Medium School, Kizhur കീഴൂർ ജമാഅത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌ക്കൂൾ കീഴൂർ Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11486 MGLC PERNADKA എം.ജി.എൽ.സി. പെർണടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11487 MGLC PERIYADKA എം.ജി.എൽ.സി പെരിയടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11488 MGLC BILAL NAGAR എം.ജി.എൽ.സി.ബിലാൽ നഗർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11489 MGLC CHEMBAKKAD എം.ജി.എൽ.സി.ചെമ്പക്കാട് Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11490 MGLC KOLLAMPANA എം.ജി.എൽ.സി.കൊല്ലംപണ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11491 MGLC CHETTUMKUZHY എം.ജി.എൽ.സി.ചെട്ടുംകുഴി Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11492 MGLC ALOOR എം.ജി എൽ.സി.ആലൂർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11494 MGLC PANDIKANDAM എം.ജി.എൽ.സി.പാണ്ടിക്കണ്ടം Government LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11504 Vidya Mandir, Edaneer Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11505 New Model English Medium School,Patta Unaided Recognised LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11506 PBM English Medium School,Rahmath Nagar,Chengala Unaided Recognised LP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11510 Bharath E.M. School, Poinachy Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11511 Indian English Medium School,Theruvath Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod
11512 ERIYAL JAMA-ATH ENGLISH MEDIUM SCHOOL ERIYAL Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kasaragod


"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Rojijoseph&oldid=1070362" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്