സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണൂർ/എഇഒ കണ്ണൂർ നോർത്ത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
schoolcode school_name Name in Malayalam Category
13131 Govt. T.T.I. For Men ഗവ. ടി ടി ഐ ഫോര്‍ മെന്‍ Government
13357 Govt. U.P.S. Devatharakandy ഗവ, യു പി സ്കൂള്‍ , ദൈവത്താര്‍കണ്ടി Government
13363 Govt. U.P.S. Kanathur ഗവ, യു പി സ്കൂള്‍ , കാനത്തൂര്‍ Government
13375 Muzhathadam U.P. School ഗവ, യു പി സ്കൂള്‍, മുഴത്തടം Government
13376 Neerchal U.P. School ഗവ, യു പി സ്കൂള്‍, നീര്‍ച്ചാല്‍ Government
13379 Govt. Talap Mixed U.P. School തളാപ്പ് ഗവ, മിക്സഡ്‌ യു പി സ്കൂള്‍ Government
13381 Govt. U.P.S. Thavakkara ഗവ, യു പി സ്കൂള്‍ , താവക്കര Government
13353 Aichur West U.P. School ഏച്ചൂര്‍ വെസ്റ്റ് യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13354 Athirakam U.P. School അതിരകം യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13355 B.E.M.P.U.P. School ബി ഇ എം പി യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13358 Dharmasamajam U.P. School ധര്‍മ്മസമാജം യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13359 Edachovva U.P. School എടച്ചൊവ്വ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13360 Elayavoor U.P. School എളയാവൂര്‍ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13361 Gowrivilasam U.P. School ഗൗരീവിലാസം യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13362 Kadalayi South U.P. School കടലായി സൗത്ത് യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13364 Sankaravilasam U.P.S. Kanhirode ശങ്കരവിലാസം യു പി സ്കൂള്‍ ,കാഞ്ഞിരോട് Aided
13365 Kanhirode U.P. School കാഞ്ഞിരോട് യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13366 Kizhuthally East U.P. School കിഴുത്തള്ളി ഈസ്റ്റ് യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13367 Koyyod Madrasa U.P. School കോയ്യോട് മദ്രസ്സ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13368 Krishna Vilasam U.P. School കൃഷ്ണവിലാസം യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13369 Kuruva U.P. School കുറുവ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13370 Madrasa Sirajul Uloom U.P. School മദ്രസ്സ സിറാജുല്‍ ഉലൂം യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13371 Machery New U.P. School മാച്ചേരി ന്യൂ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
Mowancheri U P School മൗവ്വഞ്ചേരി യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13373 Munderi Central U.P. School മുണ്ടേരി സെന്‍ട്രല്‍ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13374 Muthukutty U.P. School മുതുകുറ്റി യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13377 Palliprom U.P. School പള്ളിപ്രം യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13378 Puratheel New Mopla U.P. School പുറത്തീല്‍ ന്യൂ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13380 Thannada Central U.P. School തന്നട സെന്‍ട്രല്‍ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13382 St. Antony`s U.P.S. Thayyil സെന്റ് ആന്റണീസ് യു പി സ്കൂള്‍, തയ്യില്‍ Aided
13383 Thilannur U.P. School തിലാന്നൂര്‍ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13384 Valiyannur North U.P. School വലിയന്നൂര്‍ നോര്‍ത്ത് യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13385 Vani Vilasam U.P. School വാണീവിലാസം യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13386 Varam U.P. School വാരം യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13387 Wardha Model U.P. School വാര്‍ധ മോഡല്‍ യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13389 Chembilode U.P. School ചെമ്പിലോട് യു പി സ്കൂള്‍ Aided
13356 Bharath Vidhya Mandir E.M. School ഭാരത വിദ്യാമന്ദിര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള്‍ Unaided Recognised
13388 Al-Huda E.M. School അല്‍ ഹുദാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള്‍ Unaided Recognised
13394 PREMIER ENGLISH MEDIUM SCHOOL, BURNACHERRY പ്രീമിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള്‍ , ബര്‍ണ്ണശ്ശേരി Unaided Recognised
ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
schoolcode school_name Name in Malayalam Category
13302 Govt. L.P.S. Anayidukku ഗവ. എല്‍ പി സ്കൂള്‍ ,ആനയിടുക്ക് Government
13308 Govt. L.P.S.Chovva ഗവ. എല്‍ പി സ്കൂള്‍, ചൊവ്വ Government
13315 Govt. L.P.S. Kannookara ഗവ. എല്‍ പി സ്കൂള്‍,കണ്ണൂക്കര Government
13332 Govt.L.P.S.Thayatheru ഗവ. എല്‍ പി സ്കൂള്‍, തായത്തെരു Government
13303 Chala East L.P. School ചാല ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13304 Chelora North L.P.School ചേലോറ നോര്‍ത്ത് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13305 Chembilode Central L.P. School ചെമ്പിലോട് സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13306 Chembilode L.P. School ചെമ്പിലോട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13307 Chembilode North L.P. School ചെമ്പിലോട് നോര്‍ത്ത് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13309 Elayavoor Central L.P.School എളയാവൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13310 Iriveri L.P. School ഇരിവേരി എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13301 Eichur East L.P. School ഏച്ചൂര്‍ ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13311 Iriveri West L.P. School ഇരിവേരി വെസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13312 Kakkoth L.P. School കക്കോത്ത് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13313 Kanhirode Central L.P. School കാഞ്ഞിരോട് സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13314 Kanhirode L.P. School കാഞ്ഞിരോട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13316 Madrasa Ma-Adaniya L.P.S.Chirakkalkulam മദ്രസ്സ് മഅദനിയ്യ എല്‍ പി സ്കൂള്‍, ചിറക്കല്‍ കുളം Aided
13317 St Peters L.P.S. Kannur സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍, കണ്ണൂര്‍ Aided
13318 Kappad L.P. School കാപ്പാട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13319 Kappad Madrassa L.P. School കാപ്പാട് മദ്ര,സ്സ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13320 Kizhuthallly West L.P. School കിഴുത്തള്ളി വെസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13321 Koyyod East L.P. School കോയ്യോട് ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13322 Koyyod Central Lps കോയ്യോട് സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13323 Macheri Mapila L.P. School മാച്ചേരി മാപ്പിള എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13324 Mudayad L.P. School മുണ്ടയാട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13325 Munderi L.P. School മുണ്ടരി എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13326 Navakerala L.P. School നവകേരള എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13327 Peringalayi L.P. School പെരിങ്ങളായി എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13328 Puravoor L.P. School പുറവൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13329 Thalamunda L.P. School തലമുണ്ട എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13330 Thannada East L.P. School തന്നട ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13331 Thannada L.P. School തന്നട എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13333 Thilannur L.P. School തിലാന്നൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13334 Thilannur North L.P. School തിലാന്നൂര്‍ നോര്‍ത്ത് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13335 Elayavoor Dharmodayam L.P. School എളയാവൂര്‍ ധര്‍മ്മോദയം എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13336 Vattappoil Mopla L.P. School വട്ടപ്പൊയില്‍ മാപ്പിള എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13337 Aichur Central L.P. School ഏച്ചൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13338 Ganapathivilsam L.P. School ഗണപതിവിലാസം എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13339 Chelora L.P. School ചേലോറ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13340 Elayavoor South L.P. School എളയാവൂര്‍ സൗത്ത് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13341 Iriveri East L.P. School ഇരിവേരി ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13342 Kanayannur L.P. School കണയന്നൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13343 Kanayannur Mapila L.P. School കണയന്നൂര്‍ മാപ്പിള എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13344 Mansha Ul Uloom L.P. School മന്‍ഷ ഉല്‍ ഉലൂം എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13345 Mitavilode West L P School മിടാവിലോട് വെസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13346 Munderi Eest L P School മുണ്ടേരി ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13347 Muthukutty No.1 L P School മുതുകുറ്റി നമ്പര്‍ 1 എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13348 Thalavil L.P. School തലവില്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13349 Thattiode L.P. School തട്ട്യോട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13350 Valiyannure L.P. School വലിയന്നൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13351 Varam Mopla L.P. School വാരം മാപ്പിള എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13352 Velloorillam L.P. School വെള്ളൂരില്ലം എല്‍ പി സ്കൂള്‍ Aided
13393 St.Teresa`S T.T.I. Kannur സെന്റ് തെരേസാസ് ടി ടി ഐ ,കണ്ണൂര്‍ Aided
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കണ്ണൂർ/എഇഒ_കണ്ണൂർ_നോർത്ത്&oldid=215749" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്