കോഴിക്കോട്/എഇഒ മേലടി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ വടകരചോമ്പാലകൊയിലാണ്ടികുന്നുമ്മൽമേലടിനാദാപുരംതോടന്നൂർവടകര
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16553 AVALA U.P SCHOOL ആവള യു പി സ്കൂൾ
16554 AYANIKKAD WEST U.P SCHOOL അയനിക്കാട് വെസ്റ്റ് യു. പി സ്കൂൾ
16555 AYYAPPAN KAVU U.P SCHOOL അയ്യപ്പൻകാവ് യു.പി സ്കൂൾ
16556 B.K N.M.U.P SCHOOL NIDUMBOYIL ബി.കെ.എൻ.​എം.യു.പി സ്കൂൾ നിടുംപൊയിൽ
16557 G.U.P SCHOOL KIZHUR ജി.യു.പി സ്കൂൾ കിഴൂർ
16559 GOKHALE U.P SCHOOL MUDADI ഗോഖലെ യു.പി സ്കൂൾ മൂടാടി
16560 IRINGATH U.P SCHOOL ഇരിങ്ങത്ത് യു.പി സ്കൂൾ
16561 K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR കെ.ജി.എം.എസ്.യു.പി സ്കൂൾ കൊഴുക്കല്ലൂർ
16562 KANNOTH U.P SCHOOL കണ്ണോത്ത് യു. പി സ്കൂൾ
16563 KIZHUR A.U.P SCHOOL കിഴൂർ എ.യു. പി സ്കൂൾ
16564 MUCHUKUNNU NORTH U.P SCHOOL മുചുകുന്ന് നോർത്ത് യു. പി സ്കൂൾ
16565 MUCHUKUNNU U.P SCHOOL മുചുകുന്ന് യു. പി സ്കൂൾ
16566 MUYIPPOTH M.U.P SCHOOL മുയിപ്പോത്ത് എം യു. പി സ്കൂൾ
16567 NAMBRATHKARA U.P SCHOOL നമ്പ്രത്തുകര യു. പി സ്കൂൾ
16568 NADUVATHUR U.P SCHOOL നടുവത്തൂർ യു. പി സ്കൂൾ
16569 S.N.B.M G.U.P SCHOOL MELADY എസ്.എൻ.ബി.എം.ജി.യു. പി സ്കൂൾ മേലടി
16570 THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL തൃക്കോട്ടൂർ എ.യു. പി സ്കൂൾ
16571 VANMUKAM KODIKKAL A.M.U.P SCHOOL വൻമുകം കോടിക്കൽ എ.എം.യു. പി സ്കൂൾ
16572 VEEMANGALAM U.P SCHOOL വീമംഗലം യു. പി സ്കൂൾ
16573 VILAYATUR ELAMPILAD M.U.P SCHOOL വിളയാട്ടൂർ എളമ്പിലാട് എം.യു. പി സ്കൂൾ
16575 G.U.P SCHOOL THURAYUR ജി.യു. പി സ്കൂൾ തുറയൂർ
16576 KEEZHPAYUR A.U.P SCHOOL കീഴ്പയ്യൂർ എ.യു. പി സ്കൂൾ
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16503 AYANIKKAD A.L.P SCHOOL അയനിക്കാട് എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16504 AYANIKKAD M.L.P SCHOOL അയനിക്കാട് എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16505 CHANGARAM VELLY M.L.P SCHOOL ചങ്ങരംവെള്ളി എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16506 CHAVATTA.M.L.P SCHOOL ചാവട്ട എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16507 CHERUVANNUR A.L.P SCHOOL ചെറുവണ്ണൂർ എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16508 CHERUVANNUR NORTH.M.L.P SCHOOL ചെറുവണ്ണുർ നോർത്ത് എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16509 CHERUVANNUR WEST L.P SCHOOL ചെറുവണ്ണൂർ വെസ്റ്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16510 HAJI P.K MEMORIAL L.P SCHOOL ഹാജി പി.കെ മെമ്മോറിയൽ എൽ.പി.സ്കൂൾ
16511 IRINGATH M.L.P SCHOOL ഇരിങ്ങത്ത് എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16512 KANNAM KULAM A.L.P SCHOOL കണ്ണം കുളം എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16513 KAYALAD L.P SCHOOL കായലാട് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16514 KEEZHARIYUR M.L.P SCHOOL കീഴരിയൂർ എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16515 KEEZHARIYUR WEST M.L.P SCHOOL കീഴരിയൂർ വെസ്റ്റ് എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16516 KEEZHPAYUR WEST L.P SCHOOL കീഴ്പയ്യൂർ വെസ്റ്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16517 KULUPPA A.L.P SCHOOL കുലുപ്പ എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16518 MELADI A.L.P SCHOOL മേലടി എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16519 MELADI M.L.P SCHOOL മേലടി എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16520 MEPPAYUR EAST L.P SCHOOL മേപ്പയ്യൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16521 MEPPAYUR L.P SCHOOL മേപ്പയ്യൂർ എൽ.പി.സ്കൂൾ
16522 MEPPAYUR NORTH M.L.P SCHOOL മേപ്പയ്യൂർ നോർത്ത് ​എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16523 MOODADI SOUTH L.P SCHOOL മൂടാടി സൗത്ത് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16524 MUKAPPUR G.L.P SCHOOL മുകപ്പൂർ ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16525 MUYIPPOTH EAST L.P SCHOOL മുയിപ്പോത്ത് ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16526 MUYIPPOTH L.P SCHOOL മുയിപ്പോത്ത് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16527 NADUVATHUR EAST L.P SCHOOL നടുവത്തൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16528 NADUVATHUR SOUTH L.P SCHOOL നടുവത്തൂർ സൗത്ത് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16529 NARAKKODE A.L.P SCHOOL നരക്കോട് എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16530 NIDUMBOYIL M.L.P SCHOOL നിടുംപൊയിൽ എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16531 PALLIKKARA A. L.P SCHOOL പള്ളിക്കര എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16532 PALLIKKARA CENTRAL. L.P SCHOOL പള്ളിക്കര സെൻട്രൽ എൽ.പി.സ്കൂൾ
16533 PALLIKKUNI M.L.P SCHOOL പള്ളിക്കുനി എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16534 PALUR L.P SCHOOL പാലൂർ എൽ.പി.സ്കൂൾ
16535 PAMBIRIKUNNU.L.P SCHOOL പാമ്പിരികുന്ന് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16536 PAYYOLI M.L.P SCHOOL പയ്യോളി എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16537 PAYYOLI SOUTH M.L.P SCHOOL പയ്യോളി സൗത്ത് എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16538 PURAKKAD M.L.P SCHOOL പുറക്കാട് എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16539 PURAKKAD NORTH L.P SCHOOL പുറക്കാട് നോർത്ത് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16540 PURAKKAD SOUTH L.P SCHOOL പുറക്കാട് സൗത്ത് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16541 PURAKKAL PARAKKAD G.L.P SCHOOL പുറക്കൽ പാറക്കാട് ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16542 THIKKODI M.L.P SCHOOL തിക്കോടി എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16543 THRIKKOTUR WEST G.L.P SCHOOLL തൃക്കോട്ടൂർ വെസ്റ്റ് ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16544 THURAYUR A.L.P SCHOOL തുറയൂർ എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16545 THURAYUR G.W.L.P SCHOOL തുറയൂർ ജി.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16546 VANMUKAM ELAMPILAD M. L.P SCHOOL വൻമുകം എളമ്പിലാട് എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16547 VEERAVANCHERY L.P SCHOOL വീരവഞ്ചേരി എൽ.പി.സ്കൂൾ
16548 VENNAROT L.P SCHOOL വെണ്ണാറോട് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16549 VILAYATTUR ELAMPILAD L.P SCHOOL വിളയാട്ടൂർ എളമ്പിലാട് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16550 VILAYATTUR G.L.P.SCHOOL വിളയാട്ടൂർ ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16551 AVALA KUTTOTH L.P SCHOOL ആവള കൂട്ടോത്ത് എൽ.പി.സ്കൂൾ
16552 MELADI G.F.L.P SCHOOL മേലടി ജി.എഫ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ
16577 GOVT. MLP SCHOOL AVALA ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ആവള
16578 GOVT WELFARE LP SCHOOL AYANIKKAD ജി.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അയനിക്കാട്
അൺ എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
16086 EVER GREEN PUBILC SCHOOL MUYIPPOTH എവർഗ്രീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മുയിപ്പോത്ത്
16579 Sacred Heart U P School Payyoli സേക്രഡ് ഹാർട്ട് യു.പി.സ്കൂൾ പയ്യോളി
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോഴിക്കോട്/എഇഒ_മേലടി&oldid=1914094" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്