സഹായം Reading Problems? Click here

തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക്/കോട്ടയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക്
കോട്ടയം ജില്ല - ഒന്നാംസ്ഥാനം
കോട്ടയം ജില്ല - രണ്ടാം സ്ഥാനം
കോട്ടയം ജില്ല - മൂന്നാം സ്ഥാനം


ജില്ലാതലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫോട്ടോകൾ


തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് - ചിത്രശാല
തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് - അപ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ -പട്ടിക
ക്രമനമ്പർ ജില്ല അപ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ (925) സ്കൂൾ ഉപയോക്തൃനാമം
1 കോട്ടയം File:BS21 KTM 18096 1.jpg 18096 33236
2 കോട്ടയം File:BS21 KTM 18096 2.jpg 18096 33236
3 കോട്ടയം File:BS21 KTM 18096 3.jpg 18096 33236
4 കോട്ടയം File:BS21 KTM 18096 4.jpg 18096 33236
5 കോട്ടയം File:BS21 KTM 18096 5.jpg 18096 33236
6 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31035 1.jpg 31035 31035
7 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31035 2.jpg 31035 31035
8 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31035 3.jpg 31035 31035
9 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31035 4.jpg 31035 31035
10 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31035 5.jpg 31035 31035
11 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31037 1.jpg 31037 Stpaulsghs
12 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31037 2.jpg 31037 Stpaulsghs
13 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31037 3.jpg 31037 Stpaulsghs
14 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31037 4.jpg 31037 Stpaulsghs
15 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31037 5.jpg 31037 Stpaulsghs
16 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31038 1.jpg 31038 Nsskidangoor
17 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31038 2.jpg 31038 Nsskidangoor
18 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31038 3.jpg 31038 Nsskidangoor
19 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31038 4.jpg 31038 Nsskidangoor
20 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31038 5.jpg 31038 Nsskidangoor
21 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31039 1.jpg 31039 Kidangoor stmarys hss
22 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31039 2.jpg 31039 Kidangoor stmarys hss
23 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31039 3.jpg 31039 Kidangoor stmarys hss
24 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31039 4.jpg 31039 Kidangoor stmarys hss
25 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31039 5.jpg 31039 Kidangoor stmarys hss
26 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31040 4.jpg 31040 Holycross
27 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31040 5.jpg 31040 Holycross
28 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31042 1.jpg 31042 Punnathura
29 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31042 1.png 31042 Punnathura
30 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31042 2.jpg 31042 Punnathura
31 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31042 3.jpg 31042 Punnathura
32 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31042 4.jpg 31042 Punnathura
33 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31042 5.jpg 31042 Punnathura
34 കോട്ടയം File:BS21 KTM 31043 1.jpg 31043