സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< Ssk18:കലോത്സവം(Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതര ഇനങ്ങൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
HomeDetailsസ്റ്റേജിതര ഇനങ്ങൾResultLocationകലോത്സവം വർഷങ്ങളിലൂടെകലോത്സവം 17

വരയും വർണ്ണവും

601 - Chithra Rachana-Pencil (HS General)

602 - Chithra Rachana - Water Colour(HS General)

603 - Chithra Rachana - Oil Colour(HS General)

604 - Cartoon (HS General)

901 - Chithra Rachana-Pencil (HSS General)

902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)

903 - Chithra Rachana - Oil Colour(HSS General)

904 - Cartoon (HSS General)

905 - Collage (HSS General)

രചനകൾ

643 - Upanyasam - Malayalam (HS General)

644 - Upanyasam - English (HS General)

645 - Upanyasam - Hindi (HS General)

646 - Upanyasam - Urdu (HS General)

692 - Kavitharachana - English (HS General)

693 - Kavitharachana - Tamil (HS General)

702 - Arabic Kadha Rachana (Arabic Kalolsavam)

802 - Katha Rachana (Sanskrit)

944 - Upanyasam - Malayalam (HSS General)

945 - Upanyasam - English (HSS General)

946 - Upanyasam - Arabic (HSS General)

947 - Upanyasam - Sanskrit (HSS General)

949 - Upanyasam - Urdu (HSS General)

950 - Katharachana - Malayalam (HSS General)

953 - Arabic Kadha Rachana (HSS General)

954 - Katharachana-Sanskrit (HSS General)

956 - Kavitharachana - Malayalam (HSS General)

957 - Kavitharachana - English (HSS General)

959 - Kavitharachana-Arabic (HSS General)

960 - Kavitharachana - Sanskrit (HSS General)

961 - Kavitharachana - Urdu (HSS General)