സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/എണ്ണഛായം(എച്ച്.എസ്)/മറ്റുള്ളവ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിഷയം : കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം

Ssk18-603-15.jpg
VEDHA S POOKAT,
10, Providence Girls H. S. S (Kozhikode)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018