സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ഉർദു ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Fileicon-pdf.png
ABDULLA ANSARI,
10, KADAVATHUR VHSS (Kannur)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-646-14.pdf
Fileicon-pdf.png
AMINA .N,
9, M S M H S S Kayamkulam (Alappuzha)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Sks18-646-11.pdf
Fileicon-pdf.png
ASLAHA P A,
10, S S M H S AZHICODE (Thrissur)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Sks18-646-10.pdf
Fileicon-pdf.png
AZHAR MAHMOOD,
10, Markaz HSS Karanthur (Kozhikode)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-646-3.pdf
Fileicon-pdf.png
FATHIMA AMRIN.V.ABDULLA,
10, Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad (Ernakulam)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-646-5.pdf
Fileicon-pdf.png
FATHIMA IRSHAD,
10, Muslim Girls HSS Erattupetta (Kottayam)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-646-6.pdf
Fileicon-pdf.png
FATHIMATH SAJINA P,
10, I. H. S. S. Ajanur (Kasaragod)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Sks18-646-12.pdf
Fileicon-pdf.png
MOHAMMAD ZISHAAN,
10, B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur (Malappuram)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-646-2.pdf
Fileicon-pdf.png
MUHAMMED YASEEN,
10, Chemanthoor HS Punalur (Kollam)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-646-1.pdf
Fileicon-pdf.png
SHIBILA BASHEER.T,
10, G. H. S. Karakurissi (Palakkad)
HS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Sks18-646-13.pdf