സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Ssk18 902-8.JPG
ABIRAMI SUNIL,
12, Govt. H. S.S Perumbavoor (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-12.JPG
ANUPAMA P.L,
11, M. E. S. H. S. S. Ponnani (Malappuram)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-5.JPG
IRFAN ALI K K,
12, St.Joseph`s HSS Thalassery (Kannur)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-6.JPG
JEROME K JOHNSON,
11, Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara (Kollam)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-9.JPG
JYOJITH.S,
12, Govt H.S.S Konni (Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-1.JPG
SARATH LAKSHMAN T S,
12, G. H. S. S. Villadam (Thrissur)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018

|

Ssk18 902-13.JPG
NAVYASREE.B,
12, Govt. Sanskrit HSS Vatakara (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018