സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/എണ്ണഛായം(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിഷയം : കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം

Ssk18-603-1.jpg
SREEHARI K S,
10, G V H S S Mananthavady (Wayanad)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-9.jpg
AKSHARA A REMESH,
10, St. Mary`s A.I.G.H.S. Fortcochin (Ernakulam)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-13.jpg
ANJIMA.S.M,
9, ILAHIYA HSS KAPPAD (Kozhikode)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-8.jpg
ANOOP.P,
10, B. S. S. H. S. S. Kollengode (Palakkad)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-4.jpg
ATHUL S RAJ,
10, M.D.S.H.S.S. Kottayam (Kottayam)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-5.jpg
FIDAL T,
9, C.H.M.H.S.S.Elayavoor (Kannur)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-10.jpg
HEMANTH T S,
10, St Thomas H. S. S. Thope (Thrissur)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-7.jpg
ADITHYA RAJAN,
10, Carmel Academy H S S Alappuzha (Alappuzha)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018