സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/കൊളാഷ്(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Ssk18-905-8.jpg
AJITH R. NAIR,
12, St. John The Baptist's HSS Nedumkunnam (Kottayam)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-905-11.jpg
ALICE MARIA CHUNGATH,
12, S. H. C. G. H. S. S. Thrissur
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
SSK18-905-Hss3.jpg
ANWAYA V DEV,
12, G.V.H.S.S MEPPAYUR (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
SSK18-905-Hss10.jpg
HARI GOVIND,
12, S C H S S Payyampally (Wayanad)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
SSK18-905-Hss15.jpg
JIKKY .P.SAMUEL,
11, S.M.H.S.S Kottara (Kollam)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
SSK18-905-Hss2.jpg
SHAMBHU DEV .M,
12, N S Boys H S S Mannar (Alappuzha)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
SSK18-905-Hss7.jpg
VANDANA S,
12, Holy Family H. S. S. Rajapuram(Kasaragod)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-905-4.jpg
KRISHNA PRASANTH,
12, H. S. S. Chalavara (Palakkad)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018