സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Fileicon-pdf.png
AISWARYA JAYAPRAKASH,
10, ST. JOSEPH`S H S MATHILAKAM (Thrissur)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-644-2.pdf
Fileicon-pdf.png
ANAGHA.A,
9, B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur (Palakkad)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-644-16.pdf
Fileicon-pdf.png
GOKULDEV D.R,
9, Govt. V. H. S. S. Kottukal (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-644-3.pdf
Fileicon-pdf.png
LINSU THERES GINO,
10, St. Little Teresa`s H S Vazhakkulam (Ernakulam)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-644-10.pdf


Fileicon-pdf.png
MALAVIKA R,
10, N. S. S. H. S. S. Kunnamthanam (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-644-8.pdf
Fileicon-pdf.png
MUHAMMED YASEEN V,
10, G H S S Moolankave (Wayanad)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-644-7.pdf
Fileicon-pdf.png
NANDANA .S.SUDHEER,
10, GGHSS BALUSSERY (Kozhikode)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-644-6.pdf