സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സംസ്കൃതം കവിതാരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Fileicon-pdf.png
ANANYA KRISHNA A.,
11, Govt. H. S.S Perumbavoor (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-14.pdf
Fileicon-pdf.png
ASHLY GOPI,
11, St.Mary`s Girl`s H S S Pala (Kottayam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-10.pdf
Fileicon-pdf.png
KAVYASREE S,
11, Parippally A S H S S (Kollam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-6.pdf
Fileicon-pdf.png
LAKSHMI CHANDANA P S,
12, St. Joseph`s H. S. S Pavaratty (Thrissur)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-12.pdf
Fileicon-pdf.png
NIHARIKA P V,
12, NANMINDA HSS NANMINDA (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-8.pdf
Fileicon-pdf.png
SAVITHRIDEVI P S,
11, G. H. S. S. Koduvayur (Palakkad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-7.pdf
Fileicon-pdf.png
VISMAYA KARTHIK P,
12, GHSS KUNHIMANGALAM (Kannur)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-4.pdf