സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിഷയം : സമൂഹത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം

Fileicon-pdf.png
ANET GEORGE,
12, S C H S S Payyampally (Wayanad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-8.pdf
Fileicon-pdf.png
ATHIRA T J,
11, ST. MARY`S H S S IRINJALAKUDA (Thrissur)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-9.pdf
Fileicon-pdf.png
AYANA M V,
12, A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri (Kannur)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947B-11.pdf
Fileicon-pdf.png
DIYA DAS K,
12, RECGVHSS Chathamangalam (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947B-12.pdf
Fileicon-pdf.png
LAKSHMI PRIYA VIJAYAN,
11, Durga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-15.pdf
Fileicon-pdf.png
M L SANDHRA,
11, Parippally A S H S S (Kollam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-5.pdf
Fileicon-pdf.png
MEGHA VASUDEV,
12, Padanilam H S S Nooranad (Alappuzha)
HSS വിഭാഗം {{{ഐറ്റം}}}
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-3.pdf
[[Category:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018ൽ HSS വിഭാഗം {{{ഐറ്റം}}} ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ]][[Category: HSS വിഭാഗം {{{ഐറ്റം}}} ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ]][[Category:{{{ഐറ്റം}}}]]
Fileicon-pdf.png
MONISHA.M,
11, B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur (Palakkad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-7.pdf
Fileicon-pdf.png
NAVYA ANTONY,
12, S. N. H. S. S. Nankicity (Idukki)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-1.pdf
Fileicon-pdf.png
SIDHI VINAYAKA M MALLYA,
12, St. Sebastian`s H.S.S. Palluruthy (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947B-13.pdf
Fileicon-pdf.png
SNEHA A K,
12, G. H. S. S. Cheemeni (Kasaragod)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947B-10.pdf
Fileicon-pdf.png
SURYA SUNIL,
12, RRV GHSS Kilimanoor (Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947B-14.pdf
Fileicon-pdf.png
THASLEEMA SHAJAHAN,
12, ST. DOMINIC'S HSS Kanjirapally (Kottayam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-6.pdf