സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ഉർദു കവിതാരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Fileicon-pdf.png
ABANA P S,
11, Muslim Girls HSS Erattupetta (Kottayam)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-28.pdf
Fileicon-pdf.png
ABDUL RAHMAN NASEEF C R,
12, C.J. H.S.S. Chemnad (Kasaragod)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-22.pdf
Fileicon-pdf.png
ABEENA.S,
11, M S M H S S Kayamkulam (Alappuzha)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-19.pdf
Fileicon-pdf.png
BIBIN BABU,
12, Chathannoor N S S H S S (Kollam)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-20.pdf
Fileicon-pdf.png
FARSANA K.S,
11, Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-18.pdf
Fileicon-pdf.png
HAIFA ILHAM. K.N,
11, M M H S S Thalassery (Kannur)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-29.pdf
Fileicon-pdf.png
HISANA ABBAS P,
11, Aleemul Islam H. S. S Padoor (Thrissur)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-26.pdf
Fileicon-pdf.png
MOHAMMED FAYIS T.K,
12, D U H S S Thootha (Malappuram)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-23.pdf
Fileicon-pdf.png
MUHAMMED MUHSIN,
12, Govt. Model HSS For Boys Attingal (Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-25.pdf
Fileicon-pdf.png
MUHAMMED RIZWAN,
12, MKH MMO HSS Manassery (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-24.pdf
Fileicon-pdf.png
RAHANA SHERIN,
11, G M H S S Cheeral (Wayanad)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-17.pdf
Fileicon-pdf.png
THAHSINA V,
12, G. H. S. Karakurissi (Palakkad)
HSS വിഭാഗം ഉർദു കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-961-21.pdf