സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Ssk18 902-3.JPG
AJAY SHYAM,
11, St. Thomas H S Nadavayal (Wayanad)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-14.JPG
AKSHAY PRANAV K,
12, G. H. S. S. Hosdurg (Kasaragod)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-4.JPG
AMALJITH REMESHEN,
12, St. Paul`s H S Veliyanad (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-16.JPG
ANAMIKA.K.S,
12, H. S. Mundur (Palakkad)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-7.JPG
ANANDHU SABU,
12, Govt. Tribal H S S Murikkattukudy (Idukki)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-15.JPG
ANUPAMA ANAND,
12, TD HSS Thuravoor (Alappuzha)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 902-11.JPG
HARSHAN HARIDAS,
11, CKM HSS Koruthodu (Kottayam)
HSS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018