സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/മലയാളം കഥാരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Fileicon-pdf.png
AMASS S SEKHAR,
12, G.V.H.S.S Muttara (Kollam)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-21.pdf
Fileicon-pdf.png
ARYA P V,
12, Govt. H.S.S For Boys Adoor(Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-29.pdf
Fileicon-pdf.png
ATHIRA SURESH,
11, Fathima Matha Girls H S S Koompanpara (Idukki)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-22.pdf
Fileicon-pdf.png
JAPA VIJAYAN,
12, GHSS KALLACHI (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-19.pdf
Fileicon-pdf.png
MALAVIKA B R,
12, G. H. S. S. Periye(Kasaragod)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-17.pdf