സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ഉർദു ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Fileicon-pdf.png
ABDUL RAHMAN NASEEF C R,
12, C.J. H.S.S. Chemnad (Kasaragod)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-16.pdf
Fileicon-pdf.png
AISHAMOL K S,
12, Muslim Girls HSS Erattupetta (Kottayam)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-9.pdf
Fileicon-pdf.png
ANSHIDA JASMIN,
11, W O V H S S Muttil (Wayanad)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-6.pdf
Fileicon-pdf.png
ARSHINA HARIS,
11, RAJEEVGANDHI MEMORIAL HSS MOKERI (Kannur)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-1.pdf
Fileicon-pdf.png
FARHANA PAREED,
12, Aleemul Islam H. S. S Padoor (Thrissur)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-17.pdf
Fileicon-pdf.png
FARSANA K.S,
11, Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-8.pdf
Fileicon-pdf.png
FATHIMA NASRI.K,
12, G.G.H.S.S. Malappuram (Malappuram)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-13.pdf
Fileicon-pdf.png
LUBINA .TK,
12, M. E. S. H. S. S Mannarkkad (Palakkad)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-5.pdf
Fileicon-pdf.png
LUTHFIYA R RAFEEQ,
11, H. F. C. G. H. S. Thrissur (Thrissur)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-12.pdf
Fileicon-pdf.png
MUHAMMED SUFIYAN,
12, MKH MMO HSS Manassery (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-14.pdf
Fileicon-pdf.png
SHYMA SHAJI,
11, Govt HSS Yeroor (Kollam)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-10.pdf
Fileicon-pdf.png
SIHAS.A,
11, M S M H S S Kayamkulam (Alappuzha)
HSS വിഭാഗം ഉർദു ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-949-15.pdf