സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Fileicon-pdf.png
ANASOOYA C SUDHAN,
10, Jai Rani E.M.H.S.S Thodupuzha (Idukki)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-692-13.pdf
Fileicon-pdf.png
AZMIN A,
10, M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad (Palakkad)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-692-7.pdf
Fileicon-pdf.png
CHANDANA K.K,
9, H. S Chentrappinni (Thrissur)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-692-5.pdf
Fileicon-pdf.png
FATHIMA MARIYAM A,
9, Gem Know Model H S S Melvettor (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-692-1.pdf
Fileicon-pdf.png
NADHA NAFEESA K.S,
10, Sree Narayana H. S. S. North Paravoor (Ernakulam)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-692-4.pdf
Fileicon-pdf.png
NAJA FATHIMA,
9, G.V.H.S.S MEPPAYUR (Kozhikode)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-692-9.pdf
Fileicon-pdf.png
SHAIMA SHERIN,
10, N. E. M. H. S. S. Chemmad (Malappuram)
HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-692-8.pdf