സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/കവിതാരചന മലയാളം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിഷയം :

Fileicon-pdf.png
DEVIKA SREEJITH,
12, GBVHSS MADAYI (Kannur)
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-956-27.pdf
Fileicon-pdf.png
LAKSHMI PRIYA C S,
12, GHSS KOKKALLUR (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-956-19.pdf
Fileicon-pdf.png
NANCY BABU,
12, Govt. H. S. S. Kunchithanny(Idukki) )
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-956-22.pdf
Fileicon-pdf.png
NIDHARSH RAJ,
12, G. H. S. S. Athavanad(Malappuram)
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-956-24.pdf
Fileicon-pdf.png
THWAHIRA SHIRIN A,
11, T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam (Palakkad)
HSS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-956-23.pdf