സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സംസ്കൃതം കവിതാരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Fileicon-pdf.png
AMALA UNNIKRISHNAN,
12, SNHSS Sreekandeswram (Alappuzha)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-3.pdf
Fileicon-pdf.png
ANET GEORGE,
12, S C H S S Payyampally (Wayanad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-11.pdf
Fileicon-pdf.png
APARNA P A,
11, P. C. N. G. H. S. S. Mookkuthala (Malappuram)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-1.pdf
Fileicon-pdf.png
BURNETT ROSE DICKENS,
12, H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer (Kasaragod)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-9.pdf
Fileicon-pdf.png
LEKSHMI.R.MOHAN,
11, Govt. Girls H. S. S. Cottonhill (Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-13.pdf
Fileicon-pdf.png
MEDHA VISWANATH,
11, M K N M H S Kumaramangalam (Idukki)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-5.pdf
Fileicon-pdf.png
NITHIYA K,
12, S.C H.SS Ranny (Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-960-2.pdf