സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സംസ്കൃതം കഥാരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിഷയം : വിശ്വാസം

Fileicon-pdf.png
AISWARYA K,
12, G. H. S. S. Vellinezhi (Palakkad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-9.pdf
Fileicon-pdf.png
AJITH K S,
12, GHSS Pookkottumpadam (Malappuram)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-11.pdf
Fileicon-pdf.png
ANU MOHAN.S.,
12, L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam (Palakkad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-15.pdf
Fileicon-pdf.png
ARYA N K,
12, GOVT. HSS NARIKUNI (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-13.pdf
Fileicon-pdf.png
ASWATHI HARIDAS,
11, ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM (Kottayam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-4.pdf
Fileicon-pdf.png
ASWATHY ANILKUMAR,
12, Elampalloor S N S M H S (Kollam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-10.pdf
Fileicon-pdf.png
ASWATHY M,
12, S H C G H S S CHALAKUDY (Thrissur)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-1.pdf
Fileicon-pdf.png
GADHAMOL K.A,
12, H.S.S Valayanchirangara (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-8.pdf
Fileicon-pdf.png
M A ADITHYA GOPINATH,
11, Chinmaya Vidyalayam Vazhuthacaud (Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-7.pdf
Fileicon-pdf.png
MALAVIKA K,
11, KKV MEMMORIAL PANOOR HSS (Kannur)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-6.pdf
Fileicon-pdf.png
MANJUNATH K,
11, G V H S S Mananthavady (Wayanad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-3.pdf
Fileicon-pdf.png
SRUTHI SABU,
12, S. N. H. S. S. Nankicity (Idukki)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-14.pdf
Fileicon-pdf.png
SUNITHA SURESH,
12, Govt. H.S.S. for Girls Adoor (Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-954-5.pdf