സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/മറ്റുള്ളവ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിഷയം : സമൂഹത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം

Fileicon-pdf.png
ADHITHYA M JYOTHI,
12, GHSS KAYANNA (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-16.pdf