സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിഷയം : സമൂഹത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം

Fileicon-pdf.png
KAVYA T,
12, C. B. H. S. S. Vallikkunnu (Malappuram)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-4.pdf
Fileicon-pdf.png
SREETHU KUNJUMON,
11, Balikamadom H. S. S.Thirumoolapuram (Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-947-2.pdf