സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/തമിഴ് കവിതാരചന (എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Fileicon-pdf.png
ABHINAYA T,
8, Govt HSS Anchal West (Kollam)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-12.pdf
Fileicon-pdf.png
ASHALA FARVEEN,
8, SVVHSS Palemad (Malappuram)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-14.pdf
Fileicon-pdf.png
FASEENA KOUSER KB,
10, S K H S MATTATHUR (Thrissur)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-2.pdf
Fileicon-pdf.png
GEETHU M,
10, St. Thomas H.S.S Keezhillam (Ernakulam)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-11.pdf
Fileicon-pdf.png
JUSMINA KALEEL,
8, KUTTAMBOOR HS (Kozhikode)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-4.pdf
Fileicon-pdf.png
KALISWARY. P,
10, Mt. Carmel H.S.S. Kottayam (Kottayam)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-13.pdf
Fileicon-pdf.png
MANJU LAKSHMAN,
9, M. M. A. H. S. Maramon (Pathanamthitta)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-7.pdf
Fileicon-pdf.png
SANJEEV KUMAR P B,
10, Durga H. S. S. Kanhangad (Kasaragod)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-6.pdf
Fileicon-pdf.png
SARANYA G,
10, Govt Girl`s HSS Cherthala (Alappuzha)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-10.pdf
Fileicon-pdf.png
SUDHARSAN K,
8, G.U.P.S.Kajanapara (Idukki)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-8.pdf
Fileicon-pdf.png
THEERTHA SURESH,
10, NAMHSS PERINGATHUR (Kannur)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-5.pdf
Fileicon-pdf.png
UMAMAHESWARI N,
9, G H S S Meppadi (Wayanad)
എച്ച്.എസ് വിഭാഗം തമിഴ് കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-693-1.pdf