സഹായം Reading Problems? Click here


തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ കിളിമാനൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽആറ്റിങ്ങൽകിളിമാനൂർനെടുമങ്ങാട്പാലോട്വർക്കല
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code Name in Malayalam school_name Category
42444 എസ്. എൻ. വി. യു. പി. എസ്സ്. കാട്ടുപുതുശ്ശേരി SNV UPS KATTUPUTHUSERY Aided
42443 ഗുരുദേവ് യു. പി. എസ്സ് ദർശ്ശനാവട്ടം GURUDEV UPS DARSANAVATTOM Aided
42445 ബി വി യു പി എസ്സ് നാവായിക്കുളം BVUPS Navaikulam Aided
42446 എം എം യു പി എസ്സ് പേരൂർ MMUPS Peroor Aided
42447 എസ്സ് എൻ യു പി എസ്സ് തേവലക്കാട് SNUPS Thevalakkad Aided
42450 യു പി എസ്സ് അടയമൺ UPS Adayamon Aided
42451 ആർ എം യു പി എസ്സ് കല്ലറക്കോണം R M UPS Kallarakkonam Aided
42452 സ്പെഷ്യൽ യു പി എസ്സ് കിളിമാനൂർ Special UPS Kilimanoor Aided
42453 സി എൻ പി എസ്സ് യു പി എസ്സ് മടവൂർ CNPS UPS Madavoor Aided
42455 എസ്സ് എൻ വി യു പി എസ്സ് പുളിമാത്ത് SNV UPS Pulimath Aided
42456 യു പി എസ്സ് പുളിമാത്ത് UPS Pulimath Aided
42457 എസ്സ് വി യു പി എസ്സ് പുലിയൂർക്കോണം SVUPS Puliyoorkonam Aided
42458 എസ്സ് കെ വി യു പി എസ്സ് പുല്ലയിൽ SKV UPS Pullayil Aided
42459 പി വി യു പി എസ്സ് പുതുമംഗലം PVUPS Puthumangalam Aided
42460 എം ജി യു പി എസ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് MGUPS Thottakkad Aided
42461 വി യു പി. എസ്സ് വെള്ളല്ലൂർ VUPS Vellalloor Aided
42439 ഗവ യു പി എസ്സ് വഞ്ചിയൂർ Govt. UPS Vanchiyoor Government
42440 ഗവ ഠൗൺ യു പി എസ്സ് കിളിമാനൂർ Govt. Town UPS Kilimanoor Government
42441 ഗവ യു പി എസ്സ് പേരൂർ വടശ്ശേരി Govt. UPS Peroor Vadassery Government
42454 പ‍‍ഞ്ചായത്ത് യു പി എസ്സ് മഞ്ഞപ്പാറ Panchayat. UPS Manjappara Government
42448 നളന്ദ പബ്ളിക്ക് സ്ക്കൂൾ വെട്ടിയറ Nalanda Public School Vettiyara Unaided Recognised
42449 റോസ്സ് ഡെൽ ഇ എം സ്ക്കൂൾ കല്ലംബലം RoseDale EM School Kallambalam Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
42424 എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്സ് അരിവാരിക്കുഴി LM LPS Arivarikuzhy Aided
42425 പി. വി. എൽ. പി. എസ്സ് കൈലാസംക്കുന്ന് PVLPS Kailasamkunnu Aided
42426 എം.എൽ. പി. എസ്സ് മടന്തപ്പച്ച MLPS Madanthapacha Aided
42427 കെ.സി.എം.എൽ. പി.എസ്സ്. നാവായിക്കുളം KCM LPS Navaikulam Aided
42428 എസ്സ്. എൻ. വി. എൽ. പി. എസ്സ് നാവായിക്കുളം SNV LPS Navaikulam Aided
42429 എം.എൽ. പി. എസ്. ഞാറയിൽക്കോണം MLPS Njarayilkonam Aided
42430 ഡി. വി.എൽ. പി. എസ്സ്. പൈവേലി DVLPS Paiveli Aided
42431 എം. ജി. എം.എൽ. പി. എസ്സ് പറകുന്ന് MGM LPS Parakunnu Aided
42432 ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്സ്. പാവല്ല DVLPS Pavalla Aided
42433 എസ്സ്. വി. എൽ. പി. എസ്സ്. തൊളിക്കുഴി SVLPS Tholikuzhy Aided
42434 എൽ. എം.എൽ. പി. എസ്സ്. മേൽ പൊരുന്തമൺ LMLPS Melporunthamon Aided
42401 ഗവ. എൽ. പി .എസ്സ്. അടയമൺ Govt. LPS Adayamon Government
42402 ഗവ. എൽ. പി .എസ്സ്. കട്ടപ്പറമ്പ് Govt LPS Kattapparambu Government
42403 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കിളിമാനൂർ Govt LPS Kilimanoor Government
42404 ഗവ. വി. വി .എൽ. പി. എസ്സ്. കിളിമാനൂർ Govt. VV LPS Kilimanoor Government
42405 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കിഴക്കനേല Govt. LPS Kizhakkanela Government
42406 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കുറ്റിമൂട് Govt. LPS Kuttimoodu Government
42407 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ Govt. LPS Madavoor Government
42408 ഗവ. സി. എൻ. പി. എസ്സ്. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ Govt. CNPS LPS Madavoor Government
42409 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മൂതല Govt. LPS Moothala Government
42410 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നഗരൂർ Govt. VS LPS Nagaroor Government
42411 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം Govt. LPS Navaikulam Government
42412 ഗവ. എം. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം Govt MLPS Navaikulam Government
42413 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പകൽക്കുറി Govt. LPS Pakalkuri Government
42414 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പനപ്പാംക്കുന്ന് Govt. LPS Panappamkunnu Government
42415 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പാപ്പാല Govt. LPS Pappala Government
42416 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പേടികുളം Govt. LPS Pedikulam Government
42417 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുളിമാത്ത് Govt. LPS Pulimath Government
42418 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുലിയൂർക്കോണം Govt. LPS Puliyoorkonam Government
42419 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പുല്ലയിൽ Govt. LPS Pullayil Government
42420 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പുതുമംഗലം Govt. LPS Puthumangalam Government
42421 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.തോട്ടയ്ക്കാട് Govt. LPS Thottakkad Government
42422 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. വൈള്ളല്ലൂർ Govt. LPS Vellalloor Government
42423 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. വെട്ടിയറ Govt. LPS Vettiyara Government
42435 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.ആരൂർ Govt. LPS Aroor Government
42436 ഗവ.എം. എൽ. പി. എസ്സ്.കുടവൂർ Govt MLPS Kudavoor Government
42437 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മേവർക്കൽ Govt. LPS Mevarkal Government
42438 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പറക്കുളം Govt. LPS Parakkulam Government
42464 എൈഡിയൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഞാറയിൽക്കോണം Ideal English school Njarayilkonam Unaided Recognised
42465 ശിശുവിഹാർ ഇ എം സ്കൂൾ കിളിമാനൂർ SISUVIHAR EM School, Kilimanoor Unaided Recognised
==