സഹായം Reading Problems? Click here


തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ കിളിമാനൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽആറ്റിങ്ങൽകിളിമാനൂർനെടുമങ്ങാട്പാലോട്വർക്കല
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
വർഗം
42439 Govt. UPS Vanchiyoor ഗവ യു പി എസ്സ് വഞ്ചിയൂർ Government
42440 Govt. Town UPS Kilimanoor ഗവ ഠൗൺ യു പി എസ്സ് കിളിമാനൂർ Government
42441 Govt. UPS Peroor Vadassery ഗവ യു പി എസ്സ് പേരൂർ വടശ്ശേരി Government
42454 Panchayat. UPS Manjappara പ‍‍ഞ്ചായത്ത് യു പി എസ്സ് മഞ്ഞപ്പാറ Government
42444 SNV UPS KATTUPUTHUSERY എസ്. എൻ. വി. യു. പി. എസ്സ്. കാട്ടുപുതുശ്ശേരി Aided
42443 GURUDEV UPS DARSANAVATTOM ഗുരുദേവ് യു. പി. എസ്സ് ദർശ്ശനാവട്ടം Aided
42445 BVUPS Navaikulam ബി വി യു പി എസ്സ് നാവായിക്കുളം Aided
42446 MMUPS Peroor എം എം യു പി എസ്സ് പേരൂർ Aided
42447 SNUPS Thevalakkad എസ്സ് എൻ യു പി എസ്സ് തേവലക്കാട് Aided
42450 UPS Adayamon യു പി എസ്സ് അടയമൺ Aided
42451 R M UPS Kallarakkonam ആർ എം യു പി എസ്സ് കല്ലറക്കോണം Aided
42452 Special UPS Kilimanoor സ്പെഷ്യൽ യു പി എസ്സ് കിളിമാനൂർ Aided
42453 CNPS UPS Madavoor സി എൻ പി എസ്സ് യു പി എസ്സ് മടവൂർ Aided
42455 SNV UPS Pulimath എസ്സ് എൻ വി യു പി എസ്സ് പുളിമാത്ത് Aided
42456 UPS Pulimath യു പി എസ്സ് പുളിമാത്ത് Aided
42457 SVUPS Puliyoorkonam എസ്സ് വി യു പി എസ്സ് പുലിയൂർക്കോണം Aided
42458 SKV UPS Pullayil എസ്സ് കെ വി യു പി എസ്സ് പുല്ലയിൽ Aided
42459 PVUPS Puthumangalam പി വി യു പി എസ്സ് പുതുമംഗലം Aided
42460 MGUPS Thottakkad എം ജി യു പി എസ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് Aided
42461 VUPS Vellalloor വി യു പി. എസ്സ് വെള്ളല്ലൂർ Aided
42448 Nalanda Public School Vettiyara നളന്ദ പബ്ളിക്ക് സ്ക്കൂൾ വെട്ടിയറ Unaided Recognised
42449 RoseDale EM School Kallambalam റോസ്സ് ഡെൽ ഇ എം സ്ക്കൂൾ കല്ലംബലം Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
വർഗം
42401 Govt. LPS Adayamon ഗവ. എൽ. പി .എസ്സ്. അടയമൺ Government
42402 Govt LPS Kattapparambu ഗവ. എൽ. പി .എസ്സ്. കട്ടപ്പറമ്പ് Government
42403 Govt LPS Kilimanoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കിളിമാനൂർ Government
42404 Govt. VV LPS Kilimanoor ഗവ. വി. വി .എൽ. പി. എസ്സ്. കിളിമാനൂർ Government
42405 Govt. LPS Kizhakkanela ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കിഴക്കനേല Government
42406 Govt. LPS Kuttimoodu ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കുറ്റിമൂട് Government
42407 Govt. LPS Madavoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ Government
42408 Govt. CNPS LPS Madavoor ഗവ. സി. എൻ. പി. എസ്സ്. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ Government
42409 Govt. LPS Moothala ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മൂതല Government
42410 Govt. VS LPS Nagaroor ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നഗരൂർ Government
42411 Govt. LPS Navaikulam ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം Government
42412 Govt MLPS Navaikulam ഗവ. എം. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം Government
42413 Govt. LPS Pakalkuri ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പകൽക്കുറി Government
42414 Govt. LPS Panappamkunnu ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പനപ്പാംക്കുന്ന് Government
42415 Govt. LPS Pappala ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പാപ്പാല Government
42416 Govt. LPS Pedikulam ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പേടികുളം Government
42417 Govt. LPS Pulimath ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുളിമാത്ത് Government
42418 Govt. LPS Puliyoorkonam ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുലിയൂർക്കോണം Government
42419 Govt. LPS Pullayil ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പുല്ലയിൽ Government
42420 Govt. LPS Puthumangalam ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പുതുമംഗലം Government
42421 Govt. LPS Thottakkad ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.തോട്ടയ്ക്കാട് Government
42422 Govt. LPS Vellalloor ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. വൈള്ളല്ലൂർ Government
42423 Govt. LPS Vettiyara ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. വെട്ടിയറ Government
42435 Govt. LPS Aroor ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.ആരൂർ Government
42436 Govt MLPS Kudavoor ഗവ.എം. എൽ. പി. എസ്സ്.കുടവൂർ Government
42437 Govt. LPS Mevarkal ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മേവർക്കൽ Government
42438 Govt. LPS Parakkulam ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പറക്കുളം Government
42424 LM LPS Arivarikuzhy എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്സ് അരിവാരിക്കുഴി Aided
42425 PVLPS Kailasamkunnu പി. വി. എൽ. പി. എസ്സ് കൈലാസംക്കുന്ന് Aided
42426 MLPS Madanthapacha എം.എൽ. പി. എസ്സ് മടന്തപ്പച്ച Aided
42427 KCM LPS Navaikulam കെ.സി.എം.എൽ. പി.എസ്സ്. നാവായിക്കുളം Aided
42428 SNV LPS Navaikulam എസ്സ്. എൻ. വി. എൽ. പി. എസ്സ് നാവായിക്കുളം Aided
42429 MLPS Njarayilkonam എം.എൽ. പി. എസ്. ഞാറയിൽക്കോണം Aided
42430 DVLPS Paiveli ഡി. വി.എൽ. പി. എസ്സ്. പൈവേലി Aided
42431 MGM LPS Parakunnu എം. ജി. എം.എൽ. പി. എസ്സ് പറകുന്ന് Aided
42432 DVLPS Pavalla ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്സ്. പാവല്ല Aided
42433 SVLPS Tholikuzhy എസ്സ്. വി. എൽ. പി. എസ്സ്. തൊളിക്കുഴി Aided
42434 LMLPS Melporunthamon എൽ. എം.എൽ. പി. എസ്സ്. മേൽ പൊരുന്തമൺ Aided
42464 Ideal English school Njarayilkonam എൈഡിയൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഞാറയിൽക്കോണം Unaided Recognised
42465 SISUVIHAR EM School, Kilimanoor ശിശുവിഹാർ ഇ എം സ്കൂൾ കിളിമാനൂർ Unaided Recognised