സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽആറ്റിങ്ങൽകിളിമാനൂർനെടുമങ്ങാട്പാലോട്വർക്കല
ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

വിദ്യാലയങ്ങൾ

സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര
ഗവൺമെൻറ് . റ്റി. എച്ച്.എസ്. മീനാങ്കൽ
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട്
ജി.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. ആറ്റിങ്ങൽ
ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംകോട്
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് ഇളമ്പ
പി.എൻ.എം.ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് . കൂന്തല്ലൂർ
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്.കാപ്പിൽ
ഗവൺമെൻറ്, എസ്.എൻ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. മിതൃമല
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് മിതൃമല
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. നാവായിക്കുളം
ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഞെക്കാട്
ഗവൺമെൻറ് .വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. നെടുമങ്ങാട്
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ
ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട്
ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട്
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പകൽക്കുറി
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട്
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വക്കം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന്
ജി.എം.എച്ച്.എസ്. നടയറ
ഗവൺമെന്റ്. മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വർക്കല
ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിതുര
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ആനപ്പാറ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തൊളിക്കോട്
വി.കെ.കാണി ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പനയ്ക്കോട്
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടൂർ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. തട്ടത്തുമല
ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരകുളം
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ചെരുന്നിയൂർ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. നാഗരുർ
ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് അഴൂർ
ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കൊടുവഴന്നൂർ
ഗവൺമെൻറ്, റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഇടിഞ്ഞാർ
ഗവൺമെൻറ്, ടെക്നിക്കൽ.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട്
ജി.എച്ച്.എസ്. പോങ്ങനാട്
ജി.എച്ച്.എസ്. അയിലം
ജി.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർക്കോണം
ജി.എച്ച്.എസ്. ജവഹർകോളനി
ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറ്റച്ചൽ
എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട്
പി.എച്ച്.എം.കെ.എച്ച്.എസ്. പനവൂർ
എസ്.സി.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ്
എസ്.എസ് .വി.ജി എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ്
എം.ആർ.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ
എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ
സെൻറ്. ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചുതെങ്ങ്
ആർ.ആർ.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ
എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. നന്നിയോട്
ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇലവട്ടം
എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട്
എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം
എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ
എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉഴമലയ്ക്കൽ
എസ്.എൻ.വി.എസ്.എച്ച്.എസ്. നെടുങ്ങണ്ട
എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. മടവൂർ
വി.എച്ച്.എസ്. കരവാരം
ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല
മുളമന വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ആനാകുടി.
ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം
ആർ.ആർ.വി.ഗേൾസ് .എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ
ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല
ജനത എച്ച് എസ് തേംമ്പാമൂട്
എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.പനയറ
എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർ
അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
നവഭാരത് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ
സി.എസ്.ഐ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ
എൽ.എഫ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇടവ
മണറുൽഹുദ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട്
ദർശന എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുമങ്ങാട്
വികാസ് ഭവൻ എച്ച്.എസ്. മിത്രനികേതൻ
എസ്.എസ്.എം.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. മുടപുറം
വിദ്യാധിരാജ ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ
ക്രസൻറ് എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട്
കെ.റ്റി.സി.റ്റി ഇ.എം.എച്ച്.എസ് കടുവയിൽ
ജെം നോ മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ് ‍വെട്ടൂർ
എസ്.എച്ച്.സി.എച്ച്.എസ്. അഞ്ചുതെങ്ങ്
എസ്.എൻ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. ശാരദഗിരി വർക്കല
അമലഗിരി ബഥനി വിദ്യാലയ കുളപ്പട
ഡെയിൽ വ്യൂ എച്ച്.എസ്. പുനലാൽ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_ആറ്റിങ്ങൽ&oldid=1397848" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്