തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ വർക്കല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ ആറ്റിങ്ങൽആറ്റിങ്ങൽകിളിമാനൂർനെടുമങ്ങാട്പാലോട്വർക്കല

അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ

അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
42246 H H T M U P S Palachira എച്ച്.എച്ച്.ടി.എം.യു.പി.എസ് പാലച്ചിറ Aided
42247 Prabodhini U P S Vakkom പ്രബോധിനി യു.പി.എസ് വക്കം‍‍ Aided
42248 L V U P S Venkulam എൽ.വി .യു.പി.എസ് വെൺകുളം Aided
42249 A M U P S Ayiror എ.എം.യൂ.പി.എസ്‌ ,അയിരൂർ Aided
42250 U P S Elakamon യൂ.പി.എസ്. ഇലകമൺ Aided
42251 St.Sebastian`s U P S Mudiacode സെന്റ്സെബാസ്റ്റ്യൻ.യു.പി.എസ്,മുടിയക്കോട് Aided
42252 St.Thomas U P S Ayiroor സെന്റ് തോമസ് യു .പി.എസ് അയിരൂർ Aided
42253 R K M U P S Muthana ആർ.കെ.എം.യു.പി.എസ്,മുത്താന Aided
42254 H V U P S Kurakkanni എച്ച്.വി.യു.പി.എസ്, കുരയ്ക്കണ്ണി Aided
42255 A M T T I Vilabhagam എ.എം.റ്റി.റ്റി.ഐ, വിളബ്ഭാഗം Aided
42270 Light to the blind, varkala ലൈറ്റ് റ്റു ബ്ലൈന്റ്, വർക്കല Aided
42243 G U P S Ayiroor ഗവ.യു.പി.എസ്സ് അയിരൂർ Government
42244 G M U P S Edava ജി.എം.യു.പി.എസ്.ഇടവ Government
42245 G U P S Nilakkamukku ജി യു പി എസ് നിലയ്ക്കാമുക്ക് Government

ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ

ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
42229 S H C L P S Anchuthengu എസ്.എച്ച്.സി.എൽ.പി.എസ്.അ‍ഞ്ചുതെങ്ങ്. Aided
42230 S N V L P S Chemmaruthy എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മരുതി. Aided
42231 S R V L P S Kadakkavoor എസ്.ആർ.വി.എൽ.പി.എസ്. കടയ്കാവൂർ Aided
42233 St.Alloysius L P S Mampally സെന്റ് അലോഷ്യസ്.എൽപി.എസ്.മാമ്പള്ളി Aided
42234 L M S L P S Vakkom എൽ.എം.എസ്എൽപി.എസ്.വക്കം Aided
42235 L P S Vencode എൽപി.എസ്, വേങ്കോട് Aided
42236 Mt.Carmel L P S Vennicode മൗണ്ട്കാർമൽ എൽപി.എസ്, വെന്നികോട് Aided
42237 M L P S Vettoor Elappil എം.എൽ.പി.എസ്, ഇളപ്പിൽ, വെട്ടൂർ Aided
42238 L M L P S Karippuram എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം Aided
42239 A M L P S Kovoor എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കോവൂർ Aided
42240 M V L P S Manthara എം.വി.എൽപി.എസ്. മാന്തറ Aided
42241 L M S L P S Varkala എൽ.എം.എസ്.എൽപി.എസ്. വർക്കല Aided
42201 G B B L P S Anchuthengu ജി.ബി.ബി. എൽ.പി.എസ്,അഞ്ചുതെങ്ങ് Government
42202 G L P S Cherunniyoor ജി.എൽ.പി.എസ്,ചെറുന്നിയൂർ Government
42203 G M L P S Palachira ജി.എം.എൽ.പി.എസ്, പാലച്ചിറ Government
42204 G M P L P S Elakamon ജി.എം.എൽ.പി.എസ്,ഇലകമൺ Government
42205 G Central L P S Elakamon ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ്,ഇലകമൺ Government
42206 G L P S Hariharapuram ജി.എൽ.പി.എസ്.ഹരിഹരപുരം Government
42207 G L P S Chilakkoor Panayil ജി.എൽ.പി.എസ്.ചിലക്കൂർ പണയിൽ, വർക്കല Government
42208 G L P S Kappil ജി.എൽ.പി.എസ്.കാപ്പിൽ Government
42209 G A M L P S Kayikkara ജി.എം എൽ.പി.എസ്,കായിക്കര Government
42210 G L P B S Kurakkanni ജി.എൽ.പി.ബി.എസ്. കുരക്കണ്ണി, വർക്കല Government
42211 G L P G S Kurakkanni ജി.എൽ.പി.ജി.എസ്.കുരയ്ക്കണ്ണി Government
42212 G L P S Muthana ജി.എൽ.പി.എസ്. മുത്താന Government
42214 G M L P S Odetty ജി.എം.എൽ.പി.എസ്, ഒടേറ്റി Government
42215 G L P S Panayara ജിഎൽ.പി.എസ്,പനയറ Government
42216 G W L P S Poika ജി..ഡബ്ലു.എൽ.പി.എസ്.പൊയ്ക Government
42217 G L P S Sreenivasapuram ജി.എൽ.പി.എസ്.ശ്രീനിവാസപൂരം Government
42218 K G G L P S Thannimoodu കെ.ജി.ജി.എൽ.പി.എസ് താന്നിമൂട് Government
42219 G New L P S Vakkom ന്യൂ എൽ.പി.എസ്.വക്കം Government
42220 G L P B S Vakkom ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.ബി.എസ്.വക്കം Government
42221 G L P S Valayantakuzhy ജി.എൽ.പി.എസ് വലയന്റകുഴി Government
42222 G M V L P S Varkala ജി.എം.വി. എൽ.പി.എസ് വർക്കല Government
42223 G L P G S Varkala ജി എൽ പി ജി എസ് വർക്കല Government
42224 G L P S Venkulam ജി.എൽ.പി.എസ്. വെൺകുളം Government
42225 G L P S Vilabhagom ജി.എൽ.പി.എസ്.വിളഭാഗം Government
42226 G W L P S Kayalppuram ജി. ഡബ്ലിയു. എൽ. പി. എസ്. കായൽപ്പുറം Government
42227 M M M G L P S Nedunganda എം.എം.എം.ജി.എൽ.പി.എസ് നെടുങ്ങണ്ട Government
42228 G M L P S Chilakkoor ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. ചിലക്കൂർ, വർക്കല Government
42232 G L P S Karunnilacode ജി.എൽ.പി.എസ് കരുനിലക്കോട് Government
42242 G L P G S Vakkom ജി എൽ പി ജി എസ് വക്കം Government
42256 Jyothis Trinity School,Kovur,Varkala ജ്യോതിസ് ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ,കോവൂർ,,വർക്കല Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ_വർക്കല&oldid=2109147" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്