സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കൊട്ടാരക്കര/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School Page (മലയാളം)
1 39012 Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് & വി.എച്ച്.എസ്സ് ഫോർ ബോയ്സ് കൊട്ടാരക്കര
2 39014 Govt. H .S .S Sadanandapuram ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരം
3 39018 Govt. V .H .S And H .S. for Girls Kottarakara ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് & വി.എച്ച്.എസ്സ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊട്ടാരക്കര
4 39043 Govt. Model H.S.S Vettikavala ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് . വെട്ടിക്കവല
5 39080 Govt H .S Chakkuvarakkal ജി.എച്ച്.എസ്. ചക്കുവരയ്ക്കൽ
6 39259 Govt H.S Thalachira ജി.എച്ച്.എസ്. തലച്ചിറ
8 39008 G.H.S.S Thevannoor ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ
9 39021 G.V.H.S.S Muttara ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .മുട്ടറ
10 39027 G.H.S.S Kuzhimathicad ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട്
11 39029 G.H.S Pooyappally ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് . പൂയപ്പള്ളി
12 39052 G.H.S.S Vakkanadu ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട്
13 39013 GOVT P.V.H.S PERUMKULAM ഗവ. പി.വി.എച്ച്.എസ്സ് പെരുംകുളം
14 39023 G.V.H.S.S KULAKKADA ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് കുളക്കട
15 39035 G.H.S.S PUTHUR ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പുത്തൂർ
16 39038 G.H.S.S PATTAZHY ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പട്ടാഴി
17 39001 GOVT.H.S.S WEST KALLADA ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് വെസ്റ്റ് കല്ലട
18 39004 GOVT.H.S.S SASTHAMCOTTA ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശാസ്താംകോട്ട
19 39005 GOVT.H.S.S SOORANADU ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട്
20 39046 GOVT.H.S.S PORUVAZHY ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പോരുവഴി

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name Type
1 39009 A. E. P. M .H. S.S Irumpanangadu എ.ഇ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ഇരുമ്പനങ്ങാട്
2 39010 V. S. V .H. S. S. Ezhukone വി.എസ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എഴുകോൺ
3 39016 St.Mary`s H.S.S Kizhakkekara സെന്റ്.മേരീസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,കിഴക്കേക്കര
4 39017 St. Gregorios H .S .S Kottarakara സെന്റ്.ഗ്രിഗോറിയസ്.എച്ച്.എസ്സ്.കൊട്ടാരക്കര
5 39019 S.K.V.V.H.S.S Thrikkannamangal എസ്സ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്സ് തൃക്കണ്ണമംഗൽ
6 39022 V.M .H .S Kottarakara വി.എം.എച്ച്.എസ്സ് അമ്പലപ്പുറം
7 39025 H .S Kuzhikkalidavaka എച്ച്.എസ്സ്. കുഴിക്കലിടവക
8 39026 K .S.M..V.H.S.S Edavattom കെ.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഇടവട്ടം
9 39036 K .N .N.M .V .H .S. S Pavithreswaram കെ.എൻ.എൻ.എം വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പവിത്രേശ്വരം
10 39044 M. A. M .H .S Chengamanadu എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചെങ്ങമനാട്
11 39045 High School Kottavattom എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടവട്ടം
11 39042 R.V.V.H.S.S.S. VALOKOM ആർ.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വാളകം
12 39050 M. T. H. S for Girls Pulamon എം.റ്റി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,പുലമൺ
13 39053 E. V. H. S .S Neduvathoor ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. നെടുവത്തൂർ
14 39055 M. T. H. S Kundara എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്, കുണ്ടറ
15 50023 CSI VHS AND HSS FOR THE DEAF ,VALAKOM സി.എസ്.ഐ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സ്. ഫോർ ഡഫ് വാളകം
16 39006 K.P.M.H.S.S Cheriyavelinalloor കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂർ
17 39007 H.S Arkannoor എച്ച്.എസ്സ്. അർക്കന്നൂർ
18 39011 S.N.G.S.H.S Kadaikode എസ്സ്.എൻ.ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് കടയ്ക്കോട്
19 39020 K.R.G.P..M.V.H.S &H.S.S Odanavattom കെ.ആർ‍‍‍.ജി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓടനാവട്ടം
20 39028 T.E.M.V.H.S.S Mylode റ്റി.ഇ.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് മൈലോട്
21 39030 S.M.H.S.S Kottara എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊട്ടറ
22 39031 St.Thomas.H.S Punnakode സെന്റ്. തോമസ്.എച്ച്.എസ്സ്.പുന്നക്കോട്
23 39040 M.T.H.S Valakom എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്,വാളകം
24 39041 St.John`sV.H.S.S Ummannoor സെന്റ്.ജോൺസ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,ഉമ്മന്നൂർ
25 39051 St.George`s V.H.S.S Chowalloor സെന്റ്.ജോർജ്ജ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, ചൊവ്വള്ളൂർ
26 39054 T.V.T.M.H.S Veliyam റ്റി.വി.റ്റി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വെളിയം
27 39024 D.V.N.S.S.H.S.S POOVATTOOR കെ.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഇടവട്ടം
28 39032 D.V.H.S.S THALAVOOR ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്.തലവൂർ
29 39033 I.G.M.V.H.S.S MANJAKKALA ഐ.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. മഞ്ഞക്കാല
30 39034 S.V.V.H.S.S THAMARAKKUDY എസ്സ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് താമരക്കുടി
31 39037 D.V.H.S MYLOM ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്. മൈലം
32 39039 M.T.D.M. H.S MALOOR എം.റ്റി.ഡി.എം.എച്ച്.എസ്സ്, മാലൂർ
33 39048 S.V.M.M.H.S.S VENDAR എസ്സ്.വി.എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വെണ്ടാർ
34 39002 DR.C.T.E.M. R.H.S.S SASTHAMCOTTA ഡോ.സി.റ്റി.ഇ.എം.ആർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ശാസ്താംകോട്ട
35 39003 J.M.H.S SASTHAMCOTTA ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് .ശാസ്താംകോട്ട
36 39047 V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള
37 39049 S.M.H.S. PATHARAM എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം
38 39057 J.J.H.S AMBALATHUMBHAGOM ജെ.ജെ.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അമ്പലത്തുംഭാഗം
39 39058 KARUVAMALA H.S. IVERUKALA എച്ച്.എസ്സ്.കരുവാമല
40 39060 K.R.K.P.M. B.H.S .KADAMPANADU കെ.ആർ‍‍‍.കെ.പി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കടമ്പനാട്
41 39061 VIVEKANANDA HS FOR GIRLS KADAMPANADU വിവേകാനന്ദ എച്ച്.എസ്സ്. ഫോർ ഗേൾസ് കടമ്പനാട്
42 39062 H.S MANNADY എച്ച്.എസ്.മണ്ണടി

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name Type
1 39015 S .D .A .H .S. Karickom എസ്.ഡി.എ.എച്ച് എസ് കരിക്കം
2 39056 St.John`s H.S Karuvelil സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് കാരുവേലിൽ
3 39063 Little Flower H.S Thrippilazhikom ലിറ്റിൽഫ്ളവർഎച്ച് എസ് തൃപ്പിലഴികം
4 39059 B.M.M.C.S.P.M.H.S SASTHAMCOTTA ബിഷപ്പ് എം.എം.എച്ച് എസ് ശാസ്താംകോട്ട