സഹായം Reading Problems? Click here


വയനാട്/എഇഒ മാനന്തവാടി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വയനാട്ഡിഇഒ വയനാട്എഇഒ വൈത്തിരിഎഇഒ സുൽത്താൻ ബത്തേരിഎഇഒ മാനന്തവാടികൈറ്റ് ജില്ലാ ഓഫീസ്
മാനന്തവാടി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് പേര് ഭരണവിഭാഗം
15401 ജി എൽ പി എസ് പള്ളിക്കൽ ഗവൺമെന്റ്
15402 എസ് പി എൽ പി എസ് പുതിയിടംകുന്ന് എയ്ഡഡ്
15403 പി ആർ എം എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കടവ് എയ്ഡഡ്
15404 ജി എൽ പി എസ് ചെമ്പിലോട് ഗവൺമെന്റ്
15405 എസ് ജെ എൽ പി എസ് പിലാക്കാവ് എയ്ഡഡ്
15406 നാഷണൽ എൽ പി എസ് ഒഴക്കോടി എയ്ഡഡ്
15407 ചിറക്കര എസ്റ്റേറ്റ് എൽ പി എസ് അംഗീകൃതം
15408 ജി എൽ പി എസ് കുറക്കൻമൂല ഗവൺമെന്റ്
15409 ജി എൽ പി എസ് പനമരം ഗവൺമെന്റ്
15410 ജി എൽ പി എസ് കുപ്പത്തോട് ഗവൺമെന്റ്
15411 സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് അരിഞ്ചേർമല എയ്ഡഡ്
15412 ജി എൽ പി എസ് പാലുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ്
15413 ജി എൽ പി എസ് പൊറൂർ ഗവൺമെന്റ്
15414 ജി എൽ പി എസ് മക്കിമല ഗവൺമെന്റ്
15415 ജി എൽ പി എസ് കൈതക്കൊല്ലി ഗവൺമെന്റ്
15416 നിർമ്മല എൽ പി എസ് ആലാറ്റിൽ എയ്ഡഡ്
15417 ജയ്ഹിന്ദ് എൽ പി എസ് വാളാട് എയ്ഡഡ്
15418 എ എൽ പി എസ് വാളാട് എയ്ഡഡ്
15419 എസ് എസ് എൽ പി എസ് പൊറൂർ എയ്ഡഡ്
15420 എ എൽ പി എസ് വെൺമണി എയ്ഡഡ്
15421 കുസുമഗിരി എൽ പി എസ് പുതിയെടം എയ്ഡഡ്
15423 ജി എൽ പി എസ് ഉദയഗിരി ഗവൺമെന്റ്
15424 ജി എൽ പി എസ് കാരച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ്
15425 ജി എൽ പി എസ് പാൽവെളിച്ചം ഗവൺമെന്റ്
15426 ജി എൽ പി എസ് അരണപ്പാറ ഗവൺമെന്റ്
15427 ജി എൽ പി എസ് എടയൂർകുന്ന് ഗവൺമെന്റ്
15430 ജി എൽ പി എസ് പനവല്ലി ഗവൺമെന്റ്
15431 അസ്സീസി എൽ പി എസ് ചെലൂർ എയ്ഡഡ്
15432 സി എ എൽ പി എസ് തോൽപ്പെട്ടി എയ്ഡഡ്
15433 ജി എൽ പി എസ് ചേകാടി ഗവൺമെന്റ്
15435 ജി എൽ പി എസ് കോറോം ഗവൺമെന്റ്
15436 ജി എൽ പി എസ് പുതുശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ്
15437 ജി എൽ പി എസ് കരിമ്പിൽ ഗവൺമെന്റ്
15438 ജി എൽ പി എസ് മക്കിയാട് ഗവൺമെന്റ്
15439 ജി എൽ പി എസ് കെല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ്
15440 ജി എൽ പി എസ് പാലിയാണ ഗവൺമെന്റ്
15441 ജി എൽ പി എസ് പുളിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ്
15442 ജി എൽ പി എസ് മൊതക്കര ഗവൺമെന്റ്
15443 ജി എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരിമല ഗവൺമെന്റ്
15444 ജി എൽ പി എസ് പീച്ചങ്കോട് ഗവൺമെന്റ്
15445 ജി എൽ പി എസ് പുലിക്കാട് ഗവൺമെന്റ്
15446 ജി എൽ പി എസ് ക​​ണ്ടത്തുവയൽ ഗവൺമെന്റ്
15447 ജി എൽ പി എസ് പയിങ്ങാട്ടിരി ഗവൺമെന്റ്
15448 എ എൽ പി എസ് കണിയാരം എയ്ഡഡ്
15449 എൻ എ എൽ പി എസ് എടവക എയ്ഡഡ്
15450 എൻ എൽ പി എസ് കമ്മന എയ്ഡഡ്
15451 ജി എൽ പി എസ് കൈതക്കൽ ഗവൺമെന്റ്
15452 ജി എൽ പി എസ് വിളമ്പുകണ്ടം ഗവൺമെന്റ്
15453 എസ് എൻ എം എൽ പി എസ് വരയാൽ എയ്ഡഡ്
15454 എ എൽ പി എസ് കോക്കടവിൽ എയ്ഡഡ്
15455 എ എൽ പി എസ് ചെറുകര എയ്ഡഡ്
15466 എൽ എഫ് ഇ എം എൽ പി എസ് മാനന്തവാടി അംഗീകൃതം
15484 സെന്റ് മാർട്ടിൻസ് എൽ പി എസ് ഒണ്ടയങ്ങാടി എയ്ഡഡ്
15485 എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ മാനന്തവാടി അംഗീകൃതം
15487 സെന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ചേരൂർ അംഗീകൃതം
15488 സെന്റ് മേരീസ് ബഥനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പോരൂർ അംഗീകൃതം
15509 ക്രസന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ പനമരം എയ്ഡഡ്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് പേര് ഭരണവിഭാഗം
15428 എസ് യു പി എസ് തിരുനെല്ലി എയ്ഡഡ്
15429 ഡി സി എം യു പി എസ് തിരുനെല്ലി എയ്ഡഡ്
15434 ജി യു പി എസ് കുഞ്ഞോം ഗവൺമെന്റ്
15456 എ യു പി എസ് ദ്വാരക എയ്ഡഡ്
15457 സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു പി എസ് കല്ലോടി എയ്ഡഡ്
15458 എ എൻ എം യു പി എസ് എടവക എയ്ഡഡ്
15459 ഗവ. ട്രൈബൽ യു പി എസ് വാളേരി ഗവൺമെന്റ്
15460 എസ് ജെ ടി ടി ഐ മാനന്തവാടി എയ്ഡഡ്
15461 ജി യു പി എസ് മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ്
15462 എൽ എഫ് യു പി എസ് മാനന്തവാടി എയ്ഡഡ്
15463 എൻ എം യു പി എസ് വള്ളിയൂർക്കാവ് എയ്ഡഡ്
15464 ആർ സി യു പി എസ് പള്ളിക്കുന്ന് എയ്ഡഡ്
15465 ജി എം യു പി എസ് അഞ്ചുകുന്ന് എയ്ഡഡ്
15467 ജി യു പി എസ് പേരിയ ഗവൺമെന്റ്
15468 ജി യു പി എസ് തലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ്
15469 സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് തവിഞ്ഞാൽ എയ്ഡഡ്
15470 സർവോദയം യു പി എസ് പോരൂർ എ‌യ്ഡഡ്
15472 ജി യു പി എസ് തോൽപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ്
15473 ജി യു പി എസ് ബാവലി ഗവൺമെന്റ്
15474 ജി യു പി എസ് തേറ്റമല ഗവൺമെന്റ്
15475 എ യു പി എസ് വഞ്ഞോട് എയ്ഡഡ്
15476 എ യു പി എസ് കുഞ്ഞോം എയ്ഡഡ്
15477 ജി യു പി എസ് കരിങ്ങാരി ഗവൺമെന്റ്
15478 ജി യു പി എസ് വാരാമ്പറ്റ ഗവൺമെന്റ്
15479 ജി യു പി എസ് തരുവണ ഗവൺമെന്റ്
15480 ജി യു പി എസ് വെള്ളമുണ്ട ഗവൺമെന്റ്
15481 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എസ് കൊമ്മയാട് എയ്ഡഡ്
15482 എ യു പി എസ് വെള്ളമുണ്ട എയ്ഡഡ്
15483 ജി യു പി എസ് നല്ലൂർനാട് ഗവൺമെന്റ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=വയനാട്/എഇഒ_മാനന്തവാടി&oldid=1050793" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്