സഹായം Reading Problems? Click here

വയനാട്/എഇഒ സുൽത്താൻ ബത്തേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വയനാട്ഡിഇഒ വയനാട്എഇഒ വൈത്തിരിഎഇഒ സുൽത്താൻ ബത്തേരിഎഇഒ മാനന്തവാടികൈറ്റ് ജില്ലാ ഓഫീസ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് ഭരണവിഭാഗം
15301 ജി എൽ പി എസ് കല്ലുപാടി ഗവൺമെന്റ്
15302 ജി എൽ പി എസ് കാര്യമ്പാടി ഗവൺമെന്റ്
15303 ജി എൽ പി എസ് മാണ്ടാട് ഗവൺമെന്റ്
15304 സെന്റ് ജോർജ് എൽ പി എസ് കൊളവയൽ എയ്ഡഡ്
15305 ഡബ്ല്യു ഒ എൽ പി എസ് പറളിക്കുന്ന് എയ്ഡഡ്
15306 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എ എൽ പി എസ് വാഴവറ്റ എയ്ഡഡ്
15307 ജി എൽ പി എസ് എടപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ്
15308 ജി എൽ പി എസ് അമ്പലവയൽ ഗവൺമെന്റ്
15309 ജി എൽ പി എസ് ആണ്ടൂർ ഗവൺമെന്റ്
15310 ജി എൽ പി എസ് ചീങ്ങവല്ലം ഗവൺമെന്റ്
15311 ജി എൽ പി എസ് ചീങ്ങേരി ഗവൺമെന്റ്
15312 ജി എൽ പി എസ് കടൽമാട് ഗവൺമെന്റ്
15313 ജി എൽ പി എസ് പുറ്റാട് ഗവൺമെന്റ്
15314 ജി എൽ പി എസ് അപ്പാട് ഗവൺമെന്റ്
15315 ജി എൽ പി എസ് ചണ്ണാലി ഗവൺമെന്റ്
15316 ജി എൽ പി എസ് മീനങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ്
15317 എസ് എ എൽ പി എസ് ഗോഖലെ നഗർ എയ്ഡഡ്
15318 ജി എൽ പി എസ് സി സി ഭൂദാനം ഗവൺമെന്റ്
15319 ജി എൽ പി എസ് കൊളവല്ലി ഗവൺമെന്റ്
15320 ജി എൽ പി എസ് പാക്കം ഗവൺമെന്റ്
15321 ജി എൽ പി എസ് മരക്കടവ് ഗവൺമെന്റ്
15323 ജി എൽ പി എസ് ചണ്ണോത്ത്കൊല്ലി ഗവൺമെന്റ്
15324 ജി എൽ പി എസ് അമ്പുകുത്തി ഗവൺമെന്റ്
15325 ജി എൽ പി എസ് ചെറുമാട് ഗവൺമെന്റ്
15326 ജി എൽ പി എസ് ചുള്ളിയോട് ഗവൺമെന്റ്
15327 ജി എൽ പി എസ് കുന്താണി ഗവൺമെന്റ്
15328 ജി എൽ പി എസ് മാളിക ഗവൺമെന്റ്
15329 ജി എൽ പി എസ് നമ്പ്യാർകുന്ന് ഗവൺമെന്റ്
15330 സെന്റ് തോമസ് എ എൽ പി എസ് പുത്തൻകുന്ന് എയ്ഡഡ്
15331 ജി എൽ പി എസ് എടക്കൽ ഗവൺമെന്റ്
15333 മരിയനാട് എ എൽ പി എസ് പാമ്പ്ര എയ്ഡഡ്
15334 എസ് എൻ എ എൽ പി എസ് നാരായണപുരം എയ്ഡഡ്
15337 ജി എൽ പി എസ് കക്കടംകുന്ന് ഗവൺമെന്റ്
15338 ജി എൽ പി എസ് ചേഗാടി ഗവൺമെന്റ്
15339 ദേവമാതാ എൽ പി എസ് ആടിക്കൊല്ലി എയ്ഡഡ്
15340 എസ് എൻ എ എൽ പി എസ് കല്ലുവയൽ എയ്ഡഡ്
15341 എസ് എൻ എ എൽ പി എസ് കാപ്പിസെറ്റ് എയ്ഡഡ്
15342 വിജയ എ എൽ പി എസ് പുൽപ്പള്ളി എയ്ഡഡ്
15343 ജി എൽ പി എസ് മുണ്ടക്കുറ്റിക്കുന്ന് ഗവൺമെന്റ്
15344 ജി എൽ പി എസ് പഴുപ്പത്തൂർ‍ ഗവൺമെന്റ്
15345 ജി എൽ പി എസ് പൂമല ഗവൺമെന്റ്
15346 ജി എൽ പി എസ് കൈപ്പഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ്
15347 ജി എൽ പി എസ് ചെട്ട്യാലത്തൂർ ഗവൺമെന്റ്
15348 ജി എൽ പി എസ് മുത്തങ്ങ ഗവൺമെന്റ്
15349 ശ്രീജയ എ എൽ പി എസ് നൂൽപ്പുഴ എയ്ഡഡ്
15350 എ എൽ പി എസ് നായ്‌ക്കട്ടി എയ്ഡഡ്
15351 എൻ പി എ എൽ പി എസ് വടക്കനാട് ഗവൺമെന്റ്
15352 ജി എൽ പി എസ് കല്ലുമുക്ക് ഗവൺമെന്റ്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് ഭരണവിഭാഗം
15354 ഡബ്ല്യൂ ഒ യു പി എസ് മുട്ടിൽ എയ്ഡഡ്
15355 എ യു പി എസ് വാഴവറ്റ എയ്ഡഡ്
15356 ജി യു പി എസ് കാരച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ്
15358 സെന്റ് മേരീസ് യു പി എസ് ചീങ്ങേരി എയ്ഡഡ്
15359 എസ്‌പി ആന്റ് എസ്‌പി ഇ യു പി എസ് മീനങ്ങാടി അംഗീകൃതം
15360 ജി യു പി എസ് കൊളഗപ്പാറ ഗവൺമെന്റ്
15361 എ എൻ എം യു പി എസ് ഗോഖലെ നഗർ എയ്ഡഡ്
15362 എൻ എ യു പി എസ് മാനികാവ് എയ്ഡഡ്
15363 ഉദയ ജി യു പി എസ് ശശിമല ഗവൺമെന്റ്
15365 സെന്റ് മേരീസ് യു പി എസ് കബനിഗിരി എയ്ഡഡ്
15366 സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് മുള്ളൻകൊല്ലി എയ്ഡഡ്
15367 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എസ് പാടിച്ചിറ എയ്ഡഡ്
15368 ജി യു പി എസ് കല്ലിൻകര ഗവൺമെന്റ്
15369 മാർ ബസേലിയസ് യു പി എസ് കോളിയാടി എയ്ഡഡ്
15370 യു പി എസ് ചീരാൽ എയ്ഡഡ്
15371 സെന്റ് ആന്റണീസ് യു പി എസ് പഴൂർ എയ്ഡഡ്
15373 ജി യു പി എസ് പൂതാടി ഗവൺമെന്റ്
15374 എ യു പി എസ് അരിമുള എയ്ഡഡ്
15375 കൃഷ്ണവിലാസ് എ യു പി എസ് കോളേരി എയ്ഡഡ്
15376 എ യു പി എസ് വരദൂർ എയ്ഡഡ്
15377 സെന്റ് ജോർജ് യു പി എസ് പുൽപ്പള്ളി എയ്ഡഡ്
15380 അസംപ്ഷൻ യു പി എസ് ബത്തേരി എയ്ഡഡ്
15399 ശാന്തി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചീരാൽ അംഗീകൃതം