തൃശ്ശൂർ/എഇഒ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ തൃശ്ശൂർചേർപ്പ്തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ്തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
22677 ST. MARY`S H. F. C. U. P. S. AMBAKKAD സെന്റ്. മേരീസ്‍ എച്ച്. എഫ്. സി. യു. പി. എസ്. ആമ്പക്കാട് Aided
22678 N. C. U. P. S. AYYANTHOLE എൻ. സി. യു. പി. എസ്. അയ്യന്തോൾ Aided
22679 ST. GEMMAS C. U. P. S. MANAKODY സെന്റ്. ജെമ്മാസ് സി. യു. പി. എസ്. മനക്കൊടി Aided
22680 ST. IGNATIOUS U. P. S. MANALUR സെന്റ്. ഇഗ്നേഷ്യസ്‍ യു. പി. എസ്. മണലൂർ Aided
22681 ST. THERESAS C. U. P. S. MANALUR സെന്റ്. തെരേസാസ് സി. യു. പി. എസ്. മണലൂർ Aided
22682 A. U. P. S. MANGATTUKARA എ. യു. പി. എസ്. മങ്ങാട്ടുകര Aided
22683 N. V. U. P. S. THRISSUR എൻ. വി. യു. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ Aided
22691 S. R. C. U. P. S. EDAKKALATHUR എസ്. ആർ. സി. യു. പി. എസ്. എടക്കളത്തൂർ Aided
22692 ST. THOMAS U. P. S. KANJANY സെന്റ്. തോമസ് യു. പി. എസ്. കാഞ്ഞാണി Aided
22693 A. N. M. U. P. S. MANITHARA എ. എൻ. എം. യു. പി. എസ്. മണിത്തറ Aided
22694 A. U. P. S. PARAKKAD എ. യു. പി. എസ്. പറക്കാട് Aided
22671 G. U. P. S. ARANATTUKARA ജി. യു. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര Government
22672 G. U. P. S. ARIMPUR ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂർ Government
22673 G. U. P. S. CHOORAKKATTUKARA ജി. യു. പി. എസ്. ചൂരക്കാട്ടുകര Government
22674 G. U. P. S. OLARIKKARA ജി. യു. പി. എസ്. ഒളരിക്കര Government
22675 G. W. U. P. S. PONNORE ജി. ഡബ്ല്യു. യു. പി. എസ്. പോന്നോർ Government
22676 G. U. P. S. VARADIYAM ജി. യു. പി. എസ്. വരടിയം Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
22612 K. G. M. L. P. S. ANTHIKKAD കെ. ജി. എം. എൽ. പി. എസ്. അന്തിക്കാട് Aided
22613 I. J. G. L. P. S. ARANATTUKARA ഐ. ജെ. ജി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര Aided
22614 T. L. P. S. ARANATTUKARA ടി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര Aided
22615 A. L. P. S. ATTORE എ. എൽ. പി. എസ്. ആട്ടോർ Aided
22616 V. V. L. P. S. CHITTILAPPILLY വി. വി. എൽ. പി. എസ്. ചിറ്റിലപ്പിള്ളി Aided
22617 S. M. L. P. S. CHOOLISSERY എസ്. എം. എൽ. പി. എസ്. ചൂലിശ്ശേരി Aided
22618 S. K. V. L. P. S. EDAKKALATHUR എസ്. കെ. വി. എൽ. പി. എസ്. എടക്കളത്തൂർ Aided
22619 V. V. L. P. S. EDAKKULAM വി. വി. എൽ. പി. എസ്. എടക്കുളം Aided
22620 ST. ALOUSIUS L. P. S. ELTHURUTH സെൻറ്. അലോഷ്യസ്‍ എൽ. പി. എസ് എൽതുരുത്ത് Aided
22621 S. H. of MARY`S C. L. P. S. KANDASSANKADAVU എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് Aided
22622 ST. THERESAS C. L. P. S. KANIMANGALAM സെൻറ്. തെരേസാസ് സി. എൽ. പി. എസ് കണിമംഗലം Aided
22623 ST. THOMAS C. G. S. KANJANY സെൻറ്. തോമസ് സി. ജി. എസ് കാ‍ഞ്ഞാണി‌‌‍‌‍ Aided
22624 CHURCH SCHOOL KARAMUCK ചർച്ച് സ്കൂൾ കാരമുക്ക് Aided
22625 S. B. M. L. P. S. KOORKANCHERY എസ്. ബി. എം. എൽ. പി. എസ്. കൂർക്കഞ്ചേരി Aided
22626 S. R. M. L. P. S. KOORKANCHERY എസ്. ആർ. എം. എൽ. പി. എസ്. കൂർക്കഞ്ചേരി Aided
22627 ST. MARY`S C. B. P. S. KOTTEKKAD സെൻറ്. മേരീസ് സി. ബി. പി. എസ് കൊട്ടേക്കാട് Aided
22628 A. L. P. S. MUTTICHUR എ. എൽ. പി. എസ്. മുറ്റിച്ചൂർ Aided
22629 A. V. M. L. P. S. PAMBUR എ. വി. എം. എൽ. പി. എസ്. പാമ്പൂർ Aided
22630 A. P. S. PARAKKAD എ. പി. എസ്. പറക്കാട് Aided
22631 ST. JOHN`S L. P. S. PARAPPUR സെൻറ്. ജോൺസ്‍ എൽ. പി. എസ് പറപ്പൂർ Aided
22632 S. D. V. L. P. S. PERAMANGALAM എസ്. ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്. പേരാമംഗലം Aided
22633 A. L. P. S. PULLU എ. എൽ. പി. എസ്. പുള്ള് Aided
22634 S. R. K. G. V. M. L. P. S. PURANATTUKARA എസ്. ആർ. കെ. ജി. വി. എം. എൽ. പി. എസ്. പുറനാട്ടുകര Aided
22636 D. S. G. L. P. S. PUTHUR ഡി. എസ്. ജി. എൽ. പി. എസ്. പുത്തൂർ Aided
22637 ST. MARY`S L. P. S. PUTTEKKARA സെൻറ്. മേരീസ് എൽ. പി. എസ് പുറ്റേക്കര Aided
22638 C. M. S. L. P. S. THRISSUR സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ Aided
22639 V. B. L. P. S. THRISSUR വി. ബി. എൽ. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ Aided
22640 V. G. L. P. S. THRISSUR വി. ജി. എൽ. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ Aided
22641 A. L. P. S. GURUVIJAYAM VADOOKKARA എ. എൽ. പി. എസ്. ഗുരുവിജയം വടൂക്കര Aided
22642 S. D. S. L. P. S. VELAPPAYA എസ്. ഡി. എസ്. എൽ. പി. എസ്. വെളപ്പായ Aided
22661 S. V. G. L. P. S. CHETTUPUZHA എസ്. വി. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേറ്റുപുഴ Aided
22662 T. F. M. S. ERAVU ടി. എഫ്. എം. എസ്. എറവ് Aided
22663 L. F. L. P. S. PONNORE എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പോന്നോർ Aided
22601 G. L. P. S. ADAT ജി. എൽ. പി. എസ്. അടാട്ട് Government
22602 G. W. L. P. S. ANJUR ജി. ഡബ്ല്യു എൽ. പി. എസ്. അഞ്ഞൂർ Government
22603 G. L. P. S. ANTHIKKAD ജി. എൽ. പി. എസ്. അന്തിക്കാട് Government
22604 G. L. P. S. AYYANTHOLE ജി. എൽ. പി. എസ്. അയ്യന്തോൾ Government
22605 P. J. M. S. G. L. P. S. KANDASSANKADAVU പി. ജെ. എം. എസ്. ജി. എൽ. പി. എസ്. കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് Government
22606 G. L. P. S. KUTTUR ജി. എൽ. പി. എസ്. കുറ്റൂർ Government
22607 G. L. P. S. MANALUR ജി. എൽ. പി. എസ്. മണലൂർ Government
22608 G. L. P. S. MULLUR ജി. എൽ. പി. എസ്. മുള്ളൂർ Government
22609 G. J. B. S. NEDUPUZHA ജി. ജെ. ബി. എസ്. നെടുപുഴ Government
22610 G. L. P. S. PAZHAMUCK ജി. എൽ. പി. എസ്. പഴമുക്ക് Government
22611 G. L. P. S. PUTHENPEEDIKA ജി. എൽ. പി. എസ്. പുത്തൻപീടിക Government
22635 A. P. L. P. S. PUTHURKKARA എ. പി. എൽ. പി. എസ്. പുതൂർക്കര Government
22643 SURAKSHITHA E. M. S. PUNKUNNAM സുരക്ഷിത ഇ. എം. എസ് പൂങ്കുന്നം Unaided Recognised
22644 MARY RANI E. M. S. AMALANAGAR മേരി റാണി ഇ. എം. എസ് അമലനഗർ Unaided Recognised
22645 I. J. C. E. M. L. P. S. ARANATTUKARA ഐ. ജെ. സി. ഇ. എം. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര Unaided Recognised
22647 L. F. E. M. L. P. S. PONNORE എൽ. എഫ്. ഇ. എം. എൽ. പി. എസ്. പോന്നോർ Unaided Recognised