ഡിഇഒ തൃശ്ശൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ തൃശ്ശൂർചേർപ്പ്തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ്തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ്
തൃശ്ശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ

കോഡ്

സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
22027 G. H. S. S. Thanniam ജി എച്ച് എസ് എസ് താന്ന്യം ചേർപ്പ് സർക്കാർ
22074 G. V. H. S. S. Puthur ഗവ വി എച്ച് എസ് പുത്തൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22004 G. V. H. S. S. Cherpu ഗവ എച്ച് എസ് എസ് ചേർപ്പ് ചേർപ്പ് സർക്കാർ
22011 G. H. S. S. MANALUR ജി എച്ച് എസ് എസ് മണലൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് സർക്കാർ
22012 P. J. M. S. G. H. S. S. KANDASSANKADAU പി ജെ.എം.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് സർക്കാർ
22015 C. M. G. H. S. S. KUTTUR സി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറ്റൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് സർക്കാർ
22019 G. V. H. S. S. AYYANTHOLE ഗവ വി എച്ച് എസ് എസ് അയ്യന്തോൾ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് സർക്കാർ
22024 G. N. H. S. S. Kizhuppillikara ഗവ എൻ എച്ച് എസ് എസ് കീഴ്‍പ്പുള്ളിക്കര തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് സർക്കാർ
22026 G. H. S. S. Peringottukara ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പെരിങ്ങോട്ടുകര ചേർപ്പ് സർക്കാർ
22042 G. H. S. S. POONKUNNAM ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പൂങ്കുന്നം തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് സർക്കാർ
22055 G. V. H. S. S. For Girls Thrissur ജി വി എച്ച് എസ് എസ് ഗേൾസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22056 G. M. B. H. S. S. Thrissur ഗവ മോഡൽ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22057 G. H. S. S. Pattikkad ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പട്ടിക്കാട് തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22058 G. H. S. S. Peechi ഗവ എച്ച് എസ് എസ് പീച്ചി തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22059 VYLOPPILLY S M GOVT.V H S S OLLUR ഗവ എച്ച് എസ് എസ് ഒല്ലൂർ ചേർപ്പ് സർക്കാർ
22065 G. H. S. S. Anchery ഗവ എച്ച് എസ് എസ് അഞ്ചേരി ചേർപ്പ് സർക്കാർ
22070 G. H. S. Kannattupadam ഗവ എച്ച് എസ് കന്നാറ്റുപാടം ചേർപ്പ് സർക്കാർ
22081 G. H. S. S. Kattilapoovam ഗവ എച്ച് എസ് എസ് കട്ടിലപ്പൂവം തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22082 G. V. H. S. S. Ramavarmapuram ഗവ വി എച്ച് എസ് എസ് രാമവർമപുരം തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22083 G. H. S. S. Villadam ഗവ എച്ച് എസ് എസ് വില്ലടം തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22067 T P H S S Trikkur ടി പി എസ് എച്ച് എസ് തൃക്കൂർ ചേർപ്പ് സർക്കാർ
22072 A. P. H. S. S Alagappanagar എ പി എച്ച് എസ് അളഗപ്പനഗർ ചേർപ്പ് സർക്കാർ
22501 TECHNICAL HS THRISSUR ഗവ ടെക്കനിക്കൽ എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സർക്കാർ
22052 S. H. C. G. H. S. S. Thrissur എസ് എച്ച് സി ജി എച്ച് എസ് എസ് തൃശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22001 St. Antony' s H. S. S. Ammadam സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് അമ്മാടം ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22002 C. N. N. B. H. S. Cherpu സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22003 C. N. N. G. H. S. Cherpu സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22005 St. Thomas H. S. Vallachira സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് വല്ലച്ചിറ ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22006 St. Xavier' s H. S. Chevoor സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് എച്ച് എസ് ചെവ്വൂർ ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22007 J. P. E. H. S. KOORKANCHERY ജെപി ഇ എച്ച് എസ് കൂർക്കഞ്ചേരി ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22008 S. N. B. H. S. KANIMANGALAM എസ് എൻ ബി എച്ച് എസ് കണിമംഗലം ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22009 S. N. G. H. S. KANIMANGALAM എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കണിമംഗലം ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22010 H. S. ANTHIKAD എച്ച് എസ് അന്തിക്കാട് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22013 S. H. OF MARY'S C. G. H. S. KANDASSANKADAVU എസ് എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് കണ്ടശ്ശാങ്കടവ് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22014 S. N. G. S. H. S. KARAMUCK എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കാരമുക്ക് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22017 I. J. G. H. S. ARANATTUKARA ഐ ജെ ജി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22016 T. H. S. ARANATTUKARA ടി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22018 ST. ANNE'S C. G. H. S. WEST FORT THRISSUR സെന്റ് ആൻസ് എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22021 H. S. ARIMPUR എച്ച് എസ് അരിമ്പൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22051 St Thomas H. S. S. Thope Thrissur സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തോപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22023 Poomala H. S. Poomala പൂമല എച്ച് എസ് പൂമല തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22025 Seraphic C. G. H. S. Peringottukara സെറാഫിക് കോൺവെൻറ് സി ജിഎച്ച് എസ് പെരിങ്ങോട്ടുകര ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22028 S. N. M. H. S. Chazhoor എസ് എൻ എം എച്ച് എസ് ചാഴൂർ ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22029 ST .ANTONY'S H. S. PUTHENPEEDIKA സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് പുത്തൻപീടിക തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22030 S. B. H. S. Kurumpilavu എസ് ബി എച്ച് എസ് കുറുമ്പിലാവ് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22031 ST. ALOYSIUS H. S. ELTHURUTH സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22032 St. Antony' s H. S. Pazhuvil സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് പഴുവിൽ ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22033 L. F. C. G. H. S. OLARIKKARA എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് ഒളരിക്കര തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22034 C. M. S. H. S. S. THRISSUR സി എം എസ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22035 St.Josephs C. G. H. S. S. Thrissur സെന്റ് ജോസഫ്സ് സി ജി എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22036 Chaldean Syrian H. S. S. Thrissur കാൽഡിയൻ സിറിയൻ എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22037 Marthoma Girls H. S. Thrissur മാർതോമ ജി എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22039 M. T. H. S. Chelakkottukara എം ടി എച്ച് എസ് ചേലക്കോട്ടുകര തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22040 V. B. H. S. S. THRISSUR വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22041 V. G. H. S. S. THRISSUR വിവേകോദയം ഗേൾസ് എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22043 V. V. S. H. S. Mannuthy വി വി എസ് എച്ച് എസ് മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22046 St Sebastian's C G H S Nellikkunnu സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് നെല്ലിക്കുന്ന് തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22047 A. K. M. H. S. S. Poochatty എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് പൂച്ചട്ടി തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22048 ST. Augustine H. S. S. Kuttanellur സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ എച്ച് എസ് എസ് കുട്ടനെല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22049 St Clare's C. G. H. S. S Thrissur സെന്റ് ക്ലയേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22050 St Thomas College H. S. S. Thrissur സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22022 St. Thomas H. S. Thiroor സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തിരൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22053 H. F. C. G. H. S. Thrissur എച്ച് എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22054 B C H S Mukkattukara ബി സി എച്ച് എസ് എസ് മുക്കാട്ടുകര തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22061 St. Joseph' s H. S. Avinissery സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് അവിണിശ്ശേരി ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22062 St. Mary' s C. G. H. S. Ollur സെന്റ് മേരീസ് സിജി എച്ച് എസ് ഒല്ലൂർ ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22063 St. Raphel C. G. H. S. Ollur സെന്റ് റാഫേൽസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്. ഒല്ലൂർ ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22066 Deepthi H. S. Thalore ദീപ്തി എച്ച് എസ് തലോർ ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22068 C. J. M. A. H. S. S. Varandarappilly സി ജെ എം എച്ച് എസ് എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22069 St. Joseph' s H. S. Velupadam സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് വേലൂപ്പാടം ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22071 Matha H. S. Mannampetta മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട ചേർപ്പ് എയ്ഡഡ്
22073 St.Sebasian's H. S. Mannamangalam സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് മാന്നാമംഗലം തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22075 ST. JOHN'S H. S. PARAPPUR സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് പറപ്പൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22076 S. S. G. H. S. S. PURANATTUKARA എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22077 S. R. K. G. V. M. H. S. S. PURANATTUKARA എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22078 ST. GEORGE'S H. S. PUTTEKKARA സെന്റ് ജോർജ്ജ്സ് എച്ച് എസ് എസ് പുറ്റേക്കര തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22079 SANTHA H. S. S. AVANUR ശാന്ത എച്ച് എസ് എസ് അവണൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22080 S. D. V. H. S. PERAMANGALAM എസ് ഡി വി എച്ച് എസ് പേരാമംഗലം തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
50013 Amritha Speech and Hearing Improvement School Ayyanthole അമൃത സ്പീച്ച് ആന്റ് ഹിയറിംഗ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്കൂൾ അയ്യന്തോൾ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
50012 Asha Bhavan School For Deaf ആശാഭവൻ സ്കൂൾ ഫോർ ഡെഫ് തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് എയ്ഡഡ്
22020 N. S. S. E. M. H. S. WEST FORT THRISSUR എൻ.എസ്.എസ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
22038 St.Josephs Model H. S. Kuriachira സെന്റ് ജോസഫ്സ് . മോഡൽ. എച്ച്. എസ്. എസ് .കുരിയച്ചിറ. തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
22044 K. A. U. H. S. Vellanikkara കെ. എ. യു. എച്ച്. എസ്. വെള്ളാനിക്കര തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
22045 Donbosco Mannuthy ഡോൺബോസ്കോ. എച്ച്. എസ്. മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
22060 Holly Angel's H. S. S. Ollur ഹോളി എയ്ഞ്ചൽസ് ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഒല്ലൂര് ചേർപ്പ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
22064 St Paul's C E H S S Kuriachira സെന്റ് പോൾസ് സി. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുരിയച്ചിറ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
22085 ST. JOSEPH'S E. M. H. S. S. ERAVU സെന്റ് ജോസഫ്സ്. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. എസ് .എറവ്. തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
22086 Lourde Matha E. M. H. S. S. Cherpu ലൂർദ്മാതാ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. ചേർപ്പ്. ചേർപ്പ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_തൃശ്ശൂർ&oldid=1679376" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്