കണ്ണൂർ/എഇഒ തലശ്ശേരി നോർത്ത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കണ്ണൂർഡിഇഒ തലശ്ശേരിചൊക്ലിഇരിട്ടികൂത്തുപറമ്പമട്ടന്നൂർപാനൂർതലശ്ശേരി നോർത്ത്തലശ്ശേരി സൗത്ത്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
14355 Arangettuparamba Sr BUPS അരങ്ങേറ്റുപറമ്പ സീനിയർ ബേസിക് യു.പി.സ്ക്കൂൾ Aided
14356 Eranholi West UPS എരഞ്ഞോളി വെസ്ററ് യു.പി.എസ് Aided
14357 Guruvilasam PC BUPS ഗുരുവിലാസം പി.സി. ബിയുപിഎസ് Aided
14358 Kavumbhagam S UPS കാവുംഭാഗം എസ് യു.പി.എസ് Aided
14359 Keezhathur UPS കീഴത്തൂർ യു.പി.എസ് Aided
14360 Kelalur UPS കേളാലൂർ യു.പി.എസ് Aided
14361 Kozhur UPS കോഴൂർ യു.പി.എസ് Aided
14362 Kudakkalam UPS കുടക്കളം യു.പി.എസ് Aided
14363 Mambaram UPS മമ്പറം യു.പി.എസ് Aided
14364 Padannakkara BUPS പടന്നക്കര ബി.യു.പി.എസ് Aided
14365 Panunda BUPS പാനുണ്ട ബി.യു.പി.എസ് Aided
14366 Pinarayi G V Basic UPS പിണറായി ജി.വി ബേസിക് യു.പി.എസ് Aided
14367 Pinarayi West BUPS പിണറായി വെസ്റ്റ് ബി.യു.പി.എസ് Aided
14368 R. C. Amala BUPS ആർ.സി. അമല ബി.യു.പി.എസ് Aided
14369 Sivaprakasam UPS ശിവപ്രകാശം യു.പി.എസ് Aided
14370 Sree Narayana BUPS ശ്രീനാരായണ ബി.യു.പി.എസ് Aided
14371 Tharuvanatheru UPS തരുവണത്തെരു യു.പി.എസ് Aided
14372 Ponniam UPS പൊന്ന്യം യു.പി.എസ് Aided
14354 Kadirur GUPS കതിരൂർ ജി.യു.പി.എസ് Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
14302 Anikkampoil East LPS ആനിക്കാംപൊയിൽ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided
14303 Arangettuparamba S LPS അരങ്ങേറ്റുപറമ്പ എസ് എൽ.പി.എസ് Aided
14304 Ashoka Vilasam LPS അശോകവിലാസം എൽ.പി.എസ് Aided
14305 Chaliya RK LPS ചാലിയ ആർ കെ എൽ.പി.എസ് Aided
14306 Chathoth LPS ചാത്തോത്ത് എൽ.പി.എസ് Aided
14307 Chundangapoyil Mopla L P S ചുണ്ടങ്ങാപൊയിൽ മാപ്പിള എൽ.പി.എസ് Aided
14308 Cherikkal JBS ചേരിക്കൽ ജെ ബി എസ് Aided
14309 Chundangapoil N LPS ചുണ്ടങ്ങാപൊയിൽ എൻ എൽ.പി.എസ് Aided
14311 Eranholi North LPS എരഞ്ഞോളി നോർത്ത് എൽ.പി.എസ് Aided
14312 Gouri Vilasam JBS ഗൗരി വിലാസം ജെ ബി എസ് Aided
14313 Kadirur East LPS കതിരൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided
14314 Kadirur Muslim LPS കതിരൂർ മുസ്ലിം എൽ.പി.എസ് Aided
14315 Kadirur West LPS കതിരൂർ വെസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided
14316 Kavumbhagam LPS കാവുംഭാഗം എൽ.പി.എസ് Aided
14317 Kolad JBS കോളാട് ജെ ബി എസ് Aided
14318 NK MMMM LPS എൻ‍ കെ എംഎംഎംഎം എൽ.പി.എസ് Aided
14319 Madathumbhagam LPS മടത്തുംഭാഗം എൽ.പി.എസ് Aided
14320 Mannayad LPS മണ്ണയാട് എൽ.പി.എസ് Aided
14321 Mannayad Lakshmi Vilasam LPS മണ്ണയാട് ലക്ഷ്‌മീ വിലാസം എൽ.പി.എസ് Aided
14322 Mannayad Mopla LPS മണ്ണയാട് മാപ്പിള എൽ.പി.എസ് Aided
14323 Oleswaram LPS ഒളേശ്വരം എൽ.പി.എസ് Aided
14324 Ponniam LPS പൊന്ന്യം എൽ.പി.എസ് Aided
14325 Panunda LPS പാനുണ്ട എൽ.പി.എസ് Aided
14326 Paral LPS പാറാൽ എൽ.പി.എസ് Aided
14327 Parambayi Muslim LPS പറമ്പായി മുസ്ലീം എൽ.പി.എസ് Aided
14328 Parapram JBS പാറപ്രം ജെ ബി എസ് Aided
14329 Pathiriyad JBS പാതിരിയാട് ജെ ബി എസ് Aided
14330 Pathiriyad West LPS പാതിരിയാട് വെസ്റ്റ്എൽ.പി.എസ് Aided
14331 Perunthattil LPS പെരുന്താറ്റിൽ എൽ.പി.എസ് Aided
14332 Pinarayi Mopla JBS പിണറായി മോപ്ല ജെ ബി എസ് Aided
14333 Ponniam Central LPS പൊന്ന്യം സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് Aided
14334 Ponniam East LPS പൊന്ന്യം ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided
14335 Ponniam M LPS പൊന്ന്യം എം എൽ.പി.എസ് Aided
14336 Ponniam South C LPS പൊന്ന്യം സൗത്ത് സി എൽ.പി.എസ് Aided
14337 Ponniam South LPS പൊന്ന്യം സൗത്ത് എൽ.പി.എസ് Aided
14338 Ponniam WM LPS പൊന്ന്യം ഡബ്ലു എം എൽ.പി.എസ് Aided
14339 Ponniam West LPS പൊന്ന്യം വെസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided
14340 Poyanad Mopla LPS പൊയനാട് മോപ്ല എൽ.പി.എസ് Aided
14341 Sarada Vilasam JBS ശാരദവിലാസം ജെ ബി എസ് Aided
14342 Thaileemusiviyan M LPS തൈലീമുസിവിയൻ എം എൽ.പി.എസ് Aided
14343 Vadakkumbad West JBS വടക്കുമ്പാട് വെസ്റ്റ് ജെ ബി എസ് Aided
14344 Vadakkumbad North JBS വടക്കുമ്പാട് നോർത്ത് ജെ ബി എസ് Aided
14345 Arumukha Vilasam LPS അറുമുഖ വിലാസം എൽ.പി.എസ് Aided
14346 Chundangapoil Central LPS ചുണ്ടങ്ങാപൊയിൽ സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് Aided
14347 Kanakamadam LPS കനകമടം എൽ.പി.എസ് Aided
14348 Keezhathur West LPS കീഴത്തൂർ വെസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided
14349 Kizhakkumbhagam JBS കിഴക്കുംഭാഗം ജെ ബി എസ് Aided
14350 Perunthatil Valiyaparamba East LPS പെരുന്താറ്റിൽ വലിയപറമ്പ ഈസ്റ്റ്എൽ.പി.എസ് Aided
14351 Pulliyod West LPS പുല്ലിയോട് വെസ്റ്റ്എൽ.പി.എസ് Aided
14352 Ummanchira Mopla LPS ഉമ്മൻചിറ മോപ്ല എൽ.പി.എസ് Aided
14353 Venduttayi LPS വെണ്ടുട്ടായി എൽ.പി.എസ് Aided
14301 Pulliod LPS പുല്ല്യോട് എൽ.പി.എസ് Government