കണ്ണൂർ/എഇഒ തലശ്ശേരി സൗത്ത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കണ്ണൂർഡിഇഒ തലശ്ശേരിചൊക്ലിഇരിട്ടികൂത്തുപറമ്പമട്ടന്നൂർപാനൂർതലശ്ശേരി നോർത്ത്തലശ്ശേരി സൗത്ത്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
14244 Andalur Senior Basic School അണ്ടല്ലൂർ സീനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ Aided
14245 Dharmadam Coronation Basic UPS ധർമ്മടം കൊറൊണേഷൻ ബേസിക് സ്കൂൾ Aided
14246 Dharamadam Basic UPS ധർമ്മടം ബേസിക് യു പി സ്കൂൾ Aided
14247 Rajas Kallayi UPS രാജാസ് കല്ലായി യു പി എസ് Aided
14248 Kunhamparamba UPS കുഞ്ഞാംപറമ്പ യു പി എസ് Aided
14249 Melur East UPS മേലൂർ ഈസ്റ്റ് യു പി എസ് Aided
14250 MM UPS New Mahe എം എം യു പി എസ് ന്യുമാഹി Aided
14251 Oniyan West UPS ഒനിയൻ വെസ്റ്റ് യു പി എസ് Aided
14252 Palayad Basic UPS പാലയാട് ബേസിക് യു പി എസ് Aided
14253 Poduvacherry East UPS പൊതുവാച്ചേരി ഈസ്റ്റ് യു പി എസ് Aided
14254 Sree Narayana Vilasam SBS ശ്രീനാരായണ വിലാസം എൽപി എസ് Aided
14255 St.Peter's UPS Chalil സെന്റ്പീറ്റേഴ്സ് .യു പി എസ് ചാലിൽ Aided
14256 MadrassaThaleemul Avam UPS മദ്രസ്സ തലീമുൽ ആവം യു പി എസ് Aided
14257 Thiruvangad Chaliya UPS തിരുവങ്ങാട് ചാലിയ യു പി എസ് Aided
14259 Vayalalam Central UPS വയലളം സെന്റ്ട്രൽ യുപി എസ് Aided
14260 South Vayalalam UPS സൗത്ത് വയലളം യു പി എസ് Aided
14263 PalleriLakshmiAmmaMemmorialUPS പള്ളേരി ലക്ഷ്മിയമ്മ മെമ്മോറിയൽ യു പി എസ് Aided
14264 D I U P S Paral ഡി ഐ യു പി എസ് Aided
14241 Govt.UPS Ayyalath ഗവൺമെന്റ് യുപി എസ് അയ്യലത്ത് Government
14242 Govt. UPS Punnol ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് പുന്നോൽ Government
14243 O.ChanduMenon Smaraka Valiyamadavil Govt.UP School ഒ.ചന്തുമേനോൻ സ്മാരക വലിയമാടാവിൽ ഗവ.യു പി എസ് Government
14265 DIET Palayad ഡയറ്റ് പാലയാട് Governmen
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
14207 Alambath Mappila LPS ആലമ്പത്ത് മാപ്പിള എൽപി എസ് Aided
14208 Al Madrassathul Mubarakha LPS അൽമദ്രസത്തുൽ മുബാറക്ക് എൽ പി എസ് Aided
14210 Kallarathalayi LPS കല്ലറത്തായി എൽ പി സ്കൂൾ Aided
14211 Keloth valap LPS Thalassery കേളോത്ത് വളപ്പ് എൽ പി എസ് തലശ്ശേരി Aided
14213 Kunhipally MLPS കുഞ്ഞിപ്പള്ളി എം എൽ പി എസ് Aided
14214 Kurichiyil LPS കുറിച്ചിയിൽ എൽ പി എസ് Aided
14215 Kuzhippangad DeviVilasam LPS കുഴിപ്പങ്ങാട് ദേവി വിലാസം എൽ പി എസ് Aided
14216 Melur JBS മേലൂർ ജെ ബി എസ് Aided
14217 Melur North JBS മേലൂർ നോർത്ത് ജെ ബി എസ് Aided
14218 Moozhikkara Mappila LP School മൂഴിക്കര മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ Aided
14219 West Moozhikkara LP School വെസ്റ്റ് മൂഴിക്കര എൽ പി സ്കൂൾ‌ Aided
14220 Palayad Central JBS പാലയാട് സെന്റ്രൽ ജെ ബി എസ് Aided
14221 Palayad East JBS പാലയാട് ഈസ്റ്റ് ജെ ബി എസ് Aided
14222 Palayad West JBS പാലയാട് വെസ്റ്റ് ജെ ബി എസ് Aided
14223 Paral Mappila LP School പാറാൽ മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ Aided
14224 Parimadam LPS പരിമഠം എൽ പി എസ് Aided
14225 Poduvacherry West LPS പൊതുവാച്ചേരി വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
14226 Punnol LPS പുന്നോൽ എൽ പി എസ് Aided
14227 Punnol Moppla LPS പുന്നോൽ മോപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
14228 Sacred Heart LPS Thalassery സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എൽപി എസ് തലശ്ശേരി Aided
14229 Thayyil Melur JBS തയ്യിൽ മേലൂർ ജെ ബി എസ് Aided
14230 Vadikkal LPS വാടിക്കൽ എൽ പി എസ് Aided
14231 Anandoth LPS അനന്തോത്ത് എൽ പി എസ് Aided
14232 Ganapathivilasam JBS ഗണപതിവിലാസം ജെ ബി എസ് Aided
14233 Kodiyeri JBS കോടിയേരി ജെ ബി എസ് Aided
14234 Madolil Moppla LPS മടോലിൽ മോപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
14235 Madrasa Anvariya LPS മദ്രസ്സ അൻവാരിയ എൽ പി എസ് Aided
14236 Madrasathul Islamia LPS മദ്രസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ എൽ പി എസ് Aided
14237 Mohan Memmorial LPS മോഹൻ മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് Aided
14238 North Vayalalam LPS നോർത്ത് വയലളം എൽ പി എസ് Aided
14239 Paral LPS പാറാൽ എൽ പി എസ് Aided
14240 Vayalalam West LPS വയലളം വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
14201 Govt. LPS Chettamkunnu ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് ചേറ്റംകുന്നു Government
14202 Govt.Moppla J B School Dharmadam ഗവൺമെന്റ് മോപ്പിള ജെ ബി സ്കൂൾ ധർമ്മടം Government
14203 Govt.LPS Gopalapetta ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് ഗോപാൽപേട്ട Government
14204 Govt.LPS Kuniyil ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് കുനിയിൽ Government
14205 Govt.LPS Thalassery ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് തലശ്ശേരി Government
14206 Govt.LPS Thalayi ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് തലായി Government