തൃശ്ശൂർ/എഇഒ ചാവക്കാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ ചാവക്കാട്കുന്നംകുളംചാവക്കാട്മുല്ലശ്ശേരിവടക്കാഞ്ചേരിവലപ്പാട്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
24258 A. M. U. P. S Akalad എ.എം.യു.പി.എസ് അകലാട് Aided
24259 A. M. U. P. S Aviyur എ.എം.യു.പി.എസ് അവിയൂർ Aided
24260 R. P. M. M. U. P. S Edakkazhiyur ആർ.പി.എം.എം.യു.പി.എസ് എടക്കഴിയൂർ Aided
24261 A. U. P. S Guruvayur എ.യു.പി.എസ് ഗുരുവായൂർ Aided
24262 R. C. U. P. S Kottapadi ആർ.സി.യു.പി.എസ് കോട്ടപ്പടി Aided
24263 L. F. C. U. P. S Mammiyur എൽ.എഫ്.സി.യു.പി.എസ് മമ്മിയൂർ Aided
24264 A. U. P. S Orumanayur എ.യു.പി.എസ് ഒരുമനയൂർ Aided
24265 A. U. P. S Palayur എ.യു.പി.എസ് പാലയൂർ Aided
24266 St. Antony`s U. P. S Poovathoor സെന്റ്.ആന്റണീസ് യു.പി.എസ് പൂവത്തൂർ Aided
24267 A. U. P. S Perakam എ.യു.പി.എസ് പേരകം Aided
24268 St. Antony`s C. U. P. S Paluvai സെന്റ്.ആന്റണീസ് സി.യു.പി.എസ് പാലുവായ് Aided
24269 R. R. M. U. P. S Punnayurkulam ആർ.ആർ.എം.യു.പി.എസ് പുന്നയൂർകുളം Aided
24270 K. A. U. P. S Thiruvathra കെ.എ.യു.പി.എസ് തിരുവത്ര Aided
24271 C. M. U. P. S Thozhiyur സി.എം.യു.പി.എസ് തൊഴിയൂർ Aided
24272 P. K. M. H. M. U. P. S Vattekkad പി.കെ.എം.എച്ച്.എം.യു.പി.എസ് വട്ടേക്കാട് Aided
24273 A. U. P. S Vazhappilly എ.യു.പി.എസ് വാഴപ്പിള്ളി Aided
24274 St. Francis U. P. S Vylathur സെന്റ്.ഫ്രാൻസീസ് യു.പി.എസ് വൈലത്തൂർ Aided
24252 G. F. U. P. S Blangad ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് ബ്ലാങ്ങാട് Government
24253 G. U. P. S Cherai ജി.യു.പി.എസ് ചെറായി Government
24254 G. U. P. S Guruvayur ജി.യു.പി.എസ് ഗുരുവായൂർ Government
24255 G. F. U. P. S Kadappuram ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് കടപ്പുറം Government
24256 G. F. U. P. S Mannalamkunnu ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് മന്ദലാംകുന്ന് Government
24257 G. F. U. P. S Puthenkadappuram ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് പുത്തൻ കടപ്പുറം Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
24217 St. Antony`s. L. P. S Attupuram സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ.പി.എസ് ആറ്റുപുറം Aided
24218 P. V. M. A. L. P. S Blangad പി.വി.എം.എ.എൽ.പി.എസ് ബ്ലാങ്ങാട് Aided
24219 A. L. P. S Brahmakulam എ.എൽ.പി.എസ് ബ്രഹ്മകുളം Aided
24220 A. M. L. P. S Cherayi എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചെറായി Aided
24221 A. M. L. P. S Cherayi (North) എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചെറായി (നോർത്ത്) Aided
24223 K. C. P. H. M. A. L. P. S Edakkara കെ.സി.പി.എച്ച്.എം.എ.എൽ.പി.എസ് എടക്കര Aided
24224 A. L. P. S Iringapuram എ.എൽ.പി.എസ് ഇരിങ്ങപ്പുറം Aided
24225 S. V. A. L. P. S Kappiyur എസ്.വി.എ.എൽ.പി.എസ് കപ്പിയൂർ Aided
24226 A. M. L. P. S Karukamadu എ.എം.എൽ.പി.എസ് കറുകമാട് Aided
24227 A. L. P. S Kaveed എ.എൽ.പി.എസ് കാവീട് Aided
24228 B. C. L. P. S Kottapadi ബി.സി.എൽ.പി.എസ് കോട്ടപ്പടി Aided
24229 S. N. L. P. S Kottapadi എസ്.എൻ.എൽ.പി.എസ് കോട്ടപ്പടി Aided
24230 A. D. L. P. S Koranjiyur എ.ഡി.എൽ.പി.എസ് കൊരഞ്ഞിയൂർ Aided
24231 A. L. P. S Kavukkanappetty എ.എൽ.പി.എസ്, കവുക്കനപ്പെട്ടി Aided
24232 H. A. A. M. L. P. S Madu എച്ച്.എ.എ.എം.എൽ.പി.എസ് മാട് Aided
24233 S. A. L. P. S Manathala എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് മണത്തല Aided
24234 K. A. L. P. S Manathala കെ.എ.എൽ.പി.എസ് മണത്തല Aided
24235 B. B. L. P. S Manathala ബി.ബി.എൽ.പി.എസ് മണത്തല Aided
24236 A. L. P. S Nhamanghat (New) എ.എൽ.പി.എസ് ഞമങ്ങാട്ട് (ന്യൂ) Aided
24237 A. L. P. S Nhamanghat (Old) എ.എൽ.പി.എസ് ഞമങ്ങാട്ട് (ഓൾഡ്) Aided
24238 A. M. L. P. S Orumanayur എ.എം.എൽ.പി.എസ് ഒരുമനയൂർ Aided
24239 A. M. L. P. S Palayur എ.എം.എൽ.പി.എസ് പാലയൂർ Aided
24240 A. M. L. P. S Pappali എ.എം.എൽ.പി.എസ് പാപ്പാളി Aided
24241 St. Thomas L. P. S Palayur സെന്റ്.തോമസ് എൽ.പി.എസ് പാലയൂർ Aided
24242 A. M. L. P. S Paluvayi എ.എം.എൽ.പി.എസ് പാലുവായ് Aided
24243 M. K. M. A. M. L. P. S Pillakkad എം.കെ.എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് പിള്ളക്കാട് Aided
24244 H. I. L. P. S Puthenkadappuram എച്ച്.ഐ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻ കടപ്പുറം Aided
24245 M. M. A. L. P. S Punnayurkulam എം.എം.എ.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർകുളം Aided
24246 St. Johns L. P. S Thaikkad സെന്റ്.ജോൺസ് എൽ.പി.എസ് തൈക്കാട് Aided
24247 A. L. P. S Thiruvenkidam എ.എൽ.പി.എസ് തിരുവെങ്കിടം Aided
24248 A. M. L. P. S Thozhiyur എ.എം.എൽ.പി.എസ് തൊഴിയൂർ Aided
24249 S. H. C. L. P. S Vylathur എസ്.എച്ച്.സി.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ Aided
24250 A. M. L. P. S Vylathur എ.എം.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ Aided
24251 A. L. P. S Vylathur (East) എ.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ (ഈസ്റ്റ്) Aided
24201 G. M. L. P. S Andathode ജി.എം.എൽ.പി.എസ് അണ്ടത്തോട് Government
24202 G. M. L. P. S Chemmannur ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മണ്ണൂർ Government
24203 G. M. L. P. S Edakkazhiyur ജി.എം.എൽ.പി.എസ് എടക്കഴിയൂർ Government
24204 G. L. P. S Edakkazhiyur ജി.എൽ.പി.എസ് എടക്കഴിയൂർ Government
24205 G. L. P. S Erattapuzha ജി.എൽ.പി.എസ് ഇരട്ടപ്പുഴ Government
24206 G. L. P. S Iringapuram ജി.എൽ.പി.എസ് ഇരിങ്ങപ്പുറം Government
24207 G. L. P. S Kakkassery ജി.എൽ.പി.എസ് കാക്കശ്ശേരി Government
24208 G. L. P. S Karayur ജി.എൽ.പി.എസ് കരയൂർ Government
24209 G. H. W. L. P. S Koranjiyur ജി.എച്ച്.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.എസ് കൊരഞ്ഞിയൂർ Government
24210 G. M. L. P. S Kupravalli ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കുപ്രവള്ളി Government
24211 G. M. L. P. S Punna ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പുന്ന Government
24212 G. M. L. P. S Punnayur north ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർ നോർത്ത് Government
24213 G. L. P. S Punnayur ജി.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർ Government
24214 G. M. L. P. S Punnayurkulam ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർക്കുളം Government
24215 G. M. L. P. S Thiruvathra ജി.എം.എൽ.പി.എസ് തിരുവത്ര Government
24216 G. M. L. P. S Vadakkekad ജി.എം.എൽ.പി.എസ് വടക്കേകാട് Government
24275 Mukthi E. M. S Muthuvattoor മുക്തി ഇ.എം.എസ് മുതുവട്ടൂർ Unaided Recognised
24276 St. Sebastian`s E. M. S Chittatukara സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഇ.എം.എസ് ചിറ്റാട്ടുകര Unaided Recognised
24281 Little Flower English Medium LP School, Mammiyoor ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഇ.എം.എൽ.പി.എസ് മമ്മിയൂർ Unaided Recognised
24443 Rpees Jr.School, Edakkazhiyoor,Chavakad ആർപീസ് ജൂനിയർ സ്കൂൾ, എടക്കഴിയൂർ Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ/എഇഒ_ചാവക്കാട്&oldid=1585590" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്