ഡിഇഒ ചാവക്കാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ ചാവക്കാട്കുന്നംകുളംചാവക്കാട്മുല്ലശ്ശേരിവടക്കാഞ്ചേരിവലപ്പാട്
ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ

കോഡ്

സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
24001 Govt. S. M. T. H. S. S Chelakkara എസ് എം ടി എച്ച് എസ് ചേലക്കര വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24004 Govt. H. S Panjal ജി എച് എസ് പാഞ്ഞാൾ വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24005 Govt. H. S. S Cheruthuruthy ജി എച് എസ് ചെറുതുരുത്തി വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24007 Govt. V.H.S.S. Desamangalam ജി വി എച്ച് എസ് ദേശമംഗലം വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24009 Govt. H. S. S Erumapetty ജി എച് എസ് എരുമപ്പെട്ടി കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24010 Govt. H. S Thayyoor ജി എച് എസ് തയ്യൂർ കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24011 Govt. V. H. S. S. for Boys Kunnamkulam ജി.ബി.എച്ച്.എസ് കുന്നംകുളം കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24012 Govt. Model H. S. S. for Girls Kunnamkulam ജി ജി എച് എസ് കുന്നംകുളം കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24024 Govt. V. H. S. S Pazhanji ജി എച് എസ് പഴഞ്ഞി കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24026 Govt. H. S Kochanoor ജി എച് എസ് കൊച്ചന്നൂർ കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24028 Govt. H. S. S Pazhayannur ജി എച് എസ് പഴയന്നൂർ വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24031 Govt.V.H.S.S. Thiruvilwamala ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് തിരുവില്വാമല വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24032 Govt. H. S Pampady ജി എച് എസ് പാമ്പാടി വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24033 Govt.Boys H. S. S. Wadakkanchery ജി എച് എസ് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24091 Gmrs For Boys Thiruvilwamala ജി എം ആർ എസ് വടക്കാഞ്ചേരി‍‍ വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24034 Govt. Girls H. S Wadakkanchery ഗവ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24035 Govt. H. S. S Machad ഗവ എച്ച് എസ് എസ് മച്ചാട് വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24037 Govt. H. S. S Varavoor ഗവ എച്ച് എസ് എസ് വരവൂർ വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24038 Govt. R. S. R. V. H. S. S Velur ഗവ. ആർ എസ് ആർ വി എച്ച് എസ് എസ് വേലൂർ കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24044 Govt. H. S. S Chavakkad ജി എച്ച് എസ് ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് സർക്കാർ
24048 Govt. V. H. S. S Kadappuram ജി എച്ച് എസ് കടപ്പുറം ചാവക്കാട് സർക്കാർ
24054 Govt. H. S. S Mullassery ജി എച്ച് എസ് മുല്ലശ്ശേരി മുല്ലശ്ശേരി സർക്കാർ
24056 Govt. V. H. S. S Valapad ജി വി എച്ച് എസ് വലപ്പാട് വലപ്പാട് സർക്കാർ
24057 Govt. V. H. S. S Talikulam ജി എച്ച് എസ് തളിക്കുളം വലപ്പാട് സർക്കാർ
24058 Govt. H. S. S Vatanappally ജി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി വലപ്പാട് സർക്കാർ
24059 Govt. Fisheries H. S. S Nattika ജി എഫ് എച്ച് എസ് നാട്ടിക വലപ്പാട് സർക്കാർ
24062 Govt. Mappila H. S. S Chamakala ജി എം എച്ച് എസ് ചാമക്കാല വലപ്പാട് സർക്കാർ
24064 Govt. Fisheries V. H. S. S Kaipamangalam ഗവ. ഫിഷറീസ് വി എച്ച് എസ് എസ് കൈപ്പമംഗലം‍‍ വലപ്പാട് സർക്കാർ
24066 Govt. H. S Manathala ജി എച്ച് എസ് മണത്തല ചാവക്കാട് സർക്കാർ
24067 Govt. R. F. T. H. S Chavakkad ജി ആർ എഫ് ടി എച്ച് എസ് ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് സർക്കാർ
24069 Govt. H. S.S Kadavallur ജി എച്ച് എസ് കടവല്ലൂർ കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24070 Govt. H. S Marathencode ജി എച്ച് എസ് മരത്തംകോട് കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24074 Govt. H. S Elavally ജി എച്ച് എസ് എളവള്ളി മുല്ലശ്ശേരി സർക്കാർ
24080 Govt. H. S Kadikkad ജി എച്ച് എസ് കടിക്കാട് ചാവക്കാട് സർക്കാർ
24399 G. V. H. S. S. for Deaf Kunnamkulam ഗവ. എച്ച് എസ് ഫോർ ഡഫ് കുന്നംകുളം കുന്നംകുളം സർക്കാർ
24681 Govt. Model Residential School Chelakkara ഗവ.മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ചേലക്കര വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കാർ
24002 St. Joseph`s H. S Pangarappilly സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി വടക്കാഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
24003 L. F. Girls H. S Chelakkara എൽ എഫ് ജി എച്ച് എസ് ചേലക്കര വടക്കാഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
24006 N. S. S. H. S Mulloorkara എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുള്ളൂർക്കര വടക്കാഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
24014 M. J. D. H. S Kunnamkulam എം ജെ ഡി എച്ച് എസ് കുന്നംകുളം കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24015 B. C. G. H. S Kunnamkulam ബി സി ജി എച്ച് എസ് കുന്നംകുളം കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24016 L. I. G. H. S Choondal എൽ ഐ ജി എച്ച് എസ് ചൂണ്ടൽ കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24018 St. Francis H. S. S for Boys Mattom സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എച്ച് എസ് എസ് മറ്റം കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24019 A. M. H. S Chemmanur എ എം എച്ച് എസ് ചെമ്മണൂർ കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24020 St. Francis H. S for Girls Mattom സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ജി എച്ച് എസ് മറ്റം കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24021 St. Thomas H.S.S Mayannoor സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് മായന്നൂർ വടക്കാഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
24022 Sarvodayam H. S Aryampadam എസ് വി എച്ച് എസ് ആര്യംപാടം കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24023 N. S. S. V. H. S. S Mundathicode എൻ എസ് എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് വടക്കാഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
24025 St. Joseph`s And St. Cyril`s H. S West Mangad സെന്റ് സിറിൽ എച്ച് എസ് വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24029 T. M.V. H. S.S Perimpilavu ടി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരുമ്പിലാവ് കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24030 H. S Pengamuck എച്ച് എസ് പെങ്ങാമുക്ക് കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24036 Nirmala H. S Kundukad നിർമല എച്ച് എസ് കുണ്ടുക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
24039 St. Joseph`s H. S. S Pavaratty സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പാവർട്ടി മുല്ലശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
24040 M. A. S. M. V. H. S. S Venmanad എം എ എസ് എം എച്ച് എസ് വെന്മേനാട് മുല്ലശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
24041 Christ King C.G.H.S Pavaratty സി കെ സി ജി എച്ച് എസ് പാവർട്ടി മുല്ലശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
24042 St. Theresa's Girls H. S Brahmakulam സെന്റ് തെരെസാസ് ജി എച്ച് എസ് ബ്രഹ്മക്കുളം ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24043 V. R. A. M. H. S Thaikkad South വി ആർ എ എം എച്ച് എസ് തൈക്കാട് ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24046 Islamic V. H. S. S Orumanayur ഐ വി എച്ച് എസ് ഒരുമനയൂർ ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24047 M. R. R. M. H. S Chavakkad എം ആർ ആർ എം എച്ച് എസ് ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24049 L. F. C. G. H. S. S Mammiyur എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് മമ്മിയൂർ ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24050 National H. S. S Engandiyur എൻ എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24051 St. Thomas H. S Engandiyur സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24052 St. George`s H. S Thozhiyur സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് തൊഴിയൂർ വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24053 H. S. Thiruvalayannur എച്ച് എസ് തിരുവളയന്നൂർ ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24055 St. Joseph`s H. S Enamakkal സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച് എസ് ഏനാമാക്കൽ മുല്ലശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
24060 H. S Chentrappinni എച്ച് എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24061 V. P. M. S. N. D. P. H. S. S Kazhimpram വി പി എസ് എൻ ഡി പി എച്ച് എസ് കഴിമ്പ്രം വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24063 R. M. V. H. S. S Perinjanam ആർ എം എച്ച് എസ് പെരിഞ്ഞനം വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24065 St. Anne`s Girls H. S Edathuruthy സെന്റ് ഏൻസ് ജി എച്ച് എസ് എടത്തിരുത്തി വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24068 K. N. M. V. H. S. S Vatanappally കെ എൻ എം വി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24071 St. Mary`s G. H. S Chowannur സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് ചൊവ്വന്നൂർ കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24072 Sree Krishna H. S. S Guruvayur ശ്രീകൃഷ്ണ എച്ച് എസ് എസ് ഗുരുവായൂർ ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24073 St. Sebastian`s H. S Chittattukara സെന്റ് സബാസ്റ്റ്യൻ എച്ച് എസ് ചിറ്റാട്ടുകര ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24075 St. John`s H. S Elanad സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എളനാട് വടക്കാഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
24076 S. S. M.V .H S. S Edakkazhiyur എസ് എസ് എം എച്ച് എസ് എടക്കഴിയൂർ ചാവക്കാട് എയ്ഡഡ്
24078 Al Ameen H.S Kecheri അൽ അമീൻ എച്ച് എസ് കേച്ചേരി കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
24079 Aleemul Islam H. S. S Padoor എ.ഐ.എച്ച്.എസ്. പാടൂർ മുല്ലശ്ശേരി എയ്ഡഡ്
24081 S. N. T. H. S. S Natika എസ് എൻ ടി എച്ച് എസ് നാട്ടിക വലപ്പാട് എയ്ഡഡ്
24398 Snehalayam C. S. I. H.S. for Deaf Kunnamkulam സ്നേഹാലയം കുന്നംകളം കുന്നംകുളം എയ്ഡഡ്
70001 Kerala Kalamandalam കലാമണ്ഡലം ആർട്സ് എച്ച് എസ് ചെറുതുരുത്തി വടക്കാഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
24089 St. M. M. C. H. S Kanippayyur സെന്റ് എം എം സി ഇ എച്ച് എസ് കാണിപ്പയ്യൂർ കുന്നംകുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24090 Model H. S Puthiyangadi മോഡൽ എച്ച് എസ് പുതിയങ്ങാടി വലപ്പാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24092 ALAMEEN ENGLISH HIGH SCHOOL KARIKKAD അൽ അമീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ കരിക്കാട് കുന്നംകുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24093 Thaqwa Residential English High School Andathode തഖ്‌വ റസിഡൻഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ അണ്ടത്തോട് ചാവക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24013 Bethany St. John`s E. M. H. S Kunnamkulam ബഥനി ഇ എച്ച് എസ് കുന്നകുളം കുന്നംകുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24017 De Paul E. M. H. S Choondal ഡി പോൾ ഇ എച്ച് എസ് ചൂണ്ടൽ കുന്നംകുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24027 Focus Islamic English H. S Kadappuram ഫോക്കസ് ഇ എച്ച് എസ് തൊട്ടാപ്പ് ചാവക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24045 Rahmath English H. S Thozhiyur റഹ്മത്ത് ഇ എച്ച് എസ് തൊഴിയൂർ ചാവക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24077 I. C. A. E. H. S. S Vadakkekad ഐ സി എ ഇ എച്ച് എസ് വടക്കെക്കാട് ചാവക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24082 J. M.J. E.M.H.S. Athani ജെ എം ജെ ഇ എം എച്ച് എസ് അത്താണി വടക്കാഞ്ചേരി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24083 Concord English School Pannithadam കോൺകോട് ഇ എച്ച് എസ് ചിറമനേങ്ങാട് കുന്നംകുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24084 Assisi English Medium School Thalakottukara അസീസി ഇ എച്ച് എസ് തലക്കോട്ടുകര കുന്നംകുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24085 I. D. C English H. S Orumanayur ഐ ഡി സി ഇ എച്ച് എസ് ഒരുമനയൂർ ചാവക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24086 Sirajul Uloom English School Kallumpuram സിറാജുൽ ഉല്ലും ഇ എച്ച് എസ് കല്ലുംപുറം കുന്നംകുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24087 Thaqwa Residential English High School Andathode തഖ്‌വ റസിഡൻഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ അണ്ടത്തോട് ചാവക്കാട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
24088 D. Q. R. H. S Kallumpuram ഡി ക്യു ആർ എച്ച് എസ് കല്ലുംപുറം കുന്നംകുളം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_ചാവക്കാട്&oldid=1696043" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്