പാലക്കാട്/എഇഒ ഷൊർണൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പാലക്കാട്ഡിഇഒ ഒറ്റപ്പാലംഒറ്റപ്പാലംതൃത്താലപട്ടാമ്പിഷൊർണൂർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
20451 A. U. P. S. .Pullasserykkara എ.യു.പി.എസ്.പുലാശ്ശേരിക്കര Aided
20452 K. C. M. U. P. S. Kuruvattur കെ.സി.എം.യു.പി.എസ്.കുറുവട്ടൂർ Aided
20453 A. U. P. S. Shornur എ.യു.പി.എസ്.ഷൊർണൂർ Aided
20454 A. U. P. S. Mulayankavu എ.യു.പി.എസ്.മുളയങ്കാവ് Aided
20455 A. U. P. S. Ariyanchira എ.യു.പി.എസ്. ആരിയഞ്ചിറ Aided
20456 K. V. U. P. S. Kailiyad കെ.വി.യു.പി.എസ്.കയിലിയാട് Aided
20457 A. U. P. S. Kavalappara എ.യു.പി.എസ്.കവളപ്പാറ Aided
20459 A. U. P. S. Kulappuly എ.യു.പി.എസ്.കുളപ്പുള്ളി Aided
20460 A. M. U. P. S. Mundakottukurissi എ.എം.യു.പി എസ്.മുണ്ടക്കോട്ടുക്കുറിശ്ശി Aided
20461 A. U. P. S. Ezhuvanthala North എ.യു.പി.എസ്.എഴുവന്തല നോർത്ത് Aided
20462 A. U. P. S. Irumbalassery എ.യു.പി.എസ്.ഇരുമ്പാലശ്ശേരി Aided
20463 A. U. P. S. Chalavara എ.യു.പി.എസ്.ചളവറ Aided
20464 A. U. P. S. Kulukkalur എ.യു.പി.എസ്.കുലുക്കല്ലൂർ Aided
20465 T. M. U. P. S. Panayur ടി.എം.യു.പി.എസ്.പനയൂർ Aided
20450 GUPS, VALLAPPUZHA ജി.യു.പി.എസ്.വല്ലപ്പുഴ Government
20458 Municipal. U. P. S. Paruthipra മുനിസിപ്പൽ.യു.പി.എസ്.പരുത്തിപ്ര Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
20404 A. M. L. P. S. Chalavara എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചളവറ Aided
20405 A. M. L. P. S. Chemmankuzhi എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ചെമ്മൻകുഴി Aided
20406 S. R. V. L. P. S. Chuduvalathur എസ്.ആർ.വി.എൽ.പി.എസ് ചുഡുവാലത്തൂർ Aided
20407 A. D. L. P. S. Ezhuvanthala എ.ഡി.എൽ.പി.എസ്.എഴുവന്തല Aided
20408 A. L. P. S. Ezhuvanthala East എൽ.പി.എസ്.എഴുവന്തല ഈസ്റ്റ് Aided
20409 A. M. L. P. S. Ezhuvanthala East എ.എം.എൽ.പി.എസ്.എഴുവന്തല ഈസ്റ്റ് Aided
20410 A. M. L. P. S. Ezhuvanthala West എ.എം.എൽ.പി.എസ്.എഴുവന്തല വെസ്റ്റ് Aided
20411 A. M. L. P. S Irimbalasseri എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ഇരിമ്പാലശ്ശേരി Aided
20412 R. V. L. P. S. Kailiad ആർ.വി.എൽ.പി.എസ്.കയിലിയാട് Aided
20413 A. M. L. P. S. Kalladipatta എ.എം.എൽ.പ്.എസ്.കല്ലടിപ്പെട്ട Aided
20414 A. L. P. S. Karakkad എ.എൽ.പി.എസ്.കാരക്കാട് Aided
20415 M. K. E. M. L. P. S. Kothayur എം.കെ.ഇ.എൽ.പി.എസ്.കോതയൂർ Aided
20416 A. L. P. S. Kulappully എ.എൽ.പി.എസ്.കുളപ്പുള്ളി Aided
20417 P. V. J. B. S. Kulappully പി.വി.ജെ.ബി.എസ്. കുളപ്പുള്ളി Aided
20418 A. M. L. P. S. Kulapida എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുളപ്പിട Aided
20419 A. L. P. S. Kulukkallur എ.എൽ.പി.എസ്.കുലുക്കല്ലുർ Aided
20420 P. V. A. L. P. S. Kulukkallur പി.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.കുലുക്കല്ലൂർ Aided
20421 A. M. L. P. S. Kulukkallur West എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുലുക്കല്ലൂർ വെസ്റ്റ് Aided
20422 A. M. L. P. S. Kuruvattur എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുറുവട്ടൂർ Aided
20423 K. M. L. P. S. Kuruvattur കെ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുറുവട്ടൂർ Aided
20424 A. M. L. P. S. Marayamangalam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മാരായമംഗലം Aided
20425 A. L. P S. Marayamangalam North എ.എൽ.പി.എസ്.മാരായമംഗലം നോർത്ത് Aided
20426 A. L. P. S. Marayamangalam South എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മാരായമംഗലം സൗത്ത് Aided
20427 National. L. P. S. Marayamangalam നാഷണൽ.എൽ.പി.എസ്.മാരായമംഗലം Aided
20428 A. M. L. P. S. Moloor North എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മോളൂർ നോർത്ത് Aided
20429 A. M. L. P. S. Moloor South എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മോളൂർ സൗത്ത് Aided
20430 A. L. P. S. Mundakkottukurussi എ.എൽ.പി.എസ്.മുണ്ടക്കോട്ടുകുറിശ്ശി Aided
20431 Bharath. L. P. S. Nellaya ഭാരത്.എൽ.പി.എസ്.നെല്ലായ Aided
20432 T. M. S. L. P. S. Paruthipra ടി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്.പരുത്തിപ്ര Aided
20433 A. L. P. S. Pattisseri എ.എൽ.പി.എസ്.പട്ടിശ്ശേരി Aided
20434 A. L. P. S. Pulakkad എ.എൽപി.എസ്.പുലാക്കാട് Aided
20435 A. L. P. S. Puliyanamkunnu എ.എൽ.പി.എസ്.പുളിയംകുന്ന് Aided
20436 B. E. M. L. P. S. Shornur ബി.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്.ഷൊർണ്ണൂർ Aided
20437 St .Antonys. L. P. S. Shoranur സെന്റ്.ആന്റണീസ്.എൽ.പി.എസ്.ഷൊർണ്ണൂർ Aided
20438 St. Therese. L. P. S. Shoranur സെന്റ്.തെരേസ്.എൽ.പി.എസ്.ഷൊർണ്ണൂർ Aided
20439 A. L. P. S. Vadakkekkara എ.എൽ.പി.എസ്.വടക്കേകര Aided
20440 A. L. P. S. Vatanamkurssi എ.എൽ.പി.എസ്.വാടാനാംകുറിശ്ശി Aided
20441 B. E. M. L. P. S. Vaniyamkulam ബി.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്.വാണിയംകുളം Aided
20442 A. M. L. P. S. Vallapuzha എ.എം.എൽ.പി.എസ്.വല്ലപ്പുഴ Aided
20443 K.V . L. P. S. Vallapuzha കെ.വി.എൽ.പി.എസ്.വല്ലപ്പുഴ Aided
20444 O. A. L. P. S. Vallapuzha ഒ.എ.എൽ.പി.എസ്.വല്ലപ്പുഴ Aided
20445 V. C. M. . L. P. S. Vallapuzha വി.സി.എം.എൽ.പി.എസ്.വല്ലപ്പുഴ Aided
20446 A. L. P. S. MOLURKARA എ.എൽ.പി.എസ്.മൊല്ലൂർക്കര Aided
20447 A. L. P. S. .MUNDAMUKA എ.എൽ.പി.എസ്.മുണ്ടമുക Aided
20448 A. L. P. S. Kailiad എ.എൽ.പി.എസ്.കയിലിയാട് Aided
20449 C. P. R. L. P. S Trikkaaralmanna സി.പി.ആർ.എൽ.പി.എസ്.തൃക്കാറൽമണ്ണ Aided
20401 G. L. P. S. Kalladipatta ജി.എൽ.പി.എസ്.കല്ലടിപ്പറ്റ Government
20402 G. M. L. P. S. Kulukkllur ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.കുലുക്കല്ലൂർ Government
20403 G. L. P. S. Vatanamkurssi ജി.എൽ.പി.എസ്.വാടാനാംകുറിശ്ശി Government
20466 CT English Medium School,Shornur സി.ടി.ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ,ഷൊർണ്ണൂർ Unaided Recognised
20467 Valluvanad EnglishMedium school വള്ളുവനാട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ Unaided Recognised
20468 St.Theresa Junior School,Shournur സെന്റ് തെരേസ ജൂനിയർ സ്കൂൾ ഷൊർണ്ണൂർ Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പാലക്കാട്/എഇഒ_ഷൊർണൂർ&oldid=2089840" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്