ഡിഇഒ പുനലൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കൊല്ലംഡിഇഒ പുനലൂർഅഞ്ചൽചടയമംഗലംപുനലൂർ
പുനലൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളം) ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
40001 Govt HSS Anchal West ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ് അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40002 Govt HSS Karukone ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരുകോൺ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40004 Govt HSS Anchal East ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40006 Govt Mohammeden. HSS Edathara ഗവ.മുഹമ്മദൻ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഇടത്തറ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40015 Govt HSS Punalur ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ പുനലൂർ സർക്കാർ
40017 Govt HS Valiyakavu ഗവ. എച്ച് എസ്സ് വലിയകാവ് പുനലൂർ സർക്കാർ
40018 Govt VHSS Achencovil ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് അച്ചൻകോവിൽ പുനലൂർ സർക്കാർ
40023 Govt M. G H. S. S Chadayamangalam ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം ചടയമംഗലം സർക്കാർ
40027 Govt HSS Yeroor ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഏരൂർ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40029 Govt HS Aylara ഗവ. എച്ച് എസ്സ് അയിലറ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40031 Govt H. S. S. Kadakkal ഗവ. എച്ച്. എസ്. എസ്. കടയ്ക്കൽ ചടയമംഗലം സർക്കാർ
40032 Govt H. S. S Kummil ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുമ്മിൾ ചടയമംഗലം സർക്കാർ
40035 Govt H. S. S Chithara ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ ചടയമംഗലം സർക്കാർ
40040 Govt VHSS Punnala ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് .പുന്നല പുനലൂർ സർക്കാർ
40041 Govt HSS Vayala ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വയല അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40042 Govt HSS Kulathupuzha ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40043 Govt HSS Ottakkal ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഒററക്കൽ പുനലൂർ സർക്കാർ
40048 Govt HS Nettayam ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40050 Govt HS Koovakkadu ഗവ. എച്ച് എസ്സ് കൂവക്കാട് അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40051 Govt M R S Kulathupuzha ഗവ. എം. ആർ എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40501 TECHNICAL HS KULATHUPUZHA ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കുളത്തൂപ്പുഴ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40003 Jawahar HS Ayoor ജെ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ആയൂർ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40012 TCNMHS Nedumpara ടി. സി എൻ.എം. എച്ച് എസ്സ് നെടുമ്പാറ പുനലൂർ സർക്കാർ
40049 Govt. Jawahar HS Edamulakkal ഗവ. ജവഹർ ഹൈസ്കൂൾ ഇടമുളക്കൽ അഞ്ചൽ സർക്കാർ
40005 St. Stephen`s HSS Pathanapuram സെന്റ് സ്ററീഫൻസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പത്തനാപുരം പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40007 K R M M H S Pathanapuram കെ ആർ എം എം ഹൈസ്കൂൾ പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40008 GDHS Piravanthoor ജി. ഡി. എച്ച് എസ്സ് പിറവന്തൂർ പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40009 MTHS Pathanapuram എം.ടി എച്ച് എസ്സ് പത്തനാപുരം പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40010 Taluk Samajam H S S Punalur ബോയ്സ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40011 HS for Girls Punalur ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40013 St. Mary`s HS Aryancavu സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്സ് ആര്യങ്കാവ് പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40016 A M M H S Karavaloor എ. എം. എം.എച്ച് എസ്സ് കരവാളൂർ അഞ്ചൽ എയ്ഡഡ്
40019 N G P M H S Venchempu എൻ.ജി.പി എം.എച്ച് എസ്സ് വെഞ്ചേമ്പ് അഞ്ചൽ എയ്ഡഡ്
40020 NSVHS Valacode എൻ. എസ്സ്. വി.എച്ച് എസ്സ് വാളക്കോട് പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40021 Chemanthoor HS Punalur ചെമ്മന്തൂർ എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40022 V. V. H. S. S Poredom വി.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പോരേടം ചടയമംഗലം എയ്ഡഡ്
40024 V H S S Manjappara വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് മഞ്ഞപ്പാറ ചടയമംഗലം എയ്ഡഡ്
40025 H. S. Poonkodu ജംസ് എച്ച് എസ്സ് പൂങ്കോട് ചടയമംഗലം എയ്ഡഡ്
40026 MTHS Channappetta എം. ടി. എച്ച് എസ്സ് ചണ്ണപ്പേട്ട അഞ്ചൽ എയ്ഡഡ്
40028 Matha V H S S Vilakkupara മാതാ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വിളക്കുപാറ അഞ്ചൽ എയ്ഡഡ്
40030 B M G H S Kulathupuzha ബി. എം. ജി.എച്ച് എസ്സ് കുളത്തൂപുഴ അഞ്ചൽ എയ്ഡഡ്
40033 M. M. H. S. S Nilamel എം. എം. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നിലമേൽ ചടയമംഗലം എയ്ഡഡ്
40034 S. N. H. S. S Chithara എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ ചടയമംഗലം എയ്ഡഡ്
40036 All Saints HS Puthayam ആൾ സെയിന്റ്സ് എച്ച് എസ്സ് പുത്തയം അഞ്ചൽ എയ്ഡഡ്
40037 M M H S S Vilakudy എം എം. എച്ച് എസ്സ് വിളക്കുടി പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40038 APPMVHSS Avaneeswaram എ.പി.പി.എം.വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40039 A K M H S Thadicadu എ. കെ. എം. വി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് തടിക്കാട് അഞ്ചൽ എയ്ഡഡ്
40044 St. Goretti H S S Punalur സെന്റ് ഗോരററി എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പുനലൂർ പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40045 C. P. H. S. S Kuttikkadu സി. പി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുറ്റിക്കാട് ചടയമംഗലം എയ്ഡഡ്
40046 VHSS And HSS Thadicadu വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് & എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് തടിക്കാട് അഞ്ചൽ എയ്ഡഡ്
40047 Edamon VHSS എടമൺ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40052 SN Trust HS Punalur എസ്സ് എൻ. ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ പുനലൂർ എയ്ഡഡ്
40014 Sabarigiri HSS Anchal ശബരിഗിരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ അഞ്ചൽ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_പുനലൂർ&oldid=2102943" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്