സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കാസർഗോഡ്/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 11009 G. V. H. S. S. Kunjathur ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂർ
2 11013 G. H. S. S. Mangalpady ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി
3 11014 G. H. S. S. Shiriya ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഷിരിയ
4 11015 G. H. S. S. Uppala ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള
5 11016 G. H. S. S. Bangra Manjeshwar ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബംഗരമഞ്ചേശ്വർ
6 11017 G. H. S. Paivalike ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ
7 11018 G. H.S. S. Paivalike Nagar ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ നഗർ
8 11019 G.H.S.S. Bekur ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേകൂർ
9 11052 G. H. S. S. Heroor Meepry ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി
10 11067 GHS KADAMBAR ജി എച്ച് എസ്‌ കടമ്പാർ
11 11068 GHS MOODAMBAIL ജി.എച്ച്.എസ്‌. മൂഡംബൈൽ
12 11071 G H S UDAYAWAR ജി.എച്ച്.എസ്‌. ഉദ്യാവർ
13 11020 G. H. S. S. Kumbla ജി  എച്ച് എസ്‌ കുമ്പള
14 11029 G. V. H. S. S. Mogral ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ
15 11030 G. H. S. S. Adoor ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂർ
16 11031 G. H. S. Pandy ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി
17 11032 G. V. H. S. S. Delampady ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ദേലംപാടി
18 11033 G. H. S. S. Angadimoger ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അംഗടിമൊഗർ
19 11034 G. H. S. S. Padre ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പഡ്രെ
20 11042 G. H. S. S. Adhur ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആദുർ
21 11043 G. V. H. S. S. Mulleria ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ
22 11044 G. V. H. S. S. Karadka ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാറഡുക്ക
23 11045 G. H. S. S. Belluru ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂർ
24 11069 GHS PERDALA ജി.എച്ച്.എസ്‌. പെർഡാല
25 11070 GHS KODIYAMME ജി  എച്ച്  എസ്‌ കൊടിയമ്മ
26 11484 G.H.S.Soorambail ജി  എച്ച് എസ്‌ സൂരമ്പൈൽ
27 11002 G. H. S. S. Kasaragod ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ്
28 11003 Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod ജി. എം.വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ്
29 11006 G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod ജി.ജി. വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാസർഗോഡ്
30 11022 G. H. S. S. Alampady ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംപാടി
31 11024 G. H. S. S. Cherkala Central ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെർക്കള സെൻട്രൽ
32 11025 G. V. H. S. S. Iriyanni ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി
33 11027 G. H. S. Bandadka ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക
34 11028 G. H. S. S. Mogralputhur ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ
35 11041 G. H. S. S. Edneer ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. എട്നീർ
36 11046 G. H. S. S. Chemnad ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട്
37 11049 G. H. S. S. Patla ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പട്ള
38 11050 G. H. S. S. Chandragiri ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചന്ദ്രഗിരി
39 11054 GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY ജി എച്ച് എസ് കുണ്ടംകുഴി
40 11055 G. H. S. S. Bethurpara ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ
41 11056 G M. R. H. S. For Girls Kasaragod ജി. എം.ആർ.എച്ച്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് കാസർഗോഡ്
42 11072 GHS KOLATHUR ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ
43 11073 GHS MUNNAD ജി.എച്ച്.എസ്‌. മുന്നാട്
44 11074 G.H.S Kuttikkol ജി  എച്ച് എസ്‌ കുറ്റിക്കോൽ
45 11087 GHS ADKATHABAIL ജി  എച്ച് എസ്‌ അടുക്കത്ത്ബൈൽ
46 11501 TECHNICAL HS MOGRAL PUTHUR ജി. ടി. എച്ച്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 11007 S. A.T. H. S. Manjeshwar എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ
2 11010 S. V. V. H. S. Miyapadavu എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ്
3 11011 S. V. V. H. S. Kodlamogaru എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ
4 11012 K.V.S.M. H.S. Kurudapadavu കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ്
5 11051 S. D. P. H. S. Dharmathadka എസ് .ഡി. പി. എച്ച്. എസ്. ധർമ്മത്തടുക്ക
6 11001 S. A. P. H. S. Agalpady എസ് .എ. പി. എച്ച് . എസ് . അഗൽപാടി
7 11035 S. N. H. S. Perla എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള
8 11036 S. S. H. S. S. Katukukke എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. എസ്. കാട്ടുകുക്കെ
9 11037 S. S. H. S. Sheni എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി
10 11038 N. H. S. Perdala എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല
11 11039 M. S. C. H. S. Perdala Neerchal എം. എസ്. സി. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല നീർച്ചാൽ
12 11005 B. E. M. H. S. Kasaragod ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ്
13 11021 T. I. H. S. S. Naimarmoola ടി.ഐ.എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാർമൂല
14 11026 B. A. R. H. S. S. Bovikan ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ
15 11040 H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ
16 11047 C.J. H.S.S. Chemnad സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട്
17 11048 S. G. K. H. S. Kudlu എസ്.ജി.കെ.എച്ച്. എസ് കൂഡ് ലു
18 11053 C. H. S. S. Chattanchal സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ
19 50022 Marthoma H. S. For The Deaf Cherkala മാർത്തോമ എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഡെഫ്

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 11008 Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar, Manjeshwar ഉദയ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. ഉദയനഗർ
2 11059 Sirajul Huda E. M. H. S. Udyawar സിരാജുൽ ഹുദാ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. മഞ്ചെശ്വർ
3 11088 MANAVATTY BEEVI E.M.S DHARMANAGAR മണവാട്ടി ബീവി ഇ എം എസ്‌ ധർമ്മ നഗർ 
4 11092 SARVODAYA ENGLISH SCHOOL, KODIBAIL UPPALA സർവോദയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, കൊടിബൈൽ
5 11093 MALJA-UL ISLAM ENGLISH MEDIUM SCHOOL,PACHAMBALA മൽജഉൽ ഇസ്‌ലാം ഇ എം എസ്‌ പച്ചമ്പല 
6 11245 AL SAQAF ENGLISH MEDIUM SCHOOL അൽസഖാഫ് ഇ  എം എസ്‌ 
7 11246 Posoat. Jamath. E. M. S. Manjeshwar പൊസോട്ട് ജമാഅത്ത് ഇ എം എസ്‌, മഞ്ചേശ്വരം
8 11269 Infant. Jesus. E. M. S. Manjeshwar ഇൻഫാന്റ് ജീസസ് ഇ എം എസ്‌ മഞ്ചേശ്വരം
9 11064 Kunjar H. S. Kunjar കുഞ്ചാർ എച്ച്. എസ്. കുഞ്ചാർ
10 11066 MUHIMMATH H S S,MUHIMMATH NAGAR മുഹിമ്മാത്ത് എച്ച് എസ്‌ എസ്‌ മുഹിമ്മാത്ത് നഗർ
11 11090 ST.MARY'S HIGH SCHOOL, BELA സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ ബേള
12 11091 SHREE BHARATHI VIDYAPEETA, BADIADKA ശ്രീ ഭാരതി വിദ്യാ പീഠ ബദിയടുക്ക
13 11095 Vidyashree Shikshana Kendra Mulleria വിദ്യശ്രീ ശിക്ഷണ കേന്ദ്ര മുള്ളേരിയ
14 11057 N. A. Girls H. S. S. Eruthumkadavu എൻ. എ. ഗൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ്. എരുദുംകടവ്
15 11058 N. A. Model H. S. Naimarmoola എൻ. എ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ്. നായന്മാർമൂല
16 11060 P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta പി.ബി.എം. ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. നെല്ലിക്കട്ട
17 11061 Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara ദക്കീരത്ത് ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. തളങ്കര
18 11063 K H J H. S. S. Kalanad കളനാട് ഹൈദ്രോസ് എച്ച്. എസ്. എസ്.
19 11065 M I C H. S. S. Chattanchal എം. ഐ.സി. എച്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ
20 11089 ST.MARY'S HIGH SCHOOL,MARYPURAM-KARIVEDAGMA P.O സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ, മരിയാപുരം
21 11094 Safa Public EMS Kuttikkol സഫ പബ്ലിക് ഇ എം എസ്‌ കുറ്റിക്കോൽ
22 11096 Jamia-Sadiya-Arabia Deli ജാമിഅ സഅദിയ , ദേളി
23 11479 SA-ADIYA HIGH SCHOOL, SA-ADABAD, DELI സഅദിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ, ദേളി