സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം/എഇഒ മങ്കട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മലപ്പുറംഡിഇഒ മലപ്പുറംകിഴിശ്ശേരികൊണ്ടോട്ടിമലപ്പുറംമഞ്ചേരിമങ്കടപെരിന്തൽമണ്ണ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
18659 A M U P S Koottil എ.എം.യു.പി.എസ്. കൂട്ടിൽ Aided
18661 M M S U P S Kozhinhil എം.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. കൊഴിഞ്ഞിൽ Aided
18662 A U P S Kuruva എ.യു.പി.എസ്. കുറുവ Aided
18665 A E M A U P S Moorkanad എ.ഇ.എം.എ.യു.പി.എസ്. മൂർക്കനാട് Aided
18667 F U P S Pariyapuram എഫ്.യു.പി.എസ്. പരിയാപുരം Aided
18668 V M H M U P S Punarppa വി.എം.എച്ച്.എം.യു.പി.എസ്. പുണർപ്പ Aided
18669 M A M U P S Vellila എം.എ.എം.യു.പി.എസ്. വെള്ളില Aided
18670 A M U P S Vengad എ.എം.യു.പി.എസ്. വെങ്ങാട് Aided
18671 K S K M U P S Cherukulamba കെ.എസ്.കെ.എം..യു.പി.എസ്. ചെറുകുളമ്പ Aided
18672 A U P S Kadannamanna എ.യു.പി.എസ്. കടന്നമണ്ണ Aided
18673 O U P S Padinhattummuri ഒ.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി Aided
18675 O A U P S Poopalam Valambur ഒ.എ.യു.പി.എസ്. പൂപ്പലം വലമ്പൂർ Aided
18676 P T M U P S Puthanangadi പി.ടി.​എം.യു.പി.എസ്. പുത്തനങ്ങാടി Aided
18678 K S B Vallikkapatta കെ.എസ്.ബി. വള്ളിക്കാപറ്റ Aided
18660 G U P S Koottilangadi ജി.യു.പി.എസ്. കൂട്ടിലങ്ങാടി Government
18664 G U P S Mankada Pallippuram ജി.യു.പി.എസ്. മങ്കട പള്ളിപ്പുറം Government
18666 Govt. U P School Pang ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ. പാങ്ങ് Government
18674 G U P S Panagangara ജി.യു.പി.എസ്. പനങ്ങാങ്ങര Government
18677 M P G U P S Vadakkangara എം.പി.ജി.യു.പി.എസ്. വടക്കാങ്ങര Government
18658 B E M School Kalavu ബി.ഇഎം.സ്കൂൾ. കാളാവ് Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
18601 A M L P S Aripra എ.എംഎൽ.പി.എസ്. അരിപ്ര Aided
18602 A M L P S Aripra Melmuri എ.എം.എൽ.പി.എസ്. അരിപ്ര മേൽമുറി Aided
18603 P T M A L P S Cheloor പി.ടി.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെലൂർ Aided
18604 A M L P S Cherakaparamba East എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെരക്കപറമ്പ ഈസ്റ്റ് Aided
18605 A M L P S CHERAKKAPARAMBA WEST എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെരക്കപറമ്പ വെസ്റ്റ് Aided
18606 M R L P S Cherukulamba എം.ആർ.എൽ.പി.എസ്. ചെറുകുളമ്പ Aided
18608 A L P S Eranthode എ.എൽ.പി.എസ്. എറാന്തോട് Aided
18609 A M L P S Kachinikkad എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കാച്ചിനിക്കാട് Aided
18610 A L P S Kadannamanna South എ.എൽ.പി.എസ്. കടന്നമണ്ണ സൗത്ത് Aided
18611 P M S A L P S Pang Kadannamutty പി.എം.എസ്.എഎൽ.പി.എസ്. പാങ്ങ് കടന്നമുട്ടി Aided
18613 A L P S Kolathur എ.എൽ.പി.എസ്. കൊളത്തൂർ Aided
18614 N L P S Kolathur എൻ.എൽ.പി.എസ്. കൊളത്തൂർ Aided
18615 A M L P S Kottapparamba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കൊട്ടപ്പറമ്പ Aided
18617 K H M A L P S Kuzharamba കെ.എച്ച്.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. കുഴാറമ്പ Aided
18619 M A A L P S Makkarapparamba എം.എ.എ.എൽ.പി.എസ്. മക്കരപ്പറമ്പ Aided
18620 A M L P S Mannaramba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മണ്ണറമ്പ Aided
18621 A M L P S Moorkkanad എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൂർക്കനാട് Aided
18622 M M A L P S Mukkilcheriyam എം.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. മുക്കിൽചേരിയം Aided
18623 A M L P S Munhakkulam എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മുഞ്ഞക്കുളം Aided
18624 P K H M A L P S Padapparamba പി.കെ.എച്ച്.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പറമ്പ Aided
18625 A M L P S Padinhattummuri West എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി വെസ്റ്റ് Aided
18627 A M L P S Panangangara എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പനങ്ങാങ്ങര Aided
18629 A M L P S Pang South എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പാങ്ങ് സൗത്ത് Aided
18630 A L P S Pang West എ.എൽ.പി.എസ്. പാങ്ങ് വെസ്റ്റ് Aided
18631 A M L P S Parambattuparamba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പറമ്പാട്ടുപറമ്പ Aided
18632 A M L P S Pariyapruam എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പരിയാപുരം Aided
18633 A L P S Pathiramanna എ.എൽ.പി.എസ്. പാതിരമണ്ണ Aided
18635 S S M A L P S Pazhamallur എസ്.എസ്.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. പഴമള്ളൂർ Aided
18638 A M L P S Pulikkalparamba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പുളിക്കൽപറമ്പ Aided
18639 P P T M A L P S Punnakkad പി.പി.ടി,എം,എ.എൽ.പി.എസ്. പുന്നക്കാട് Aided
18641 A L P S Puzhakkattiri എ.എൽ.പി.എസ്. പുഴക്കാട്ടിരി Aided
18642 A H L P S Ramapuram എ.എച്ച്.എൽ.പി.എസ്. രാമപുരം Aided
18643 A M L P S Ramapuram എ.എം.എൽ.പി.എസ്. രാമപുരം Aided
18644 A M L P S Thirurkkad എ.എം.എൽ.പി.എസ്. തിരൂർക്കാട് Aided
18646 M M A L P S Vadakkangara എം.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. വടക്കാങ്ങര Aided
18647 A M L P S Valambur എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വലമ്പൂർ Aided
18648 A L P S Valambur West എ.എൽ.പി.എസ്. വലമ്പൂർ വെസ്റ്റ് Aided
18649 A M L P S Vallikapatta എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വള്ളിക്കാപറ്റ Aided
18650 K M A M A L P S Vallikapatta West കെ.എം.എ.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. വള്ളിക്കാപറ്റ വെസ്റ്റ് Aided
18652 A M L P S Vattallur എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വറ്റലൂർ Aided
18654 M I L P S Kachinikkad West എം.ഐ.എൽ.പി.എസ്. കാച്ചിനിക്കാട് വെസ്റ്റ് Aided
18655 A M L P S Kadannamanna North എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കടന്നമണ്ണ നോർത്ത് Aided
18656 A M L P S Padinhattummuri East എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ഈസ്റ്റ് Aided
18607 G L P S Chovana ജി.എൽ.പി.എസ്. ചൊവ്വാണ Government
18612 G L P S Karkidakam ജി.എൽ.പി.എസ്. കർക്കിടകം Government
18616 G L P S Kuruva ജി.എൽ.പി.എസ്. കുറുവ Government
18618 G L P S Mankada ജി.എൽ.പി.എസ്. മങ്കട Government
18626 G L P S Palakaparambil ജി.എൽ.പി.എസ്. പലകപറമ്പിൽ Government
18628 G L P S Pang ജി.എൽ.പി.എസ്. പാങ്ങ് Government
18634 G L P S Pazhamallur ജി.എൽ.പി.എസ്. പഴമള്ളൂർ Government
18636 G L P S Pooppalam Valambur ജി.എൽ.പി.എസ്. പൂപ്പലം വലമ്പൂർ Government
18637 G L P S Pothukundu ജി.എൽ.പി.എസ്. പോത്തുകുണ്ട് Government
18640 G L P S Puthanangadi ജി.എൽ.പി.എസ്. പുത്തനങ്ങാടി Government
18645 G M L P S Vadakkangara ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. വടക്കാങ്ങര Government
18651 G L P S Vallikkapatta ജി.എൽ.പി.എസ്. വള്ളിക്കാപറ്റ Government
18653 G L P S Vellila ജി.എൽ.പി.എസ്. വെള്ളില Government
18657 G L P S Padinhattummuri ജി.എൽ.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി Government
18679 Fazfari English school, Padinhattummuri ഫസ്‌ഫരി ഇംഘ്ലീഷ് സ്കൂൾ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി Unaided Recognised
18680 Al Irshad English School, Cherukulamba അൽ ഇർഷാദ് ഇംഘ്ലീഷ് സ്കൂൾ ചെറുകുളമ്പ Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം/എഇഒ_മങ്കട&oldid=1590694" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്